Procedura reorganizării judiciare şi a falimentului. Admisibilitatea deschiderii procedurii faţă de o debitoare dizolvată de drept şi radiată din Registrul Comerţului în temeiul Legii nr. 314/2001


Procedura reorganizării judiciare şi a falimentului. Admisibilitatea deschiderii procedurii faţă de o debitoare dizolvată de drept şi radiată din în temeiul Legii nr. 314/2001

Prin sentinţa civilă nr. 8OO5/COM/2O.11.2002, Tribunalul Constanţa a respins cererea formulată de A.J.O.F.M. Constanţa pentru deschiderea procedurii prevăzută de Legea nr. 64/1995 faţă de debitoarea S.C. „I.” S.R.L., ca fiind introdusă împotriva unei persoane fără capacitate procesuală de folosinţă, în condiţiile în care, potrivit Legii nr. 314/2001, debitoarea a fost dizolvată de drept, urmare a nemajorării capitalului social, iar prin încheierea nr. 12378/ 27.03.2002 a judecătorului delegat s-a dispus radierea din registrul comerţului.

Recursul creditoarei este fondat, pentru următoarele motive. Este real că societatea debitoare a fost dizolvată de drept, în temeiul Legii nr. 314/2001 şi a fost radiată la 27.03.2002, conform încheierii judecătorului delegat. Prin adoptarea Legii nr. 428/2002, pentru aprobarea O.U.G. nr. 181/2001 privind modificarea Legii nr. 314/2001, la art. 5 a fost introdus alin. 4 care prevede că „radierea este nulă de drept în toate cazurile privitoare la societăţile comerciale cu datorii faţă de bugetul asigurărilor sociale de stat, la datoria publică internă, precum şi faţă de alţi creditori cu care au litigii aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti”.

Potrivit art. 228 teza I din Legea nr. 31/1990, dizolvarea unei are ca efect deschiderea procedurii lichidării, creditorii având posibilitatea promovării cererii de deschidere a falimentului în vederea recuperării debitului, radierea societăţii urmând a se face numai după terminarea lichidării, dar la cererea lichidatorilor, motiv pentru care hotărârea atacată a fost casată, iar cauza trimisă instanţei pentru deschiderea procedurii prevăzute de Legea nr. 64/1995.

Curtea de Apel Constanţa, decizia civilă nr. 331/COM din 27 martie 2003