INSOLVENŢĂ. Înscrierea în tabelul creditorilor. Îmbogăţire fără just temei. Contracte economice


Prin cererea formulata la aceasta instanta la data de 8.07.2009, S.C. B S-R SA, a solicitat înscrierea sa în tabelul creditorilor debitoarei S.C. ”B S” SRL, societate în faliment, cu suma de 693.139,34 lei reprezentând creanta izvorâta din reparatiile aduse navei fluviale împingator „B” (369.825,74 lei) precum si cheltuielile cu stationarea acestuia la cheu (21.000 lei stationare pe cala în perioada 19.09.2008-28.11.20058 si 32.313 lei stationarea la cheu pe perioada 29.11.2008-9.04.2009).

În motivarea cererii, creditoarea a aratat ca a efectuat lucrari de reparatii la nava împingator „B” la solicitarea S.C. D S SRL conform contractului de reparatii nr. 139R/25.06.2008 lucrari în valoare totala de 841.392,63 din care le-au fost achitati de catre firma contractanta suma de 80.000 lei TVA inclus ramânând un rest de plata de 761.392,63 lei TVA inclus, conform facturii fiscale emise seria BSR nr.1208021/17.12.2008.

Conform dispozitivului sentinte civile nr. 159/F/9.04.2009 pronuntata în dosarul nr. 437/116/2009 instanta de judecata a constatat ca actul de înstrainare a împingatorului B a fost unul fraudulos si a dispus anularea acestuia. În aceste conditii lucrarile de reparatii efectuate asupra împingatorului B profita societatii proprietare precum si toate obligatiile ce decurg din serviciile pe care creditoarea S.C. B S-R SA le-a prestat în vedere repararii si cresterii valorii acestui împingator.

În dovedirea actiunii, creditoarea S.C. B S-R SA a solicitat proba cu acte depunând la dosar: facturile nr.0509004 si 0509005 din 6.05.2009, procesul verbal de predare a navei din 25.06.2008, adresa nr.564/6.04.2009 emisa de creditoare, factura nr.0808004/21.08.2008, extras de cont din 21.08.2008, deviz final comunicat la 16.12.2008 S.C. D SRL de catre creditoare, procesul-verbal de receptie nr.64/28.11.2008, oferte de lucrari din 25.07.2008, 16.07.2008, 8.07.2008, 3.07.2008, 25.06.2008, contract de reparatii nave nr.139 R/25.06.2008, adresa din 4.05.2009 a lichidatorului judiciar CC INSOL IPURL Constanta – Filiala Calarasi adresata creditoarei S.C. B S-R SA.

Tribunalul, luând act de precizarea facuta de creditoarea S.C. B S-R SA la termenul de judecata din 5.08.2009 în sensul ca cererea sa reprezinta o contestatie la respingerea de catre lichidatorul judiciar CC INSOL IPURL a cererii de înscriere în tabelul creditorilor debitoarei S.C. B S SRL Calarasi si având în vedere actele si lucrarile dosarului retine urmatoarele cu privire la aceasta contestatie:

Prin sentinta civila nr.1365/1.10.2008 a Tribunalului Calarasi s-a deschis procedura insolventei debitoarei S.C. B S SRL Calarasi, termenul de depunere a cererilor de creanta fiind 25.11.2008, iar prin sentinta comerciala nr.2149/18.12.2008 s-a dispus intrarea în procedura simplificata a falimentului a acestei debitoare întrucât debitoarea nu a depus documentele prevazute de art.28 alin.1 din Lg.85/2006, desi asociatii au fost notificati în acest sens.

Prin sentinta civila nr.159/F/9.04.2009 a Tribunalului Calarasi s-a admis cererea lichidatorului judiciar CC INSOL IPURL Constanta – Filiala Calarasi si s-a dispus în baza art.83 din Lg.85/2006 anularea contractului de vânzare-cumparare nr.274/5.06.2008 încheiat între S.C.”B S” SRL în calitate de vânzatoare si S.C.”D” SRL în calitate de cumparatoare si a obligat pe S.C.”D” SRL sa restituie debitoarei S.C.”B S” SRL C bunul nava fluviala remorcher împingator „B” cu nr. de înmatriculare – ce a facut obiectul contractului anulat. S-a retinut ca actul de vânzare-cumparare a fost fraudulos întocmit pretul mentionat în contract pentru nava vânduta de debitoare a fost cu mult mai mic fata de adevarata valoare a acestui vas, iar la data vânzarii debitoarea avea datorii ce se ridicau la cel putin 724.138 lei.

