Radiere auto Autorizare


Deliberând asupra cauzei civile de faţă constată următoarele:

Prin cererea disjunsă din dosarul nr. 2022/279/2010 şi înregistrată la data de 9.11.2011 pe rolul acestei instanţe sub nr. 9446/279/2011, reclamantul xx a solicitat în contradictoriu cu pârâţii xx şi Instituţia Prefectului- Serviciul Public Comunitar-Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Autovehiculelor Neamţ radierea din circulaţie a autoturismului marca Dacia 1310 cu nr. de înmatriculare xx.

În motivarea cererii ,reclamantul a arătat că a vândut respectivul autoturism la data de 21.09.2008 iar ulterior acesta l-a înstrăinat la rândul său lui xx.

Reclamantul mai învederează că pârâtul nu s-a mai prezentat pentru finalizarea formalităţilor, că nu poate să radieze autoturismul şi că plăteşte impozit pentru acesta. Totodată, prin procesele verbale seria A nr. 042430/2.03.2010 şi seria PC nr. 6500/30.10.2008 a fost sancţionat contravenţional deşi vinovat pentru săvârşirea faptelor este xx.

În dovedire ,au fost anexate în copie următoarele înscrisuri: contract de vânzare cumpărare pentru un vehicul folosit, cartea de identitate a vehiculului, fişa de înmatriculare, carte de identitate a vehiculului şi carte de identitate petent.

În cadrul probei cu înscrisuri, la dosar au mai fost depuse în copie: contract de vânzare cumpărare pentru un vehicul folosit din data de 21.09.2008 , procesele verbale seria A nr. 042430/2.03.2010 şi seria PC nr. 6500/30.10.2008.

Ca urmare a precizării formulate de reclamant s-a dispus introducerea în cauză în calitate de pârât şi a Instituţiei Prefectului-Serviciul Public Comunitar Regim Permise Auto şi Înmatriculări Vehicule Neamţ.

Legal citaţi, pârâţii nu s-au prezentat la judecata cauzei, nu au depus întâmpinare şi nu au formulat apărări.

La termenul de judecată din data de 9.11.2011 , instanţa a invocat din oficiu excepţia necompetenţei materiale a Judecătoriei Piatra Neamţ pe care a supus-o dezbaterii.

Analizând excepţia invocată în conformitate cu disp.art.137 alin.1 Cod procedură civilă ,instanţa reţine următoarele :

Potrivit dispoziţiilor art. 1 alin. 2 din Ordinul nr. 1501 din 13 noiembrie 2006, privind procedura înmatriculării, înregistrării, radierii şi eliberarea autorizaţiei de circulaţie provizorie sau pentru probe a vehiculelor se stabileşte competenţa înmatriculării, radierii, respectiv autorizării provizorie sau pentru probe în favoarea serviciilor publice comunitare regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor, în a căror rază de competenţă proprietarii îşi au domiciliul sau sediul ori reşedinţa, în cazul persoanelor fizice cu domiciliul în străinătate.

Faţă de împrejurarea că în cauză contradictorialitatea se poartă cu Instituţia Prefectului- Serviciul Public Comunitar-Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Autovehiculelor, raportat la dispoziţiile art.1 şi 2, lit.f din Lg.554/2004 a contenciosului administrativ, instanţa constată că în cauză sunt aplicabile dispoziţiile art.2 alin.1 lit.d Cod proc.civ., raportat la art.3 pct.1 cod proc.civ .

Potrivit acestor dispoziţii legale, Tribunalul judecă procesele şi cererile în materie de administrativ, în afară de cele date în competenţa curţilor de apel.

Reţinând că prezenta cauză nu priveşte acte ale autorităţilor şi instituţiilor centrale ,în considerarea celor expuse anterior , instanţa constată că în speţă, competenţa revine Tribunalului, Secţia a II a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal.

În consecinţă, în temeiul art. 158 şi art. 159 pct. 2 C.pr.civ., instanţa va declina competenţa de soluţionare a cauzei în favoarea Tribunalului Neamţ – Secţia a II a Civilă ,de Contencios Administrativ şi Fiscal.