Obligare autoritate publica la eliberare act administrativ – autorizatie de constructie. AutorizareConstrucţii


Art.7 al.1 – Legea nr.50/1991 rep.

Art.28 al.1, art.3 lit.”a” – Norme metodologice de aplicare a Lg.50/1991

Prin actiunea adresata Tribunalului Constanta – Sectia administrativ si înregistrata sub nr.5869/118/10.06.2009 reclamanta SC „O.V.O N.I. LTD”, invocând dispozitiile art.8 alin.(1) din Legea nr.554/2004, a solicitat ca prin hotarârea ce se va pronunta, sa se dispuna obligarea pârâtului PRIMARUL MUNICIPIULUI MANGALIA sa elibereze autorizatia de construire pentru imobilul „cazare sezoniera personal”, în regim de înaltime parter.

Totodata, s-a solicitat sanctionarea pârâtului cu amenda pentru fiecare zi întârziere pâna la eliberarea acestei autorizatii.

Motivând actiunea, reclamanta a învederat în esenta ca, la 28.03.2008, în baza cererii adresate PRIMARULUI MUNICIPIULUI MANGALIA si a unui Plan Urbanistic de Detaliu, aprobat prin HCLM nr.32/15.02.2008, i-a fost eliberat certificatul de urbanism, în baza caruia a procedat la întocmirea documentatiei tehnice si la obtinerea avizelor solicitate.

A sustinut reclamanta ca, la cererea depusa la Primaria Municipiului Mangalia în data de 25.09.2008 a anexat documentatia solicitata, pe care ulterior a completat-o, depunând si avizul „R” SA, devizul de lucrari si dovada de luare în evidenta la Ordinul Arhitectilor.

Conformându-se si adresei din 04.02.2009, prin care i se solicita un ultim document necesar pentru ca dosarul sa fie complet, respectiv „Raportul de descarcare de sarcina arheologica”, pe care l-a depus la 31.03.2009, a sustinut reclamanta ca, era îndreptatita la eliberarea autorizatiei de construire în cel mult 30 de zile de la data la care a depus si ultimele documente solicitate de Primarie.

A opinat reclamanta ca, în cauza este vorba de un exces de putere din partea PRIMARULUI MUNICIPIULUI MANGALIA care îi încalca un drept recunoscut de lege, respectiv acela de a-i elibera autorizatia de construire pentru imobilul propus a fi edificat, ale carui conditii de amplasare, dimensionare, conformare si servire edilitara sunt cuprinse în Planul Urbanistic de Detaliu aprobat prin HCLM nr.32 din 15.02.2008.

A pretins reclamanta ca, spre a evita declansarea litigiului, s-a adresat serviciului de specialitate al Primariei Municipiului Mangalia, ai carui functionari i-au înmânat autorizatia completata, semnata de arhitectul sef si secretarul municipiului, însa nesemnata de primar. S-a solicitat fata de cele învederate, ca abuzul de putere al pârâtului sa fie sanctionat cu amenda pentru fiecare zi întârziere pâna la eliberarea autorizatiei.

Pârâtul nu a depus întâmpinare spre a-si preciza pozitia procesuala fata de pretentiile reclamantei, nu a formulat cereri în aparare.

În considerarea art.13 din Legea nr.554/2004, instanta de fond a solicitat pârâtului sa depuna la dosarul cauzei documentatia aferenta cererii formulata de reclamant, înregistrata la Primaria Municipiului Mangalia sub nr.55152 din 28.09.2008.

Prin concluziile orale expuse de reprezentantul conventional al pârâtului cu ocazia acordarii cuvântului, în fond, pentru dezbateri, s-a solicitat respingerea actiunii, considerentele pentru solutia preconizata urmând a fi prezentate prin notele de concluzii scrise, care însa nu au mai fost depuse la dosarul cauzei, desi a fost amânata pronuntarea, la solicitarea sa.

Prin Sentinta civila nr.91/05.02.2010, pronuntata de Tribunalul Constanta, s-a admis în parte actiunea formulata de reclamanta SC O.N.I. LTD SRL, obligând pârâtul PRIMARUL MUNICIPIULUI MANGALIA sa elibereze reclamantei autorizatia de constructie pentru imobilul situat în statiunea Neptun, constructie „Cazare sezoniera personal” – „P” conform PUD aprobat prin HCL 32/15.02.2008.

