Procedură civilă.Contestaţie executare. Procedură civilă şi penală (căi de atac, competenţe etc.)


Pentru a se pronunţa în acest sens instanţa de fond a constatat că ,

contestatorul C D E , domiciliat în Oneşti str. a solicitat anularea formelor de executare silită începute împotriva contestatorului în dosarul nr. 4302001178539323 din 11.08.2009, arătând în motivarea contestaţiei că titlul executoriu ,respectiv Sentinţa Comercială nr. 49/F/2009 din 14.01.2009 a Tribunalului Neamţ nu poate fi pusă în executare întrucât a declarat recurs .

Intimata a formulat cerere întâmpinare solicitând respingerea contestaţiei motivat de faptul că prin această contestaţie s-a solicitat anularea unei sentinţe care a rămas definitivă .

Din actele şi lucrările dosarului instanţa de fond a reţinut că prin sentinţa comercială nr. 49/F/ 14.01.2009 a Tribunalului Neamţ a fost obligat contestatorul C V. D – E să achite intimatei Direcţia Generală a Finanţelor Publice Neamţ 51.482,75 lei , hotărâre ce a fost pusă în executare.

Împotriva hotărârii contestatorul a declarat recurs .

Instanţa de fond , reţinând că hotărârile comerciale sunt executorii în temeiul art.399 din Cod procedură civilă a respins contestaţia ca fiind neîntemeiată precum şi cererea de suspendare a executării silite dispuse în cauză .

Împotriva acestei sentinţe a declarat recurs contestatorul C D E solicitând admiterea recursului , casarea sentinţei civile recurate şi trimiterea cauzei spre rejudecare instanţei de fond pentru a fi analizate şi a se pronunţa atât asupra contestaţiei la executare cât şi asupra cererii de suspendare a cauzei până la soluţionarea recursului şi a contestaţiei în anulare formulate împotriva sentinţei comerciale nr.49 /F/2009 a Tribunalului Neamţ.

Sentinţa civilă a fost recurată pentru următoarele motive:

-instanţa de fond nu a analizat toate motivele invocate în contestaţia la executare .

-instanţa de fond in mod greşit s-a pronunţat din nou pe fondul cauzei şi a supra cererii de suspendare a executării silite, deşi, anterior prin încheierea din 02.10.2009, încheiere care nu a fost atacată cu recurs, s-a pronunţat asupra acestui capăt de cerere în sensul admiterii până la rămânerea irevocabilă a hotărârii ce se va pronunţa în prezenta contestaţie .

– instanţa de fond nu s-a pronunţat asupra cererii de suspendare a judecăţii contestaţiei până la soluţionarea recursului şi a contestaţiei în anulare formulate împotriva sentinţei comerciale nr.49 /F/2009 a Tribunalului Neamţ., cerere formulată la termenul din 11.12.2009.

În drept , recursul a fost întemeiat pe disp.art. 299 şi 304 pct.5 C.Pr.Civ. şi a depus certifica de grefă precum şi decizia nr.195/2010 pronunţată de Curtea de Apel Bacău.

Recursul este formulat în termen, motivat şi legal timbrat cu 100 lei taxă judiciară de timbru şi 0,15 lei timbru judiciar.

Intimata, legal citată ,nu a fost reprezentată dar a depus concluzii scrise prin care s-a precizat că s-a dispus încetarea executării silite împotriva recurentului ca urmare a desfiinţării titlului de creanţă , respectiv sentinţa civilă nr.49/F/14.01.2009 a tribunalului Neamţ.

Analizând recursul prin prisma motivelor invocate cât şi din oficiu Tribunalul reţine că acesta este fondat pentru următoarele considerente:

Potrivit art.141 alin1 dinO.G. nr.92/2003 “Executarea silită a creanţelor fiscale se efectuează în temeiul unui titlu executoriu emis potrivit prevederilor prezentului cod de către organul de executare competent în a cărui rază teritorială îşi are domiciliul fiscal debitorul sau al unui înscris care, potrivit legii, constituie titlu executoriu”iar potrivit alin.3 din acelaşi text de lege “Modificarea titlului de creanţă atrage modificarea titlului executoriu în mod corespunzător”.

În cauză, executarea silită împotriva contestatorului s-a pornit în temeiul sentinţei comerciale nr.49/F/14.01.2009 pronunţată de Tribunalul Neamţ în dos. Nr. 941/103/2006 , sentinţă prin care contestatorul, în calitate de administrator statutar a S.C. Stargas S.R.L. , a fost obligat să achite intimatei,D.G.F.P.Neamţ, suma de 88.540 lei.

În recurs , contestatorul recurent a făcut dovada că titlul de creanţă, respectiv, sentinţa comercială nr.49/F/14.01.2009 pronunţată de Tribunalul Neamţ în dos. Nr. 941/103/2006, a fost desfiinţat. Astfel, prin decizia nr.195/23.02.2010, pronunţată de Curtea de Apel Bacău în dos. Nr.941/103/2006,s-a admis recursul formulat de recurentul C D E şi s-a casat sentinţa recurată şi s-a trimis cauza spre rejudecare.

Mai mult, intimata a comunicat instanţei de recurs că s-a dispus încetarea executării silite faţă de recurent ca urmare a desfiinţării titlului de creanţă,însă nu s-a ataşat nici un înscris în aceste sens.

Faţă de considerentele ce preced,reţinând incidente în cauză dispoziţiile art.141 alin3 şi art.174 alin3 C.Pr.Fiscală văzând şi disp art.312 alin.2 C.Pr.Civ. ca admite recursul,va modifica sentinţa civilă recurată şi în fond va admite contestaţia la executare şi va anula formele de executare.