Prescripţie extinctivă. Recunoaşterea dreptului. întreruperea cursului prescripţiei


Prescripţia se întrerupe, potrivit dispoziţiilor art. 16 lit. a) din Decretul nr. 167/1958, prin recunoaşterea dreptului a cărui acţiune se prescrie, făcută de cel în folosul căruia curge prescripţia.

Plata unei tranşe din datorie reprezintă o recunoaştere şi, ca atare, întrerupe cursul prescripţiei.

(Decizia nr. 1620 din 3 decembrie 2002 – Secţia a V-a comercială)

Prin Sentinţa civilă nr. 7470 din 30.05.2002, pronunţată de Tribunalul Bucureşti – Secţia comercială, în Dosarul nr. 7452/2002, s-a respins acţiunea formulată de reclamanta A.P.A.P.S. împotriva pârâtei S.C. “T.” S.A., ca prescrisă.

Pentru a pronunţa această soluţie, prima instanţă a reţinut că termenul de la care se pot solicita dividende şi daune moratorii începe să curgă de la aprobarea bilanţului în adunarea generală a acţionarilor şi că, în speţă, acesta a fost aprobat la 20.03.1998, iar acţiunea a fost introdusă la 04.04.2002, cu depăşirea termenului de prescripţie de 3 ani.

împotriva acestei sentinţe, reclamanta a declarat recurs, întemeiat pe dispoziţiile art. 3041 şi 312 alin. 3 şi 4 din Codul de procedură civilă, coroborate cu art. 7208 din Codul de procedură civilă, şi a arătat, în esenţă, că termenul de prescripţie nu a fost împlinit, întrucât a existat o cauză de întrerupere a cursului prescripţiei, intimata-pârâtă achitând ultima tranşă din dividendele datorate la 28.04.1999.

Din analiza actelor de la dosar, Curtea reţine:

Obiectul cererii recurentei-reclamante l-a format solicitarea de a fi obligată intimata-pârâtă la daune moratorii pentru plata cu întârziere a dividendelor datorate pentru anul 1997.

Din actele depuse rezultă că intimata-pârâtă a achitat dividendele datorate, în tranşe, ultima plată fiind făcută la 28.04.1999, dată până la care au şi fost calculate daunele moratorii pretinse.

Plata făcută de intimată la această dată reprezintă o cauză de întrerupere a cursului prescripţiei, conform art. 16 alin. 1 lit. a) din Decretul nr. 167/1958.

Având în vedere aceste date şi verificând data înregistrării, Curtea consideră că acţiunea a fost introdusă de recurenta-reclamantă cu respectarea termenului de prescripţie.

Faţă de această situaţie, recursul a fost admis, sentinţa civilă atacată a fost casată, iar cauza a fost trimisă spre rejudecare aceleiaşi instanţe.