Recurs contencios administrativ. litigiu privind achiziţiile publice. -art.2562 alin.1 lit.b din o.u.g. nr.34/2006; -art.55 alin.2 din o.u.g. nr.34/2006.


SECŢIA A II – A CIVILĂ, DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV ŞI FISCAL.

RECURS CONTENCIOS ADMINISTRATIV. LITIGIU PRIVIND ACHIZIŢIILE PUBLICE.

-art.2562 alin.1 lit.b din O.U.G. nr.34/2006;

-art.55 alin.2 din O.U.G. nr.34/2006.

Petenta a participat la o procedură de achiziţie publică având ca obiect atribuirea unui contract de lucrări a cărui valoare estimată a fost de 1798584 lei, fapt necontestat de părţi. Petenta a atacat la Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor adresa nr. 3693/31.07.2013 emisă de intimată prin care i s-a comunicat rezultatul procedurii de atribuire. Prin adresa amintită, petenta era încunoştinţată şi despre faptul că poate formula contestaţie în termen de 10 zile de la comunicare. Adresa menţionată i-a fost comunicată petentei la data de 02.08.2013, astfel cum rezultă din confirmarea de primire depusă la fila 12 din dosarul C.N.S.C. iar petenta a formulat contestaţie la C.N.S.C. la data de 12.08.2013 (f. 16 din dosarul C.N.S.C.).

Petenta a participat la o procedură de achiziţie publică având ca obiect atribuirea unui contract de lucrări a cărui valoare estimată a fost de 1798584 lei, fapt necontestat de părţi. Petenta a atacat la Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor adresa nr. 3693/31.07.2013 emisă de intimată prin care i s-a comunicat rezultatul procedurii de atribuire. Prin adresa amintită, petenta era încunoştinţată şi despre faptul că poate formula contestaţie în termen de 10 zile de la comunicare. Adresa menţionată i-a fost comunicată petentei la data de 02.08.2013, astfel cum rezultă din confirmarea de primire depusă la fila 12 din dosarul C.N.S.C. iar petenta a formulat contestaţie la C.N.S.C. la data de 12.08.2013 (f. 16 din dosarul C.N.S.C.).

Potrivit art. 256 indice 2 alin. 1 din O.U.G. 34/2006  persoana vătămată poate sesiza Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor în vederea anulării actului şi/sau recunoaşterii dreptului pretins ori a interesului legitim, în termen de:  b) 5 zile începând cu ziua următoare luării la cunoştinţă, în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă, despre un act al autorităţii contractante considerat nelegal, în cazul în care valoarea contractului care urmează să fie atribuit, estimată conform prevederilor art. 23 şi ale cap. II secţiunea a 2-a, este mai mică decât pragurile valorice prevăzute la art. 55 alin. (2).

Potrivit art. 256 indice 2 alin. 1 din O.U.G. 34/2006  persoana vătămată poate sesiza Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor în vederea anulării actului şi/sau recunoaşterii dreptului pretins ori a interesului legitim, în termen de:  b) 5 zile începând cu ziua următoare luării la cunoştinţă, în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă, despre un act al autorităţii contractante considerat nelegal, în cazul în care valoarea contractului care urmează să fie atribuit, estimată conform prevederilor art. 23 şi ale cap. II secţiunea a 2-a, este mai mică decât pragurile valorice prevăzute la art. 55 alin. (2).

Art. 55 alin. 2 din acelaşi act normativ stabileşte în cazul contractelor de lucrări un prag valoric de 5000000 euro.

Art. 55 alin. 2 din acelaşi act normativ stabileşte în cazul contractelor de lucrări un prag valoric de 5000000 euro.

Curtea de apel a reţinut că dispoziţiile din O.U.G. 34/2006 care stabilesc termenele în care se poate formula contestaţie împotriva actelor autorităţii contractante au caracter imperativ, astfel încât nu se poate deroga de la ele, toate părţile implicate în procedura de achiziţie publică fiind ţinute să le cunoască şi să le respecte.

Curtea de apel a reţinut că dispoziţiile din O.U.G. 34/2006 care stabilesc termenele în care se poate formula contestaţie împotriva actelor autorităţii contractante au caracter imperativ, astfel încât nu se poate deroga de la ele, toate părţile implicate în procedura de achiziţie publică fiind ţinute să le cunoască şi să le respecte.

Având în vedere tocmai caracterul imperativ al acestor dispoziţii. Curtea a reţinut că este fără relevanţă în cauză faptul că autoritatea contractantă a indicat un termen greşit în care se putea depune contestaţie, petenta fiind ţinută să respecte termenele prevăzute de lege.