Prin aceeasi hotarâre, s-a respins cererea privind sanctionarea PRIMARULUI MUNICIPIULUI MANGALIA cu amenda pentru fiecare zi de întârziere în eliberarea autorizatiei si s-a dispus obligarea pârâtului la plata catre reclamanta a sumei de 1808,6 lei – cheltuieli de judecata .

Pentru a pronunta aceasta hotarâre, instanta de fond a retinut în esenta ca, la 25.09.2008, SC „O.N.I.” SRL s-a adresat PRIMARULUI MUNICIPIULUI MANGALIA solicitând, prin cererea înregistrata sub nr.55152/2008, eliberarea autorizatiei de construire pentru imobilul proiectat în regim de înaltime parter, ce urma a fi edificat asupra terenului situat în Mangalia, Statiunea Neptun.

Imobilul pentru a carui edificare s-a solicitat eliberarea autorizatiei, urma a fi construit asupra terenului proprietatea SC O.I., dobândit prin actul de vânzare-cumparare autentificat la BNP D.D., sub nr.1726/2001, asupra caruia – potrivit declaratiei pe proprie raspundere a reprezentantului legal al societatii -, nu se purta nici un litigiu.

Formalitatile procedurale anterioare emiterii autorizatiei de construire fusesera savârsite, prin emiterea certificatului de urbanism nr.214/28.03.2008, în cuprinsul caruia se mentiona regimul juridic, economic si tehnic al imobilului.

Cu adresele din 20.10.2008, respectiv din 04.02.2009, Primaria Municipiului Mangalia a comunicat reclamantei necesitatea completarii documentatiei.

S-a dat curs acestei solicitari din 20.10.2008, fiind depuse la Primaria Municipiului Mangalia, actele solicitate, respectiv: avizarea favorabila din partea R. SA, dovada de luare în evidenta la Ordinul Arhitectilor din România si devizul de lucrari .

În egala masura a fost dovedita descarcarea de sarcina arheologica, prin depunerea raportului de supraveghere preventiva si a autorizatiei emise de Muzeul de Arheologie „C” Mangalia, fiind astfel suplinita cerinta comunicata cu adresa din 4.02.2009.

În conditiile date, retine instanta ca procedura autorizarii constructiilor, în consacrarea data de Legea nr.50/1991 R, cu modificarile si completarile ulterioare, obliga autoritatea administratiei publice locale competenta sa elibereze autorizatia în termen de cel mult 30 de zile de la data înregistrarii cererii.

Pentru situatia depunerii unei documentatii incomplete, termenul de 30 de zile curge de la data completarii documentatiei.

Prin cererea înregistrata sub nr.53386/31.03.2009, reclamanta a solicitat Primarului Municipiului Mangalia eliberarea autorizatiei de construire, învederând ca, este completa documentatia, iar taxele aferente eliberarii autorizatiei au fost achitate, conform legii, dar nu s-a dat curs acestei cereri, nu s-a justificat refuzul de eliberare a autorizatiei de construire.

Dupa investirea instantei la 10.06.2009, pârâtul a raspuns reclamantei cu adresa nr.69981/24.07.2009, justificând imposibilitatea de eliberare a autorizatiei de constructie, sub motiv ca, se afla pe rolul instantei, spre competenta solutionarea dosarul nr.5869/118/2009.

Se arata ca, analiza probatiunii administrate în cauza a relevat ca, în speta, instanta se afla în situatia examinarii refuzului nejustificat al pârâtului de eliberarea autorizatiei de constructie solicitata de reclamanta si implicit, al nesocotirii dreptului recunoscut de lege al acesteia.

Asa fiind, retine instanta ca unul din principalele obiective ale activitatii de urbanism, în reglementarea Legii nr.350/2001, îl constituie asigurarea calitatii cadrului construit, iar regulile în materia constructiilor sunt prevazute prin Legea nr.50/ 91, cu modificarile si completarile ulterioare, fiind obligatorii pentru toate persoanele fizice si juridice, dar si pentru autoritatile publice.

Potrivit art.7 alin.1 din Legea 50/91 R, autorizatia de construire se elibereaza la cererea solicitantului, în baza unei documentatii care trebuie sa cuprinda: certificatul de urbanism, dovada titlului de proprietate asupra terenului, proiectul pentru autorizare, avizele si acordurile legale necesare, stabilite prin certificatul de urbanism, dovada privind achitarea taxelor legale.

Arata instanta de fond ca, din întreaga economie a legii cadru rezulta ca autorizatia de construire se elibereaza în temeiul si cu respectarea documentatiilor de urbanism si de amenajare a teritoriului, avizele si acordurile necesare autorizarii executarii lucrarilor fiind cele determinate prin certificatul de urbanism.

