Recurs. Analizarea cauzei prin prisma altor texte de lege decât cele invocate de reclamant. Omisiunea de a analiza apărările şi motivele invocate de reclamant. Procedură civilă şi penală (căi de atac, competenţe etc.)


Decizia civ. nr. 1435/07.04.2011 a Curţii de Apel Galaţi

Prin sentinţa nr. 88/2010 a Tribunalului Galaţi s-a respins ca nefondată acţiunea formulată de reclamanta S.C. L S.R.L. Galaţi în contradictoriu cu pârâtele P.M. G. şi C.L. G., având ca obiect sancţiune pentru neexecutare hotărâre.

Pentru a pronunţa această sentinţă, prima instanţă a reţinut că, în cauză, nu se poate aplica amendă la amendă şi despăgubire la o altă obligaţie de despăgubire, reclamanta având deschisă calea executării silite.

Împotriva acestei sentinţe, în termen legal, a declarat recurs reclamantul, criticând-o pentru nelegalitate şi netemeinicie.

În motivare, recurenta a arătat că hotărârea este nelegală, nemotivată în fapt şi în drept, instanţa încălcând formele de procedură prevăzute sub sancţiunea nulităţii şi dând o interpretare greşită materialului probator administrat în cauză, schimbând obiectul şi natura pricinii.

Prin întâmpinarea depusă, intimatul P.M. G. în calitate de reprezentant al A.P.L. a solicitat respingerea recursului ca nefondat, sentinţa fiind legală şi temeinică, invocându-se totodată autoritatea de lucru judecat deoarece prin sentinţa nr. 908/26.08.2009 a Tribunalului Galaţi s-a admis acţiunea reclamantei şi s-a aplicat conducătorului autorităţii publice o amendă de 20% din salariul brut pe economie pe zi de întârziere, acesta fiind obligat şi la plata sumei de 500 lei pentru fiecare zi de întârziere cu titlu de despăgubiri.

Examinând sentinţa recurată prin prisma motivelor invocate, dar şi in oficiu, sub toate aspectele, conform art. 3041 Cod procedură civilă, Curtea a constatat că recursul este fondat, pentru considerentele ce se vor arăta.

Având în vedere principiul disponibilităţii, precum şi prevederile art. 129 alin. 5 Cod procedură civilă, judecătorii se pronunţă în limitele investirii, numai asupra obiectului cererii deduse judecăţii.

Acţiunea introductivă a fost motivată în fapt de către reclamant care a indicat şi temeiul de drept pe care înţelege să-şi fundamenteze pretenţiile, instanţa de fond analizând speţa prin prisma altor texte de lege, fără a analiza apărările şi motivele invocate de reclamant.

Aşa fiind, în temeiul art. 312 Cod procedură civilă, Curtea a admis recursul şi a casat sentinţa recurată cu trimiterea cauzei spre rejudecare la aceeaşi instanţă, ocazie cu care vor fi avute în vedere toate celelalte apărări invocate de părţi.