Având în vedere tocmai caracterul imperativ al acestor dispoziţii. Curtea a reţinut că este fără relevanţă în cauză faptul că autoritatea contractantă a indicat un termen greşit în care se putea depune contestaţie, petenta fiind ţinută să respecte termenele prevăzute de lege.

În speţă, termenul în care se putea formula contestaţie este reglementat ţinându-se seama de valoarea estimată a contractului, respectiv 1798584 lei, adică sub 5000000 euro, şi de natura contractului a cărui atribuire se doreşte, aceea de contract de lucrări, astfel cum rezultă din interpretarea sistematică a prevederilor art. 256 indice 2 alin. 1 lit. b raportat la art. 55 alin. 2 lit. c din O.U.G. 34/2006. Astfel, din coroborarea acestor dispoziţii legale, rezultă că termenul de depunere a contestaţiilor era de cinci zile începând cu ziua următoare luării la cunoştinţă şi nu de 10 zile astfel cum greşit a indicat autoritatea contractantă.

În speţă, termenul în care se putea formula contestaţie este reglementat ţinându-se seama de valoarea estimată a contractului, respectiv 1798584 lei, adică sub 5000000 euro, şi de natura contractului a cărui atribuire se doreşte, aceea de contract de lucrări, astfel cum rezultă din interpretarea sistematică a prevederilor art. 256 indice 2 alin. 1 lit. b raportat la art. 55 alin. 2 lit. c din O.U.G. 34/2006. Astfel, din coroborarea acestor dispoziţii legale, rezultă că termenul de depunere a contestaţiilor era de cinci zile începând cu ziua următoare luării la cunoştinţă şi nu de 10 zile astfel cum greşit a indicat autoritatea contractantă.

Astfel, Curtea a reţinut că în mod corect a stabilit C.N.S.C. că petenta a înregistrat tardiv contestaţia la data de 12.08.2013 ultima zi de depunere a acesteia fiind data de 07.10.2013, petenta fiind indusă în eroare de menţiunea greşită făcută de autoritatea contractantă în adresa indicată.

Astfel, Curtea a reţinut că în mod corect a stabilit C.N.S.C. că petenta a înregistrat tardiv contestaţia la data de 12.08.2013 ultima zi de depunere a acesteia fiind data de 07.10.2013, petenta fiind indusă în eroare de menţiunea greşită făcută de autoritatea contractantă în adresa indicată.

Decizia nr.3508/CA/07.10.2013 a Curţii de Apel Oradea – Secţia a II –a civilă,  de contencios administrativ şi fiscal.

Prin decizia nr.2953/266C7/3451/20.08.2013 Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor Bucureşti a respins contestaţia formulată de către S.C. B. T. I. S.R.L. în contradictoriu cu COMUNA H.  (PRIMĂRIA COMUNEI  H. ) ca tardivă.

Pentru a pronunţa astfel, instanţa de fond a avut în vedere următoarele :

Verificând respectarea termenului de depunere a unei contestaţii, Consiliul a constatat că, în cauză, sunt aplicabile dispoziţiile art. 256 indice 2 alin (1) lit. b) din O.U.G. nr. 34/2006, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv “Persoana vătămată poate sesiza Consiliul Naţional de Soluţionare al Contestaţiilor în vederea anulării actului şi/sau recunoaşteri dreptului pretins ori a interesului legitim, în termen de: b) 5 zile începând cu ziua următoare luării la cunoştinţă, în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă, despre un act al autorităţi contractante considerat nelegal, în cazul în care valoarea contractului care urmează să fie atribuit, estimată conform prevederilor art. 23 şi ale cap. II secţiunea a 2-a, este mai mică decât pragurile valorice prevăzute la art. 55 alin. (2)”.

Astfel, luând în considerare valoarea estimată a contractului de achiziţie publică în cauză şi la tipul acestuia Consiliul a constatat că termenul pe care îl avea la dispoziţie S.C. B. T. I. S.R.L. pentru a ataca adresa nr.3693/31.07.2013, privind comunicarea rezultatului procedurii de atribuire, era de 5 zile de la data luării la cunoştinţă despre conţinutul actului administrativ, respectiv până la data de 07.08.2013 (02.08.2013, conform confirmării de primire AR49893954931, ataşată la dosarul cauzei de către autoritatea contractantă, şi nu în data de 01.08.2013, astfel cum acesta a menţionat în cuprinsul contestaţiei), fiind aplicabile în acest caz dispoziţiile art. 55 alin. (2) lit. c) din OUG nr. 34/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

Raportat la aspectele menţionate, Consiliul a reţinut faptul că autoritatea contractantă, în mod eronat, a indicat în adresa de comunicare a rezultatului procedurii că termenul până la care contestaţia poate fi depusă ar fi „de 10 zile începând cu ziua următoare luării la cunoştinţă a prezentei, data limită fiind de 12.08.2013″.