În situatia de speta, s-a verificat existenta tuturor avizelor si acordurilor necesare, astfel cum au fost mentionate în certificatul de urbanism nr.214 din 28.03.2008, cu atât mai mult cu cât, prin HCLM nr.32 din 15.03.2008 s-a aprobat Planul Urbanistic de Detaliu.

Este adevarat, arata instanta de fond ca, potrivit prevederilor Legii nr. 350/2001, documentatiile de urbanism – care au caracter de reglementare specifica, Planul Urbanistic General, Planul Urbanistic Zonal si Planul Urbanistic de Detaliu se afla în relatie ierarhica, ca un Plan Urbanistic de Detaliu nu poate sa nu respecte prevederile esentiale ale Planului Urbanistic Zonal.

În egala masura, daca nu sunt acceptate modificari majore, un Plan Urbanistic de Detaliu poate cuprinde ajustari sau derogari minore de la Planul Urbanistic Zonal, situatie de fapt urmare careia retine instanta de fond ca, sustinerile reprezentantului conventional al pârâtului, potrivit cu care ar exista unele neconcordante între Planul Urbanistic de Detaliu si Planul Urbanistic Zonal, au ramas la stadiu de simple afirmatii, nefiind sustinute probator.

De altfel, precizeaza instanta de fond, s-a observat ca pârâtul – Primarul Municipiului Mangalia, în considerarea prevederile art.28 alin.(1) si alin.(3) lit.”a” din Normele Metodologice de aplicare a Legii nr.50/91 R., a solicitat reclamantei elaborarea unui PUD (iar nu un PUZ), care a fost aprobat în sedinta Consiliului Local Municipal Mangalia, din 15.03.2008, iar hotarârea fiind un act de autoritate, este obligatoriu de respectat, si astfel, refuzul Primarului Municipiului Mangalia de eliberare a autorizatiei de construire solicitata de reclamanta, apare ca nejustificat.

Împotriva acestei hotarâri a declarat recurs pârâtul PRIMARUL MUNICIPIULUI MANGALIA, criticând-o pentru nelegalitate si netemeinicie, cu indicarea temeiului de drept prev.de art.304 pct.9 Cod pr.civila si urmatoarea motivatie, în esenta:

-gresit instanta de fond a retinut ca atitudinea pârâtului echivaleaza în fapt cu un refuz de solutionare a cererii de eliberare a autorizatiei de construire în termen legal, interpretând gresit înscrisurile administrate de parti si concluzionând ca, nu exista nici un fel de neconcordanta între documentatia aferenta obtinerii autorizatiei de construire si documentatia aferenta PUD-ului aprobat pentru acea zona.

Solicita admiterea recursului, astfel cum a fost formulat.

Recursul este nefondat, urmând a fi respins, în baza dispozitiilor art.312 Cod pr.civila, pentru urmatoarele considerente, în esenta:

Potrivit art.2 al.1 lit.”h” din Legea nr.554/2004, modificata, „Nesolutionarea în termen legal a unei cereri – faptul de a nu raspunde solicitantului în termen de 30 de zile de la înregistrarea cererii, daca prin lege nu se prevede un alt termen”, reprezinta refuz nejustificat de a solutiona o cerere.

Cu alte cuvinte, termenul de drept comun în care trebuie solutionata cererea petitionarului de catre autoritatea publica investita cu aceasta, este de 30 de zile de la momentul depunerii, iar în cazul în care termenele legale nu sunt respectate, petitionarul are deschisa calea la instanta de contencios administrativ pentru a se da curs cererii sale.

În speta, Curtea retine în esenta ca, prin cererea înregistrata sub nr.55151/25.09.2008, intimata reclamanta SC „O” N.I. SRL a solicitat recurentului PRIMARUL MUNICIPIULUI MANGALIA, eliberarea autorizatiei de constructie pentru imobilul proiect în regim de înaltime parter, ce urma a fi edificat pe terenul proprietatea intimatei dobândit prin contractul nr.1726/2001 autentificat la BNP Daniela David, situat în Mangalia, Statiunea Neptun.

Probatoriul administrat în cauza dovedeste ca formalitatile procedurale anterioare emiterii autorizatiei de constructie fusesera savârsite, prin emiterea Certificatului de urbanism nr.215/28.03.2008, pentru ca, ulterior, cu adresele din 20.10.2008, respectiv 04.02.2009 Primaria Municipiului Mangalia sa fi solicitat intimatei completarea documentatiei.

