Recurs. Cerere privind actualizarea cu indicele de inflaţie a sumelor solicitate, formulată direct în recurs. Inadmisibilitate


Cererea recurentului, privind actualizarea cu indicele de inflaţie a sumelor solicitate cu titlu de dividende, formulată pentru prima dată în faţa instanţei de recurs, nu poate fi primită, deoarece în recurs nu se aplică dispoziţiile art. 294 alin. 2 din Codul de procedură civilă.

Potrivit dispoziţiilor art. 316 din Codul de procedură civilă, recursul se judecă după regulile privind judecarea apelului, în măsura în care nu sunt potrivnice celor cuprinse în capitolul privind judecarea recursului.

Or, recursul nu are caracter devolutiv, ci numai de control al hotărârii atacate, astfel în recurs nu se pot formula cereri noi, care exced obiectului acţiunii introductive.

(Decizia nr. 697 din 10 mai 2002 – Secţia a Vl-a comercială)

Prin Sentinţa civilă nr. 10735 din 21.12.2001, pronunţată în Dosarul nr. 10351/2001, Tribunalul Bucureşti- Secţia comercială a admis în parte acţiunea formulată de reclamanta A.P.A.P.S. (fostă F.P.S.) împotriva pârâtei Asociaţia P.A.S. “A.” Constanţa şi a dispus rezoluţiunea Contractului de vânzare-cumpărare de acţiuni nr. 1244/1997 încheiat între părţi, pârâta fiind obligată la restituirea celor 19242 acţiuni către reclamantă.

Prin aceeaşi sentinţă s-a dispus reînscrierea reclamantei ca acţionar al S.C. “A.” S.A. la Oficiul Registrului Comerţului Bucureşti.

De asemenea, pârâta a fost obligată la plata sumei de 130.462.826 lei, daune-interese către reclamantă, fiind respins ca nefondat capătul de cerere privind restituirea dividendelor.

împotriva acestei sentinţe, reclamanta a declarat recurs în termen, solicitând admiterea acestuia şi modificarea în parte a sentinţei atacate, în sensul obligării Asociaţiei P.A.S. “A.” şi la plata sumei de 3.423.422 lei, reprezentând dividende actualizate (până la data de 21.12.2001) la rata inflaţiei, datorate ca urmare a rezoluţiunii Contractului de vânzare-cumpărare nr. 1244/1997, şi la suma de 607.603.096 lei, reprezentând diferenţă daune-interese.

Prin întâmpinarea depusă la dosar, intimata Asociaţia P.A.S. “A.” a învederat că recursul declarat de recurentă este fondat numai în parte, şi anume doar pentru suma de 1.000.890 lei, reprezentând dividende pe anul 1997, apreciind că nu se poate actualiza această sumă cu indicele de inflaţie, o asemenea cerere nefiind formulată la fond şi ca atare nu se poate solicita actualizarea direct în recurs.

Intimata a mai arătat că, de asemenea, nu poate fi primită nici cererea privind obligarea sa la plata dobânzilor şi penalităţilor actualizate până la data de 21.12.2001, nefiind incidente în recurs dispoziţiile art. 294 alin. 2 din Codul de procedură civilă, cu atât mai mult cu cât ia fond recurenta nu a cerut actualizarea sumelor.

Examinând recursul declarat de recurentă, în raport de actele şi lucrările cauzei, Curtea constată că acesta este întemeiat numai în ceea ce priveşte suma de 1.000.890 lei, reprezentând dividende pentru anul financiar 1997.

Astfel, prin cererea de recurs, recurenta a precizat cuantumul dividendelor nete cuvenite pentru anul financiar 1997, şi anume suma de 1.000.890 lei, sumă confirmată de intimata-pârâtă, care prin întâmpinarea formulată a fost de acord cu restituirea acesteia.

Ca atare, dispunându-se rezoluţiunea Contractului de vânzare-cumpărare de acţiuni nr. 1244/1997, deci desfiinţarea acestuia cu efect retroactiv, părţile urmând a fi repuse în situaţia anterioară încheierii acestui contract, se justifică cererea de obligare a pârâtei la restituirea acestei sume cu titlu de dividende pentru anul financiar 1997.

Referitor la cererea recurentei, formulată în recurs, privind actualizarea cu indicele de inflaţie a sumelor solicitate cu titlu de dividende şi daune-interese (penalităţi şi dobânzi), Curtea apreciază că o asemenea cerere nu poate fi primită, urmând a fi respinsă, pentru considerentele ce se vor arăta.

Astfel, pe de o parte, o asemenea cerere nu a fost formulată în faţa instanţei de fond, neputând fi soluţionată direct în recurs, iar pe de altă parte, în recurs nu sunt incidente dispoziţiile art. 294 alin. 2 din Codul de procedură civilă, dispoziţii care privesc calea de atac a apelului.

în considerarea celor arătate, în baza art. 312 alin. 1 din Codul de procedură civilă, Curtea va admite recursul declarat de recurentă împotriva Sentinţei civile nr. 10735 din 21.12.2001, pronunţată de Tribunalul Bucureşti – Secţia comercială în Dosarul nr. 10351/2001, sentinţă ce va fi modificată în parte, şi pe fond pârâta va fi obligată să restituie reclamantei suma de 1.000.890 lei cu titlu de dividende datorate pe anul financiar 1997.

Se va respinge cererea de actualizare.

Se vor menţine celelalte dispoziţii ale sentinţei.