Natura juridică a contractului care are ca obiect servicii de monitorizare a traficului rutier Contracte


O.U.G. nr. 34/2006, republicată

Stabilirea naturii juridice a contractului intitulat „de asociere în participaţiune” al cărui obiect îl constituie acţiuni ce au ca scop mărirea siguranţei rutiere şi publice, reducerea evenimentelor rutiere şi întărirea respectării regulilor de circulaţie, acţiuni ce constau în instalarea unor echipamente omologate ce transmit informaţii referitoare la încălcarea legalităţii.

În raport de obiectul contractului şi modalitatea de plată, este evidentă natura juridică a unui contract de concesiune de servicii în sensul conferit de art. 3 lit. „h” din O.U.G. nr. 34/2006, republicată, serviciile care fac obiectul contractului sunt servicii de monitorizare a traficului, fiind incluse în anexa la O.U.G. nr. 34/2006, republicată.

Sumele provenite din amenzile privind circulaţia pe drumurile publice se fac integral la bugetul de stat, local, fiind venituri publice, nu sunt venituri rezultate în urma desfăşurării unei activităţi comerciale.

Modalitatea în care se face distincţia între contractul de concesiune şi cel de achiziţie publică este reglementat prin H.G. nr. 71/2007, privind Normele metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 34/2006, republicat, art. 3 alin. 1.

Spre deosebire de contractul de asociere în participaţiune ce se supune dispoziţiilor Codul Comercial contractul de concesiune de servicii este supus normelor speciale imperative cuprinse în O.U.G. nr. 34/2006 şi celelalte acte normative emise în aplicarea acestei ordonanţe.

Prin sentinţa nr. 829 pronunţată la data de 27.08.2010 de Tribunalul Mureş în dosarul nr. 1960/01/102/2009, s-a respins excepţiile netimbrării, inadmisibilităţii şi a lipsei calităţii procesuale active a reclamantei, s-a respins cererea de chemare în judecată formulată de reclamanta A.N.R.M.A.P. în contradictoriu cu S.C. C.S. S.R.L. şi Comuna Nadeş.

Pentru a pronunţa această soluţie instanţa de fond a reţinut că, referitor la excepţia netimbrării, în conformitate cu dispoziţiile H.G. nr. 925/2006, acţiunile introduse de A.N.R.M.A.P. sunt scutite de taxă de timbru. De asemenea, cum dispoziţiile O.U.G. nr. 34/2006 nu fac trimitere la art. 7201 C. pr. civ şi nici la prevederile art. 7 alin. 1 din Legea nr. 554/2004, nu este necesară plângerea prealabilă, motiv pentru care excepţia inadmisibilităţii este nefondată. Potrivit art. 2961 din O.U.G. nr. 34/2006, A.N.R.M.A.P. are calitate procesuală activă pentru a ataca în instanţă contractele încheiate cu încălcarea prevederilor acestui act normativ, iar stabilirea unui contract ca fiind de achiziţie publică sau nu este un aspect de fond în funcţie de care se va soluţiona acţiunea. Pe fondul cauzei, instanţa a reţinut că între S.C. C.S. S.R.L. şi Comuna Nadeş a fost încheiat la data de 29.07.2008 contractul de asociere în participaţiune nr. 4436 al cărui obiect îl constituie acţiuni ce au ca scop mărirea siguranţei rutiere şi publice, reducerea evenimentelor rutiere şi întărirea respectării regulilor de circulaţie, acţiuni ce constau în instalarea unor echipamente omologate tip Codec pe suporţi de susţinere, în baza unor proiecte autorizate, echipamente care transmit informaţii referitoare la încălcarea legalităţii. În contract au fost prevăzute cotele de participare la beneficii precum şi drepturile şi obligaţiile părţilor. Contractul a fost încheiat în baza hotărârii nr. 14 din 12.02.2008 a Consiliului Local Nadeş prin care s-a aprobat asocierea cu S.C. C.S. S.R.L. De asemenea, între S.C. C.S. S.R.L. şi I.P.J. Mureş a fost încheiat Protocolul de colaborare nr. 100044/28.01.2008 în baza căruia s-a convenit dezvoltarea, implementarea şi exploatarea unui sistem de monitorizare şi supraveghere a traficului rutier. Contractul de asociere nu este un contract de concesiune deoarece serviciile de monitorizare a traficului rutier nu intră în atribuţiile administraţiei publice pentru ca aceasta să poată dispune de ele prin concesionare. Astfel, competenţa în materia gestionării traficului revine Poliţiei Române în conformitate cu Legea nr. 218/2002, aşa încât, având în vedere şi dispoziţiile Legii nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, contractul nu poate avea calificarea de contract de concesiune, aşa cum susţine reclamanta. În consecinţă, s-a apreciat că nu este îndeplinită condiţia premisă din art. 2961 lit. c din O.U.G. nr. 34/2006 pentru a se putea constata nulitatea absolută a contractului de asociere. Se mai reţine că acest contract nu intră nici în categoria contractelor de achiziţii publice întrucât activităţile care formează obiectul său nu puteau fi concesionate nici în temeiul O.U.G. nr. 34/2006.

