Ordonanţă preşedinţială. Acţiune în evacuare. Inadmisibilitate


Cererea de evacuare pentru lipsă de titlu, formulată pe cale de ordonanţă preşedinţială, este inadmisibilă, în cazul în care nu sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de art. 581 din în ceea ce priveşte neprejudecarea fondului cauzei şi urgenţa.

(Decizia nr. 37 din 15 ianuarie 2002 – Secţia a Vl-a comercială)

Prin cererea înregistrată la Tribunalul Bucureşti – Secţia comercială, la data de 07.06.2001, reclamanta S.C. “A.” S.R.L. a chemat-o în judecată pe pârâta S.C. “S.” S.R.L., solicitând ca, pe cale de ordonanţă preşedinţială, aceasta să fie obligată să elibereze spaţiul comercial aflat în proprietatea sa sau să îi predea cheile.

Prin Sentinţa civilă nr. 5739, pronunţată la 15.08.2001, în Dosarul nr. 5515/2001, tribunalul a respins cererea reclamantei ca inadmisibilă.

Pentru a hotărî astfel, tribunalul a apreciat că în cauză nu sunt întrunite dispoziţiile art. 581 din Codul de procedură civilă.

împotriva acestei sentinţe, reclamanta a declarat recurs, timbrat şi în termen legal, solicitând casarea hotărârii atacate şi rejudecarea cauzei.

în motivarea recursului, reclamanta a arătat, în esenţă, că, deşi contractul de închiriere de care a beneficiat pârâta a expirat la 09.04.2001 şi pârâta nu mai foloseşte spaţiul respectiv, aceasta refuză să îl predea şi să restituie cheile reclamantei. Reclamanta a mai arătat că trebuie avută în vedere natura urgentă a cauzei, dreptul său de proprietate asupra spaţiului fiind lezat prin întârziere.

Recursul este nefondat.

Potrivit dispoziţiilor art. 581 din Codul de procedură civilă, care au constituit temeiul de drept al cererii formulate de reclamantă, două sunt condiţiile specifice exercitării cererii pe calea ordonanţei preşedinţiale, şi anume urgenţa (condiţie generală) şi nerezolvarea fondului cauzei (condiţie specială).
Atât practica judiciară, cât şi doctrina au stabilit că există urgenţă ori de câte ori păstrarea unui drept, prevenirea unei pagube iminente sau înlăturarea unei piedici ivite în cursul unei executări nu se pot realiza în mod eficient pe calea acţiunii de drept comun.

Pe de altă parte, s-a stabilit, în acelaşi mod, că şi nerezolvarea litigiului în fond este o condiţie esenţială, deoarece, prin rezolvarea litigiului în fond, s-ar anticipa asupra hotărârii instanţei de drept comun.

Măsura evacuării pentru lipsă de titlu, solicitată în speţă, vizează însuşi fondul dreptului, nefiind o măsură vremelnică, şi, ca atare, în mod corect prima instanţă a apreciat că nu sunt întrunite cumulativ cerinţele prevăzute de art. 581 din Codul de procedură civilă, respectiv urgenţa şi nerezolvarea fondului cauzei.

în raport cu cele arătate, Curtea, constatând că în cauză nu este incident nici unul din cazurile prevăzute de art. 304 pct. 1 – 10 din Codul de procedură civilă, a respins recursul, în baza art. 312 alin. 1 din Codul de procedură civilă, ca nefondat.