Poprire asiguratorie. Inadmisibilitatea cererii de suspendare a executării


Prin încheierea din 4 iunie 2002, Tribunalul Vaslui a admis cererea formulată de S.C. „M.” S.A. Vaslui şi, în temeiul dispoziţiilor art. 403 Cod procedură civilă, a suspendat executarea popririi înfiinţată prin ordonanţa din 16.05.2002 a Tribunalului Vaslui, până la soluţionarea contestaţiei la executare.

împotriva acestei hotărâri, creditoarea „W.I.” Limited a formulat recurs, susţinând că măsura suspendării unei măsuri asigurătorii, în speţă poprirea asiguratorie, este inadmisibilă în raport de prevederile art. 549 Cod procedură civilă, iar încheierea instanţei de fond nu este motivată cu referire la art. 304 pct. 7 şi art. 304 pct. 9 Cod procedură civilă.

Prin întâmpinarea depusă, S.C. „M.” S.A. Vaslui a solicitat respingerea recursului, pe motiv că garanţia, respectiv cambia nr. 460 din 3.12.1998 nu a fost înregistrată în contabilitatea unităţii, avalistul a achitat comisionul către „R.” S.A. Bucureşti. Instrumentul de plată (cambia) nu are autorizaţia B.N.R., este nulă, fiind emisă în străinătate şi nu în România. Intimata a mai susţinut că poprirea asiguratorie ar duce la imposibilitatea continuării obiectului de activitate al societăţii, ceea ce justifică cererea de suspendare, iar, în finali S.C. „M.” S.A. Vaslui a invocat şi lipsa capacităţii civile a recurentei.

Analizând motivele de recurs formulate, instanţa a constatat că acestea sunt întemeiate. „W.I.” Limited este o societate comercială irlandeză ce a derulat operaţiuni comerciale cu „R.I.” S.A. Bucureşti, care a emis în favoarea creditoarei cambia nr. 460 din 3.12.1998. La data emiterii, cambia a fost atvalizată de S.C. „M.” S.A. Vaslui. în aceste condiţiuni, S.C. „M.” S.A. Vaslui are calitatea de debitor principal alături de debitorul principal (trasul) S.C. „R.” Bucureşti. „W.I.” Limited s-a achitat de obligaţiile sale contractuale (de altfel, avalistul S.C. „M.” S.A. Vaslui nefacând nici un fel de obiecţiuni în legătură cu aceasta), înţelegând să purceadă la executarea cambiei care a devenit scadentă de 4 ani, adică începând cu 29.01.1999. La încercarea de a întârzia executarea cambiei, S.C. „M.” S.A. Vaslui a formulat numeroase cereri şi petiţii cum ar fi: contestaţie la silită, opoziţie la somaţia de executare, recurs împotriva sentinţei civile nr. 2475/2002 a Judecătoriei Vaslui, reiterare a altor cereri de suspendare. Cererea creditoarei „W.I.” de înfiinţarea popririi asigurătorii a fost admisă de Tribunalul Vaslui prin încheierea din 15.05.2001, până la concurenţa sumei de 200.000 dolari SUA.

Critita formulată de recurentă, în sensul că încheierea din 4.06.2002 nu este motiivată, se dovedeşte a fi întemeiată. De altfel, prin luarea de măsuri asigurătorii, instanţa nu a efectuat operaţiuni de executare, ci a dispus cu caracter lasiguratoriu ca sumele aflate în contul debitoarei S.C. „M.” S.A. Vaslui să fie indisponibilizate, aceasta presupunând o măsură de siguranţă pentru creditor, să treacă la executare după înlăturarea tuturor impedimentelor care ar sta în calea executării.

Tribulnalul Vaslui, prin încheierea recurată, a luat în mod nelegal măsura de suspendare provizorie, măsuri specifice numai executării silite. Art. 403 Cod prodedură civilă, care reglementează materia executării silite, consemnează în conţinutul său noţiuni precum „contestaţie la executare sau alte cereri privind executarea silită”, nefacând referiri la măsurile asigurătorii care preced fazele executării silite.

Apărările formulate prin întâmpinare de către S.C. „M.” S.A. Vaslui nu pot fi primite, deoarece intimata are calitatea de avalist, răspunzând alături de debitorul principal întocmai ca acesta.

Cambia nu este nulă, deoarece poartă sigiliul şi semnătura reprezentantului unităţii. Conflictele interne ale societăţii nu sunt de natură a influenţa executarea obligaţiilor asumate, „W.I.” Limited având calitate şi capacitate procesuală, deoarece este o persoană juridică străină conform actului constitutiv şi sediului său Social, legea care reglementează existenţa acesteia fiind legea sa naţională, adică cea irlandeză. Nu pot fi luate în consideraţie nici actele sub semnătură privată depuse de S.C. „M.” S.A. Vaslui în susţinerea excepţiei, deoarece acestea nu îndeplinesc cerinţele Legii nr. 105/1992 şi ale Legii nr. 455/2001.

în consecinţă, Curtea a respins excepţia lipsei capacităţii civile a creditoarei „W.I.” Limited Republica Irlanda, invocată de debitoarea-intimată S.C. „M.” S.A;. Vaslui, a admis recursul formulat de aceasta împotriva încheierii de şedinţă din data de 4 iunie 2002 a Tribunalului Vaslui (dosar nr. 2520/2002), pe care a casat-o, respingând pe fond cererea formulată de S.C. „M.” S.A Vaslui privind suspendarea provizorie a executării popririi înfiinţate prin Ordonanţa din 16.05.2002 a Tribunalului Vaslui.

Curtea de Apel Iaşi, decizia comercială nr. 83 din 27 ianuarie 2003