De asemenea, instanta retine din actele depuse la dosar de petenta creditoare S.C. B S-R SA ca aceasta a încheiat cu S.C.D SRL Galati contractul de reparatii nr.139 R/25.06.2008 pentru nava ce facuse obiectul contractului de vânzare-cumparare anterior mentionat.

Conform procesului-verbal de receptie nr.64/28.11.2008 (pag.33 din dosar) beneficiara din contactul de reparatii S.C.”D SRL a receptionat lucrarile de reparatii la nava împingator B de la creditoarea S.C. B S-R SA, produsul fiind predat în întregime beneficiarului. De asemenea, conform adresei nr.564/6.04.2009 (pag.9 din dosar) emisa de aceeasi creditoare rezulta ca pentru aceste reparatii s-a emis si factura nr.1208021/17.12.2008 în valoare de 761.392,63 lei în sarcina S.C. „D” SRL.

Ulterior pentru aceleasi lucrari de reparatii petenta creditoare S.C. B S-R SA a emis factura nr.0509004/6.05.2009 în sarcina debitoarei S.C.”B S” SRL Calarasi desi între cele doua societati nu au existat raporturi juridice.

Creditoarea S.C. B S-R SA a precizat ca temeiul juridic al creantei sale este îmbogatirea fara just temei.

În raport de aceasta situatie de fapt, tribunalul constata ca creditoarea S.C. B S-R SA nu are vreo creanta împotriva debitoarei S.C.”B S” SRL ci împotriva S.C.”D S„ SRL în baza contractului de reparatii nave nr.139 R/25.06.2009 conform facturii fiscale nr.1208021/17.12.2008 achitata partial de catre aceasta societate debitoare.

Faptul ca în urma anularii prin sentinta civila nr. 159/F/9.04.2009 a contractului de vânzare-cumparare dintre S.C.”B S” SRL si S.C.”D” SRL bunul ce a facut obiectul vânzarii – nava împingator „B” – a revenit în patrimoniul vânzatoarei S.C.”B S” SRL Ca nu schimba debitorul din contractul de reparatii, care ramâne S.C.”D” SRL. Aceasta societate în calitate de tert dobânditor are posibilitatea conform art.83 alin.2 din Lg.85/2006 sa-si recupereze pretul platit în contractul anulat si cheltuielile facute cu acest bun cât a fost în patrimoniul sau, din averea S.C.B S SRL ce va fi vânduta în procedura falimentului.

Petenta creditoare S.C. B S-R SA are pentru suma solicitata în prezenta procedura a insolventei S.C.”B S” SRL un debitor contractual, respectiv S.C.”D” SRL.

Una din conditiile pentru promovarea actiunii bazata pe îmbogatirea fara just temei este absenta oricarui alt mijloc juridic pentru recuperarea, de catre cel care si-a micsorat patrimoniul, a pierderii suferite. Astfel, creditorul – reclamat ce promoveaza o astfel de actiune trebuie sa nu aiba si nici sa nu fi avut o alta cale de drept pentru valorificarea dreptului sau.

Practica judecatoreasca a statuat ca dat fiind ca raspunderea contractuala, fiind o raspundere cu caracter special si derogator, exclude actiunea pentru îmbogatirea fara just temei.

Fata de aceste considerente, tribunalul constata ca petenta-creditoare S.C. B S-R SA are posibilitatea pe calea raspunderii contractuale sa solicite de la debitorul sau contractual S.C.”D” SRL contravaloarea reparatiilor navei „B” neavând o creanta împotriva debitoarei S.C.”B S” SRL – societate în faliment – care sa justifice înscrierea sa cu aceasta suma în tabelul creditorilor acestei debitoare.

În ceea ce priveste sumele solicitate de aceeasi creditoare S.C. B S-R SA cu titlu de taxe de stationare pe cala si taxe stationare la cheu pe perioada 19.09.2008-9.04.2009 perioada anterioara anularii contractului de vânzare-cumparare, tribunalul constata ca aceste taxe se datoreaza de catre societatea care a folosit nava în aceasta perioada cu care creditoarea a avut raporturi comerciale, adica S.C.”D” SRL si nu de catre debitoarea S.C.B S” SRL al carui lichidator judiciar nu a intrat, conform rapoartelor de la dosar, pâna în prezent în posesia acestui bun.

Fata de aceste considerente, tribunalul constata ca în mod corect lichidatorul judiciar CC INSOL IPURL Constanta-Filiala Calarasi a respins cererea creditoarei S.C. B S-R SA de înscriere în tabelul creditorilor debitoarei S.C.”B S” SRL, motiv pentru care urmeaza a respinge contestatia formulata de creditoarea S.C. B S-R SA împotriva respingerii de catre lichidatorul judiciar CC INSOL I.P.U.R.L. – Filiala Calarasi a cererii formulate de aceasta creditoare de înscriere în tabelul creditorilor debitoarei S.C.B S SRL.

