Inregistrare mentiuni – cerere de interventie Societăţi comerciale


TRIBUNALUL BUCUREŞTI Dosar nr. 28186/3/2010

SECŢIA A VI A COMERCIALĂ

SENTINŢA COMERCIALĂ Nr. 8857

Şedinţa publică de la 20.09.2010

Tribunalul constituit din :

PREŞEDINTE : Cristian Haraga

GREFIER : Rodica Bănescu

Pe rol soluţionarea cererii de înregistrare menţiuni privind modificarea actului constitutiv, formulată de petenta SC K H S SRL şi a cererilor de intervenţie formulate de intervenienţii M D G şi SC E P SRL.

La apelul nominal făcut în şedinţă publică, se prezintă intervenientul reprezentat de dna avocat Ţinca Ioana cu împuternicire avocaţială nr.16/2010 (fila 6), SC E P SRL reprezentată de dl avocat Iulian Cioienaru cu împuternicire avocaţială colectivă (fila 15), lipsind petenta.

S-a făcut referatul cauzei de către grefier care învederează următoarele: cauza se află în stadiul procesual fond, procedura de citare a părţilor este legal îndeplinită în sensul respectării dispoziţiilor prevăzute de art.87 şi 92 Cod procedură civilă.

Tribunalul acordă cuvântul părţilor prezente cu privire la admisibilitatea în principiu a cererii de intervenţie formulată de SC Exclus Prod SRL.

Titularul cererii de intervenţie formulată de SC E P SRL, prin avocat solicită admiterea în principiu a cererii formulate.

Intervenientul, prin avocat susţine că cererea formulată de SC E P SRL este inadmisibilă în principiu deoarece în eventualitatea admiterii acesteia, aceasta va ajunge să intervină în propria cerere de înregistrare menţiuni.

Tribunalul constată că cererea de intervenţie formulată de SC E P SRL este admisibilă în principiu, fiind formulată de un asociat al SC K H SSRL, aşa cum şi cererea de intervenţie formulată de MDG, admisă deja în principiu, a fost formulată de celălalt asociat.

Tribunalul acordă cuvântul părţilor asupra cererii de suspendare formulată de intervenientul MDG.

Intervenientul MD G, prin avocat solicită suspendarea judecăţii cererii până la soluţionarea acţiunii având ca obiect constatarea nulităţii absolute a Hotărârii AGA.

Intervenienta SC E P SRL, prin avocat consideră că se impune înregistrarea la a Hotărârii AGA pentru opozabilitate şi securitatea circuitului civil, fiind de părere că în caz contrar se pot produce efecte nedorite în situaţia anulării hotărârii.

Intervenientul M D G, prin avocat consideră că securitatea circuitului civil este asigurată prin neînregistrarea hotărârii la registrul comerţului, date fiind motivele invocate în cuprinsul cererii de constatare a nulităţii absolute a acesteia.

Ca urmare a interpelării instanţei, intervenientul prin avocat susţine că în situaţia suspendării hotărârii, administratorul statutar rămâne în funcţie, activitatea societăţii nefiind afectată iar cu privire la dispoziţiile reglementate de OUG 116/2009 susţine că deşi aceste cereri se soluţionează cu celeritate, soluţia suspendării este cea mai corectă în opinia sa.

Tribunalul respinge cererea de suspendare a judecăţii cauzei, reţinând că, în cadrul procedurii reglementată de art.71 din OUG 116/2009, instanţa analizează aparenţa dreptului, urmând ca substanţa acestuia să fie analizată de instanţa sesizată cu cererea în anulare.

Intervenienţii, prin avocaţi având pe rând cuvântul, susţin că nu au cereri prealabile de formulat.

Tribunalul acordă cuvântul părţilor în susţinerea cererilor de intervenţie şi pe fondul cererii de înregistrare menţiuni privind modificarea actului constitutiv, formulată de petenta SC K H S SRL.

Intervenientul M D G, prin avocat, solicită respingerea cererii de înregistrare de menţiuni şi admiterea cererii de intervenţie pentru motivele arătate în cuprinsul acesteia.

Intervenienta SC E P SRL, prin avocat solicită admiterea cererii de înregistrare şi admiterea cererii de intervenţie, arătând că hotărârea AGA a fost adoptată cu respectarea cerinţelor legale şi statutare, iar înregistrarea menţiunilor în registrul comerţului poate fi solicitată, pentru comerciant, şi de asociat.

Tribunalul declară dezbaterile închise şi reţine cauza spre soluţionare.

TRIBUNALUL,

Prin adresa nr.372629/9.06.2010 Oficiul Registrului de pe langa Tribunalul Bucuresti a inaintat catre aceasta instanta cererea de interventie nr.371804/8.06.2010 formulata de G M D la cererea nr.365681/4.06.2010 avand ca obiect inregistrarea in registrul comertului a unor mentiuni referitoare la modificarea actului constitutiv al SC K H S SRL cu privire la persoane imputernicite, depunerea actului constitutiv actualizat.