Împotriva sentinţei a formulat recurs A.N.R.M.A.P. arătând că între S.C. C.S. S.R.L. şi Comuna Nadeş a fost încheiat un contract de concesiune de servicii care, pentru inducerea în eroare a terţilor a fost denumit contract de asociere în participaţiune, în fapt un parteneriat public-privat. Instanţa de fond a analizat superficial fondul cauzei ignorând şi la rejudecare natura juridică a contractului a cărui nulitate se solicită şi care rezultă din însuşi obiectul şi modalitatea de plată a contractului, contract ce reprezintă o formă a parteneriatului public-privat în conformitate cu Ordinul comun A.N.R.M.A.P. şi M.F.P. nr. 151/9574/2009 privind aprobarea Ghidului pentru implementarea proiectelor de concesiune de lucrări publice şi servicii în România. Pe de altă parte, instanţa de fond nu a atribuit acestui contract nicio altă calificare ceea ce este complet eronat având în vedere noile modificări aduse legislaţiei în materia achiziţiilor publice. Astfel, cadrul legal relevant referitor la contractele de concesiune de lucrări şi servicii îl reprezintă O.U.G. nr. 34/2006, H.G. nr. 71/2007, H.G. nr. 95/2006, H.G. nr. 1660/2006, acte normative în vigoare la data încheierii contractului. Conform acestor acte normative, contractul părţilor este unul de concesiune de servicii, obiectul acestuia, servicii de monitorizare a traficului, fiind cuprins în, anexa 2A din O.U.G. nr. 34/2006. În raport de actele normative de mai sus, Comuna Nadeş ca şi autoritate publică locală, avea obligaţia de a organiza licitaţie publică deschisă pentru atribuirea unui contract de concesiune conform O.U.G. nr. 34/2006. Distincţia între contractul de concesiune şi cel de achiziţie publică este făcută în art. 3 din H.G. nr. 71/2007. Se mai arată că în mod constant, toate instanţele de judecată care au fost sesizate pentru constatarea nulităţii unor astfel de contracte, au admis acţiunile, calificând contractul de asociere având ca obiect „monitorizare trafic” ca fiind un contract de concesiune de servicii.

Intimatele, deşi legal citate, nu au formulat întâmpinare şi nici nu şi-au trimis reprezentanţi în faţa instanţei.

Examinând recursul formulat, prin prisma motivelor invocate precum şi din oficiu în raport de dispoziţiile art. 3041 C. pr. civ., instanţa a constat că acesta este fondat pentru următoarele considerente:

Între S.C. C.S. S.R.L. şi Comuna Nadeş a fost încheiat, la data de 29.07.2008, contractul de asociere în participaţiune nr. 4436 al cărui obiect îl constituie acţiuni ce au ca scop mărirea siguranţei rutiere şi publice, reducerea evenimentelor rutiere şi întărirea respectării regulilor de circulaţie, acţiuni ce constau în instalarea unor echipamente omologate tip Codec pe suporţi de susţinere, în baza unor proiecte autorizate, echipamente care transmit informaţii referitoare la încălcarea legalităţii. În contract au fost prevăzute cotele de participare la beneficii precum şi drepturile şi obligaţiile părţilor. Contractul a fost încheiat în baza hotărârii nr. 14 din 12.02.2008 a Consiliului Local Nadeş prin care s-a aprobat asocierea cu S.C. C.S. S.R.L.. Curtea a apreciat că, prin aplicarea greşită a dispoziţiilor legale, instanţa de fond a conchis că, contractul dedus judecăţii nu are natura juridică a unui contract de concesiune de servicii. Astfel, în raport de obiectul acestuia şi modalitatea de plată, calificarea juridică a contractlui este evidentă. Potrivit art. 3 lit. h din O.U.G. nr. 34/2006, contractul de concesiune de servicii este definit ca fiind contractul care are aceleasi caracteristici ca si contractul de servicii, cu deosebirea ca in contrapartida serviciilor prestate contractantul, in calitate de concesionar, primeste din partea autoritatii contractante, in calitate de concedent, dreptul de a exploata serviciile pe o perioada determinata sau acest drept insotit de plata unei sume de bani. Totodată, art. 6 alin. 1 din acelaşi act normativ arată că, contractul de servicii este acel contract de achizitie publica, altul decat contractul de lucrari sau de furnizare, care are ca obiect prestarea unuia sau mai multor servicii, astfel cum acestea sunt prevazute in anexele nr. 2A si 2B. În speţă, serviciile care fac obiectul contractului a cărui anulare se solicită sunt servicii de monitorizare a traficului, având codul CPV 63712710-3 incluse în anexa la O.U.G. nr. 34/2006.

De asemenea, art. 3 alin. 1 din H.G. nr. 71/2007 privind normele metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 34/2006, prevede că distincţia dintre contractul de concesiune şi contractul de achiziţie publica se realizează în funcţie de distribuţia riscurilor, după cum urmează:

b) contractul prin intermediul căruia contractantul, în calitate de concesionar, primeşte dreptul de a exploata serviciile, preluand astfel şi cea mai mare parte din riscurile aferente exploatării acestora, este considerat a fi contract de concesiune de servicii, în caz contrar fiind considerat contract de achiziţie publica de servicii

În acest sens, în determinarea naturii juridice a contractului încheiat de intimaţi un rol important îl are modalitatea de participare a acestora la beneficii şi pierderi inserată de părţi la art. 4.2 din contract. Conform acestei clauze, participarea este de 60% pentru „asociat” şi 40% pentru Primărie. De asemenea, se arată în clauza 4.3 că veniturile asocierii constând în încasarea contravalorii proceselor verbale de constatare a contravenţiilor va apărea în indicat în contul din Trezorerie în care se vor plăti amenzile, cont numit de părţi ”cont colector”, în continuare, arătându-se metodologia după care Primăria urmează să facă plata către „asociat”.

Este de remarcat, de asemenea, faptul că, în conformitate cu dispoziţiile art. 8 alin. 3 teza a II – a din O.G. nr. 2/2001, amenzile privind circulaţia pe drumurile publice, care se fac venit integral la bugetele locale.

Aşadar, sumele provenite din amenzile privind circulaţia pe drumurile publice se fac venit integral la bugetul local, fiind astfel venituri publice iar ceea ce încasează „asociatul” sunt venituri publice şi nu rezultate în urma desfăşurării unei activităţi comerciale.

În raport de dispoziţiile legale de mai sus şi de considerentele reţinute, rezultă că, deşi părţile şi-au intitulat contractul ca fiind un contract de asociere în participaţiune, supus dispoziţiilor Codului Comercial, în realitate acesta este un contract de concesiune de servicii, autoritatea contractantă având obligaţia de a aplica dispoziţiile O.U.G. nr. 34/2006 şi celelalte acte normative emise în aplicarea acesteia.

Cum criticile formulate de recurentă se dovedesc astfel a fi întemeiate, Curtea a admis recursul formulat de A.N.R.M.A.P. şi a modificat integral sentinţa atacată, a admis cererea de chemare în judecată şi a anulat contractul de asociere în participaţiune nr. 4436/2008 încheiat de S.C. C.S. S.R.L. şi Comuna Nadeş.