2.Prin cererea formulata la aceasta instanta la data de 13.07.2009 în cadrul dosarului de faliment nr.1759/116/2008 (nr.în format vechi 170/F/2008) al Tribunalului Calarasi, creditoarea Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare în Comunicatii (ANCOM) a solicitat înscrierea la masa credala a debitoarei S.C.”B S” SRL cu o creanta în valoare de 144 lei reprezentând tarif de utilizare a spectrului radio pentru Serviciul Mobil Maritim pentru anul 2008 (creanta bugetara).

În motivarea cererii a aratat ca obligatia de plata a tarifului de utilizare a spectrului radio pentru Serviciul Mobil si a majorarilor de întârziere la plata au fost stabilite prin deciziile presedintelui ANRCTI nr.TC/2666/25.07.2008; TC/1868/15.04.2008; TC/285/21.01.2008; TC/4033/15.10.2008;TC/2543/8.07.2009; TC/2542/8.07.2009 si TC/2541/8.07.2009.

Creditoarea a depus la dosar copiile deciziilor mentionate în actiune.

Tribunalul, analizând actele depuse la dosar de aceasta creditoare si cererea sa de creanta retine urmatoarele:

Prin sentinta comerciala nr. 1365/01.10.2008 a Tribunalului Calarasi s-a dispus deschiderea procedurii insolventei împotriva debitoarei S.C. „B S” SRL desemnându-se administrator judiciar CCC INSOL IPURL – Filiala Calarasi si stabilindu-se termenele prevazute de art. 61-62 din Legea 85/2006, termenul de depunere a creantelor fiind fixat la 25.11.2008 iar de depunere a tabelului preliminar al creditorilor la 15.11.2008.

Sentinta comerciala 1365/2008 a Tribunalului Calarasi a fost publicata în Buletinul Procedurilor de insolventa nr. 3992/20.10.2008 (conform dovezii de comunicare de la pag. 235 din vol.I al dosarului).

De asemenea, notificarea prevazuta de art. 61 – 62 din Legea 85/2006 cu termenele stabilite prin sentinta comerciala nr. 1365/2008 a Tribunalului Calarasi, a fost publicata de administratorul judiciar în Buletinul Procedurilor de insolventa nr. 4174/30.11.2008 (conform dovezii de comunicare aflata la pag. 211 din vol. II al dosarului).

Din rapoartele întocmite de catre administratorul judiciar CC INSOL IPURL – Filiala Calarasi, rezulta ca debitoarea nu a depus actele prevazute de art. 28 alin. 1, astfel ca administratorul judiciar nu a putut cunoaste creditorii debitoarei S.C. „B S” SRL Calarasi, pentru a fi notificati în conditiile art. 61 alin. 1 din Legea 85/2006.

Creditoarea Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare în Comunicatii Bucuresti a formulat cerere de admitere a creantei sale în prezenta cauza la data de 13.07.2009 (data postei – 10.07.2009) cu mult peste data de 25.11.2008 – termenul stabilit prin sentinta comerciala nr. 812/2008 a Tribunalului Calarasi pentru depunerea cererilor de creanta si chiar dupa depunerea de catre administratorul judiciar la 16.07.2008 a tabelului preliminar al creditorilor.

Potrivit art. 7 alin. 3 din Legea 85/2006, pentru creditorii care nu au fost identificati, procedura notificarii prevazuta de art. 61 va fi considerata îndeplinita daca a fost efectuata prin Buletinul Procedurilor de insolventa, iar potrivit art. 9 din acelasi articol, publicarea actelor de procedura sau a hotarârilor judecatoresti înlocuieste de la data publicarii lor,notificarea actelor de procedura efectuate individual fata de participantii la proces, acestea fiind prezumate a fi îndeplinite la data publicarii.

Ori, sentinta comerciala 1365/2008 prin care s-a deschis procedura insolventei S.C. „B S” SRL si s-a stabilit termenul pentru depunerea declaratiilor de creanta de creditori la 25.11.2008, au fost publicate în Buletinul Procedurilor de insolventa, respectându-se dispozitiile art. 7 alin. 3 si 9 din Legea 85/2006. În raport de aceste dispozitii legale se prezuma ca si creditoarea Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare în Comunicatii Bucuresti trebuia sa cunoasca atât deschiderea procedurii insolventei împotriva acestei debitoare, cât si termenul în care trebuia sa formuleze declaratiile lor de creanta.

Fata de aceste considerente tribunalul urmeaza a respinge ca tardiva declaratia de creanta formulata de creditoarea Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare în Comunicatii Bucuresti.