Ordonanta de plata(OUG 119/2007) Împrumuturi, credite, creditori


SC. nr.96 /13.01.2010

Pe rol solutionarea cauzei civile privind pe creditoarea S.C. J.P. SRL si pe debitoarea S.C. C.C.M. I.E. SRL, având ca obiect ordonanta de plata ( OUG nr.119/2007 ).

La apelul nominal facut în sedinta publica au raspuns partile, prin aparatori, cu împuterniciri avocatiale la dosar.

Procedura de citare este legal îndeplinita.

S-a expus referatul cauzei de catre grefierul de sedinta, care învedereaza instantei ca s-a depus la dosar, prin Serviciul Registratura, întâmpinare însotita de înscrisuri.

Instanta comunica aparatorului creditoarei o copie a întâmpinarii si copii ale actelor atasate acesteia.

Aparatorul creditoarei depune la dosar înscrisuri si, totodata, comunica aparatorului debitoarei, copii ale acestora.

Nemaifiind cereri prealabile de formulat si nici exceptii de invocat, instanta acorda cuvântul pe probe.

Partile, prin aparatori, pe rând, solicita instantei încuviintarea probei cu înscrisurile depuse la dosar.

Instanta, în temeiul art.167 alin.1 C.p.c., încuviinteaza pentru fiecare din parti proba cu înscrisuri, apreciind ca aceasta este utila, pertinenta si concludenta pentru solutionarea cauzei si nemaifiind alte cereri de formulat sau probe de administrat, constata cauza în stare de judecata si acorda cuvântul pe fond.

Creditoarea, reprezentata de avocat, arata ca sustinerile din întâmpinare sunt neîntemeiate, nefiind realizate si nici probate. Contractul a fost incheiat intre creditoare ca executant si debitoare ca beneficiar, existând un contract incheiat cu debitoarea si nu cu societatea din Franta. Nu exista deficiente de calitate, de altfel, invocate de un tert fata de contract. Învedereaza ca societatea debitoare se afla in insolventa iminenta, fiind pornita executarea silita, datoriile fiind de 7 miliarde lei. Arata ca exista o creanta certa, lichida si exigibila in baza unui contract semnat de parti. Precizeaza ca înscrisul aflat in copie la filele 5-6 ale dosarului, emis de debitoare, face proba contra lui. Factura, situatia de lucrari, inclusiv registrele comerciantului fac dovada obligatiei debitoarei. Solicita admiterea actiunii; cu cheltuieli de judecata pe cale separata.

Aparatorul debitoarei solicita respingerea actiunii, întrucât nu se poate face dovada unei creante certe, lichide si exigibile. Lucrarea a fost efectuata pe un santier din Franta. S-a facut dovada ca la doua luni dupa încheierea contractului nu s-a facut receptia lucrarii. Învedereaza ca momentul exigibilitatii este dat de încheierea procesului-verbal de receptie, conform prevederilor H.G. nr.237/2004 si Ordinul nr.139/2009. O conventie a partilor nu poate deroga de la lege. Precizeaza ca intre parti a mai existat un litigiu, o alta instanta constatând ca aceasta creanta nu este certa, lichida si exigibila..

În replica, aparatorul creditoarei arata ca exista un contract de prestari servicii si nu unul de subantrepriza, astfel încât apararile din întâmpinare nu pot fi primite..

INSTANTA,

Deliberând asupra cauzei civile de fata, constata:

Prin cererea înregistrata la data de 04.11.2009, creditoarea S.C. J.P.SRL. a solicitat emiterea unei ordonante de plata împotriva debitoarei S.C. C.C.M. I.E. SRL. ,pentru suma de 38.669,93 lei, reprezentând manopera lucrari constructii montaj efectuate in UE; cu cheltuieli de judecata.

În motivarea cererii, legal timbrate, s-a aratat ca, în baza contractului de prestari servicii, a fost emisa factura fiscala nr. în valoare de 38.669,93 lei, neachitata pâna în prezent.

Creditoarea a mai aratat ca sunt îndeplinite cerintele art.1 O.U.G. nr.119/2007, creanta fiind certa, lichida si exigibila.

În drept, au fost invocate prevederile O.U.G. nr.119/2007.

Debitoarea a formulat întâmpinare prin care a solicitat respingerea cererii ca nefondata, cu obligarea creditoarei la plata cheltuielilor de judecata, aratând ca pretentiile creditoarei sunt nejustificate în sensul art.2 din O.U.G. nr.119/2007, creanta neîndeplinind cerintele art.379 C.pr.civ. S-a aratat ca suma pretinsa de creditoare nu este datorata, întrucât lucrarile contractate nu au fost finalizate nici pâna în prezent, iar în temeiul contractului, creditoarea este debitoare pentru suma de 10.996,97 Euro, reprezentând contravaloarea transportului si cazarii pentru angajatii creditoarei si diurnele cuvenite acestora, urmând ca la receptia lucrarilor sa se stabileasca întinderea obligatiilor partilor. În ceea ce priveste suma înscrisa în factura fiscala, aceasta nu are caracter cert, întrucât potrivit conventiei partilor – art.3.2. alin.2 – factura se întocmeste în baza situatiei de lucrari. S-a învederat, de asemenea, ca refuzul achitarii debitului rezida in refuzul la plata a facturilor pentru neexecutarea contractului deoarece, ulterior semnarii acestuia de catre reprezentantul debitoarei, s-a dovedit ca lucrarile facturate de creditoare in santier nu au fost executate in totalitate si in conformitate cu cerintele beneficiarului. Lucrarile nu au fost finalizate in termenul contractual convenit, respectiv pana la 30 iulie, aspect confirmat prin adresa emisa de beneficiarul D.S. care, pentru a da posibilitate finalizarii lucrarilor, a amânat receptia acestora pentru 30.09.2009. Or aceasta amânare a receptiei lucrarilor prejudiciaza debitoarea, întrucât plata a fost convenita cu beneficiarul edificiului D.S. pentru suprafata de panouri montata, deci pentru lucrarile efectiv realizate in conditiile de calitate impuse si nu pentru numarul de ore consumate de creditoare in santier. A precizat debitoarea ca nu exista o creanta certa, lichida si exigibila si ca nu datoreaza suma solicitata de creditoare, actiunea fiind introdusa cu rea-credinta pentru o creanta ce nu întruneste conditiile impuse de art.2 din O.U.G. nr.119/2007 si ale prevederilor art.379 C.p.c. in conditiile in care societatea creditoare îi datoreaza suma de 10.996,97 Euro fara TVA.