Urmeaza a se retine ca, intimata a dat curs ambelor solicitari, depunând la PRIMARIA MANGALIA, actele indicate de recurenta, respectiv: avizarea favorabila din partea R. SA; dovada de luare în evidenta la Ordinul Arhitectilor din România; devizul de lucrari; raportul de supraveghere preventiva – arheologic si autorizatia emisa de Muzeul de Arheologie „C” Mangalia.

În atare situatie, autoritatea administrativa trebuia a respecta dispozitiile cuprinse în art.7 al.1 din Legea nr.50/1991 R, potrivit carora „Autorizatia de construire se emite în cel mult 30 de zile de la înregistrarea cererii, pe baza documentatiei depusa la autoritatile prevazute la art.4, care va cuprinde:

a)certificat de urbanism;

b)dovada titlului asupra terenului si/sau constructiilor;

c)proiectul pentru autorizare a executarii lucrarilor de constructii;

d)avizele si acordurile legale necesare, stabilite prin certificatul de urbanism;

e)dovada privind achitarea taxelor legale”.

Asa se explica faptul ca, dupa completarea documentatiei, intimata a formulat cererea nr. 53386/31.03.2009, solicitând recurentei eliberarea autorizatiei de constructie si deoarece nu s-a dat curs acestei cereri, tacerea autoritatii administrative a determinat promovarea actiunii dedusa judecatii.

Legal si temeinic instanta de fond a retinut în contextul dat ca mijlocul juridic de baza prin care autoritatile publice actioneaza pentru respectarea disciplinei în constructii, îl reprezinta actul administrativ de autoritate, constitutiv de drepturi si obligatii, care este autorizatia de construire, precum si împrejurarea ca, în speta, se verifica existenta tuturor avizelor si acordurilor necesare, astfel cum au fost mentionate în certificatul de urbanism.

Fata de situatia de fapt sus-expusa, Curtea apreciaza ca sustinerea recurentei potrivit careia, ar exista neconcordanta între Planul Urbanistic de Detaliu si proiect, nu îsi gaseste suport legal, odata ce prin HCLM nr.32/15.03.2008 s-a aprobat Planul Urbanistic de Detaliu, neproducându-se dovezi în sensul art.1169 Cod civil, din care sa rezulte ca, ar exista neconcordante între acesta si Planul Urbanistic Zonal.

Legala si temeinica este observatia instantei de fond, potrivit careia, recurenta în considerarea prevederilor art.28 al.1 si al.3 lit.”a” din Normele Metodologice de aplicare a Legii nr.50/1991 R, a solicitat intimatei elaborarea unui PUD si nicidecum a unui PUZ, care a fost aprobat în sedinta Consiliului Local al Municipiului Mangalia la data de 15.03.2008, în conditiile în care hotarârea este un act de autoritate obligatoriu de respectat.

Cum în speta, într-adevar, avem de a face cu neprimirea „nici unui raspuns în termenul prevazut la art.2 al.1 lit.”h” , astfel cum se prevede în teza 1 a al.1 din art.8 al Legii nr.554/2004 R, prin „nesolutionarea în termen” mentionata în acelasi text de lege, Curtea apreciaza ca, în mod legal si temeinic instanta de fond, uzitând de dispozitiile cuprinse în art.8, a dispus obligarea autoritatii recurente sa elibereze intimatei autorizatia de construire pentru imobilul sus-mentionat.

Ca situatia de fapt este corect apreciata de instanta de fond, rezulta si din împrejurarea ca, Legea nr.554/2004 modificata, a înteles sa lege notiunea de refuz nejustificat de notiunea de exces de putere, ce apare atunci când administratia are dreptul de apreciere, când legea îi îngaduie sa adopte o solutie din mai multe posibile, stiut fiind ca, fata de principiul consacrat de art.16 al.2 din Constitutie, nu este de conceput exercitarea dreptului de apreciere în afara legii.

Într-un stat de drept, puterea discretionara conferita autoritatii publice, nu poate fi privita ca o putere absoluta si fara limite, întrucât exercitarea dreptului de apreciere prin încalcarea drepturilor si libertatilor cetatenilor, prevazute de Constitutie sau de lege, constituie exces de putere, conform dispozitiilor art.2 din Legea contenciosului administrativ.

Pentru toate considerentele sus-expuse, cum nu sunt motive pentru a se dispune reformarea hotarârii recurate, vazând si dispozitiile art.312 Cod pr.civila, Curtea dispune respingerea recursului, ca nefondat.