Prin rezolutia pronuntata in sedinta din data de 8.06.2010 persoana desemnata confrom OUG nr.116/2009 a dispus transmiterea dosarului nr.365851/4.06.2010 impreuna cu cererea de interventie nr.371804/8.06.2010 formulata de G M D.

Persoana desemnata a retinut ca hotararea adunarii generale a asociatilor nu este semnata si de catre asociatul M G D, iar din procesele verbale ale sedintelor adunarii generale din data de 5.05.2010 si din data de 26.05.2010 reiese faptul ca asociatul M G D a votat impotriva revocarii adminisratorului si a numirii unui alt administrator; dovada convocarii este incompleta; din art.14.4 al actului constitutiv actualizat reiese ca adunarea generala a asociatilor poate lua decizii numai in unanimitate in ceea ce priveste numirea sau inlocuirea administratorului.

Prin cererea nr.365681/4.06.2010, societatea petenta SC K H S SRL a solicitat inregistrarea in registrul comertului a unor mentiuni referitoare la modificarea actului constitutiv cu privire la persoane imputernicite, depunerea actului constitutiv actualizat in baza hotararii adunarii generale a asociatilor din data de 28.05.2010.

Fata de aceasta cerere, G M D a formulat cererea de interventie nr.371804/8.06.2010 prin care a solicitat respingerea cererii de inregistrare de mentiuni.

In motivare, intervenientul a aratat ca hotararea AGA depusa a fost semnata de un singur asociat si este nula absolut. Au fost desfasurate doua sedinte AGA, in data de 5.05.2010 si in data de 26.05.2010. In sedinta din 5.05.2010 asociatii au hotarat reconvocarea AGA pentru data de 26.05.2010, fiind asadar vorba de o reconvocare in temeiul invoielii partilor, iar nu in temeiul art.193 alin.2 din legea nr.31/1990. Prin asa numita convoare pentru data de 26.05.2010, cu reconvocare pentru data de 28.05.2010, asociatul SC E P SRL incearca sa eludeze dispozitiile legale si statutare referitoare la modul de desfasurare a unei Adunari Generale, urmarind invalidarea votului intervenientului cu privire la mandatul administratorului. Conform actului constitutiv autentificat sub nr.777/5.08.1999 si legii nr.31/1990, reconvocarea pentru o data subsecventa mu se poate realiza decat in cazurile in care nu se urmareste modificarea actului constitutiv sau in care adunarea generala este nelegal constituita. In cauza, Adunarea generala pune in discutie modificari ale actului constitutiv si este legal constituita, astfel ca dispozitiile derogatorii ale art.193 din legea nr.31/1990 nu sunt aplicabile.

La termenul din data de 6.09.2010, SC E P SRL a formulat cerere de interventie prin care a solicitat respingerea cererii de interventie formulata de M G D, admiterea cererii de inregistrare de mentiuni si obligarea intervenientului M G D la plata cheltuielilor de judecata.

In motivare, intervenienta a aratat ca la data de 26.05.2010, data stabilita de comun acord pentru continuarea discutiilor din data de 5.05.2010, s-a stabilit ca intalnirea din data de 26.05.2010 reprezinta o continuare a intalnirii din data de 5.05.2010 si ca reprezinta tot prima convocare a adunarii generale. De aceea, a doua convocare la care se puteau lua hotarari fara unanimitate era cea din data de 28.05.2010, intalnire de la care asociatul administrator a lipsit fara nici o justificare.

Actul constitutiv din 15.01.2009 nu cuprinde nici o alterare, modificarile inserate in cuprinsul sau fiind pe deplin opozabile intervenientului M G D, care si-a insusit aceste clauze.

Modificarea mandatului administratorului s-a realizat in baza art.969 potrivit vointei partilor, nefiind necesara o hotarare AGA prin care sa se limiteze durata mandatului.

Prima intrunire a AGA s-a desfasurat in cadrul a doua sedinte, in 5.05.2010 si 26.05.2010, AGA fiind legal constituita. Nu s-a putut insa intruni majoritatea in ceea ce priveste exercitarea votului asupra punctelor de pe ordinea de zi. Cum partile au agreat ca 6.05.2010 este data celei de a doua sedinte AGA din cadrul primei intruniri din 5.05.2010, la data de 28.05.2010 partile puteau decide, ptrivit art.193 alin.3 din legea nr.31/1990, asupra ordinii de zi oricare ar fi numarul de asociati si partea din capitalul social reprezentata de asociatii prezenti.