În dovedire, debitoarea a solicitat încuviintarea probei cu înscrisuri.

Sub aspectul probatoriului, instanta a încuviintat pentru parti proba cu înscrisuri, depunându-se, în copii certificate pentru conformitate cu originalul, urmatoarele: factura fiscala, fisa de cont analitic emisa de debitoare, contractul de prestari servicii si anexa 3, sentinta comerciala nr. 4612/13.10.2009 pronuntata de TB – Sectia a VII-a Comerciala, chitante si extrase de cont (f.28-93), adresa emisa de D. S.A., situatiile de lucrari nr.38/01.05.2009 si nr.39/01.05.2009.

Analizând probatoriul administrat în cauza, instanta retine urmatoarele:

Prin contractul de prestari servicii , creditoarea S.C. J.P. SRL, în calitate de executant, s-a obligat fata de debitoarea S.C. C.C.M. I-E S.R.L., în calitate de beneficiar, sa execute lucrari de montaj panouri termoizolante la obiectivul „Hala productie santier Franta” – conform anexei 3 la contract. Potrivit art.3.1 din contract, pretul minim al manoperei a fost stabilit la suma de 8,92 Euro fara TVA pentru o ora lucrata, iar conform art.3.2., s-a convenit ca la data de 10 a lunii se întocmeste situatia orelor lucrate în luna anterioara, în baza acesteia întocmindu-se factura, beneficiarul obligându-se sa achite factura emisa în termen de 25 zile de la data emiterii.

La data de 03.06.2009, creditoarea a emis factura nr.625, pentru suma de 38.669,93 lei, reprezentând contravaloarea lucrarilor de montaj pentru 973 de ore, în baza situatiilor de lucrari nr.38/01.05.2009 si 39/01.05.2009.

Potrivit art.1 alin.1 din O.U.G. nr.119/2007 privind masurile pentru combaterea întârzierii executarii obligatiilor de plata rezultate din contracte comerciale, acest act normativ se aplica creantelor certe, lichide si exigibile ce reprezinta obligatii de plata a unor sume de bani care rezulta din contracte comerciale. Contractele comerciale sunt definite în art.1 pct.1 din actul normativ mentionat, astfel: „contract comercial reprezinta contractul încheiat între comercianti ori între acestia si o autoritate contractanta, având ca obiect furnizarea unor bunuri sau prestarea de servicii contra unui pret constând într-o suma de bani” .

Prin urmare, în cadrul acestei proceduri speciale, derogatorii de la dreptul comun, instanta nu poate decât a verifica caracterul cert, lichid si exigibil al creantei, fara a se pune în discutie fondul raporturilor juridice dintre parti.

În cauza însa debitoarea invoca aparari de fond referitoare la plata unor penalitati pentru neexecutarea lucrarilor conform contractului, astfel cum rezulta din adresa emisa de D. (beneficiarul lucrarii), conform careia proiectul a carui finalizare era prevazuta la 30 iulie a suferit întârziere, receptia fiind prevazuta pentru 30 septembrie, cel mai târziu 15 octombrie, instanta retinând si faptul ca potrivit anexei 3 a contract data finalizarii lucrarii a fost convenita la 30.06.2009. De asemenea, se constata ca potrivit art.4.1. c din contract, creditoarea s-a obligat sa achite diurna lunara pentru zilele de deplasare, iar potrivit art.4.3 c. din aceeasi conventie, debitoarea s-a obligat sa asigure cazarea si transportul pentru toti muncitorii implicati în derularea contractului, contra cost. Din înscrisurile depuse la dosar de catre debitoare (28-93), rezulta ca aceasta a efectuat o serie de cheltuieli pentru executarea contractului. În acest context, analiza raporturilor juridice dintre parti excede aprecierii celor trei cerinte impuse de art.1 alin.1 din O.U.G. nr.119/2007, pentru stabilirea acestor raporturi cu referire la obligatiile reciproce ale partilor, plata de eventuale daune ori compensarea unor datorii reciproce izvorâte din aceeasi conventie, fiind necesara promovarea unei actiuni de drept comun

Pentru considerentele expuse, instanta va respinge cererea de emitere a ordonantei de plata, ca neîntemeiata.

Instanta va respinge cererea debitoarei privind cheltuielile de judecata, ca neîntemeiata, având în vedere ca nu s-au depus la dosar dovezi cu refere la efectuarea unor astfel de cheltuieli.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII,

HOTARASTE:

Respinge cererea formulata de creditoarea S.C. J.P. S.R.L., cu sediul în Bucuresti, împotriva debitoarei S.C. C.C.M. I.E. S.R.L., cu sediul în Bucuresti, sector 5, ca neîntemeiata.

Respinge cererea debitoarei privind cheltuielile de judecata, ca neîntemeiata.

Irevocabila.

Pronuntata în sedinta publica, azi, 13.01.2010.