In drept, intervenienta a indicat prevederile legii nr.31/1990, art.49 si urm. Cod proc.civila.

Cererea de interventie formulata de M G D a fost admisa in principiu prin incheierea din data de 28.06.2010, iar cererea de interventie formulata de SC E P SRL a fost admisa in principiu la termenul din data de 20.09.2010.

La acelasi termen din data de 20.09.2010 Tribunalul a respins ca neintemeiata cererea de suspendare a judecatii formulata de G M D in temeiul art.244 alin.1 pct.1 Cod proc.civila.

Fata de cererea de inregistrare a mentiunilor si fata de cererile de interventie formulate, Tribunalul retine ca, potrivit art.71 din OUG nr.116/2009, dacă la cererile de înregistrare sunt depuse cereri de intervenţie, directorul oficiului registrului comerţului de pe lângă tribunal şi/sau persoana ori persoanele desemnată/desemnate transmite/transmit instanţei întregul dosar, care cuprinde cererea de înregistrare în registrul comerţului şi cererea de intervenţie, precum şi înscrisurile depuse în susţinerea acestora. Soluţionarea cererilor de înregistrare şi a cererilor de intervenţie se face cu citarea părţii şi a intervenienţilor. Instanţa se pronunţă de urgenţă, în condiţiile art. 49 – 56 din Codul de procedură civilă. Hotărârea este şi este supusă numai recursului.

Potrivit art.192 alin.2 din legea nr.31/1990, pentru hotărârile având ca obiect modificarea actului constitutiv al unei societati cu raspundere limitata este necesar votul tuturor asociaţilor, în afară de cazul când legea sau actul constitutiv prevede altfel.

In cauza, Hotararea Adunarii Generale a Asociatilor SC K H S SRL din data de 28.05.2010 a fost adoptata cu o majoritate de 70%, deoarece, “desi legal convocat, a lipsit asociatul G M D, […] detinator a 30% din capitalul social”.

Prin Hotararea AGA adoptata actul constitutiv al societatii a fost modificat, fiind revocat adminisratorul G M D si numit in functia de administrator G T.

Actul constitutiv al societatii nu contine vreo derogare expresa de la prevederile legale, astfel ca ipoteza reglementata de teza finala a art.192 alin.2 nu este intrunita.

Astfel, art.14.4 din actul constitutiv, in forma actualizata depusa de societatea petenta, prevede ca adunarea generala poate lua hotarari numai in unanimitate in ceea ce priveste numirea sau inlocuirea administratorului societatii.

Este adevarat ca, potrivit art.193 alin.3 din legea nr.31/1990, dacă adunarea legal constituită nu poate lua o hotărâre valabilă din cauza neîntrunirii majorităţii cerute, adunarea convocată din nou poate decide asupra ordinii de zi, oricare ar fi numărul de asociaţi şi partea din capitalul social reprezentată de asociaţii prezenţi.

Textul are in vedere, asadar, ipoteza neintrunirii majoritatii, fara a se referi la situatia in care unanimitatea nu ar putea fi intrunita. Or, potrivit art.192 din legea nr.31/1990, majoritatea si unanimitatea sunt cerute in ipoteze diferite.

Astfel, potrivit art.192 alin.1 din legea nr.31/1990, adunarea generală decide prin votul reprezentând majoritatea absolută a asociaţilor şi a părţilor sociale, în afară de cazul când în actul constitutiv se prevede altfel.

Este vorba, in aceasta situatie, de hotararile adunarii generale care nu au ca obiect modificarea actului constitutiv.

Pentru aceste din urma hotarari, asa dupa cum deja s-a aratat, art.192 alin.2 impune cerinta de a fi adoptate cu unanimitate: pentru hotărârile având ca obiect modificarea actului constitutiv al unei societati cu raspundere limitata este necesar votul tuturor asociaţilor, în afară de cazul când legea sau actul constitutiv prevede altfel.

Pentru aceste motive, Tribunalul va admite cererea de intervenţie formulată de M D G, va respinge cererea de intervenţie formulată de SC E P SRL, va respinge cererea de înregistrare menţiuni nr.365681/2010.

IN NUMELE LEGII

HOTARASTE

Admite cererea de intervenţie formulată de M D G, cu domiciliul in Bucuresti, Aleea ** nr.*, bloc .., etaj .., ap.., sector ..

Respinge cererea de intervenţie formulată de SC E P SRL, cu seidul in Bucuresti, Sos.** nr.., bloc .., scara ., etaj ., ap.., sectorul ..

Respinge cererea de înregistrare menţiuni nr.365681/2010 formulata de SC K H S SRL, cu sediul in Bucuresti, str.** nr.., sector ..

Executorie. Cu recurs.

Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 20.09.2010.

PRESEDINTE,GREFIER,

Cristian Haraga Rodica Banescu