Însă, având în vedere că dispoziţia legii privind termenul în care actele autorităţii contractante pot fi atacate, este imperativă, iar potrivit principiului de drept conform căruia nimeni nu poate invoca necunoaşterea legii (nemo censetur ignorarem legem), deşi prin adresa de comunicare a rezultatului procedurii, autoritatea contractantă a informat în mod eronat ofertanţii cu privire la termenul în care aceştia pot ataca actele sale, contestatorului îi incumbă obligaţia de a cunoaşte dispoziţiile legale, precum şi limitele impuse prin acestea.

Împotriva acestei decizii, a formulat plângere petenta SC B. T.  I.  SRL S. M. solicitând desfiinţarea deciziei şi ca urmare a judecării pe fond a cauzei să se dispună anularea procedurii de atribuire a contractului de achiziţie publica, reanalizarea ofertelor de către autoritatea contractanta şi descalificarea ofertelor neserioase, desemnarea ofertei depusă de petentă ca, câştigătoare şi încheierea contractului având ca obiect “Modernizare drum agricol de exploataţie în comuna H. jud. S. M. ” de către autoritatea contractantă cu petenta.

A arătat că decizia atacată este nelegală, netemeinică şi abuzivă având în vedere faptul că autoritatea contractantă, prin Adresa ar. 3693/31.07.2013 comunicată prin postă la data de 01.08,2013 indică ca termen limită pentru depunerea contestaţiilor împotriva procedurii de atribuire a contractului de achiziţie publica privind încheierea unui contract având ca obiect “Modernizare drum agricol de exploataţie în comuna H. jud. S. M. , data de 12.08.2013.

Susţine petenta că la data de 12.08.2013 a depus la Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor, contestaţie împotriva procedurii organizata de Primăria Comunei H., de atribuire a contractului de achiziţie publica privind încheierea unui contract având ca obiect “Modernizare drum agricol de exploataţie în comuna H.  jud. S. M. ” având cod CPV 45233120-6 Lucrări de construcţii de drumuri, prin “cerere de oferte”, cu data de deschidere a ofertelor fixata pentru data de 15.07.2013, nr. anunţ de participare 349450/27.06.2013.

 Petenta afirmă că actul autorităţii contractante pe care îl consideră nelegal şi pe care îl contestă este Procesul verbal al şedinţei de deschidere a ofertelor nr. 3428/15.07.2013 şi Comunicarea rezultatului procedurii nr. 3693/31.07.2013, despre care a luat cunoştinţă la data de 01.08.2013, conform comunicării primită de la autoritatea contractantă.

Mai arată că a depus ofertă de atribuire a contractului de achiziţie publică, ca urmare a anunţului făcut de autoritatea contractanta Primăria Comunei H.

A precizat faptul că preţul ofertat de petentă pentru realizarea lucrării ce face obiectul contractului în discuţie, a fost în sumă de 988.415,24 lei.

Realizarea lucrărilor la preţul propus prin oferta depusă, ar fi fost posibilă datorită faptului ca societatea petentă este singura societate care deţine în proprietate, în zona, Cariere de piatră, Balastiera şi Staţie de betoane, astfel încât piatra de carierea, balastul şi betonul ce urmează a fi folosite pentru construcţia drumului au fost calculate la preţul propriu de producţie şi nicidecum la preţul de pe piaţă, preţ care este mult mai mare decât cel luat în calcul de petentă. De asemenea, precizează faptul că distanţa de deplasare a materialelor ce urmează a fi folosite este una foarte mică de la cariera de piatră, balastieră şi staţia de beton, până la locul execuţiei lucrărilor. Preţurile practicate pentru vânzarea pietrei, a balastului şi a betonului sunt mult mai ridicate decât costurile de producţie.

Consideră ca oferta desemnată câştigătoare nu este credibilă, este nereală şi nu poate fi executată la preţul oferit.

În drept, petenta a invocat art. 281 şi 284 al.2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006.

Intimata, legal citată, nu a formulat întâmpinare la dosar şi nu s-a prezentat la instanţă în vederea susţinerii poziţiei sale procesuale.

Examinând decizia atacată instanţa a constatat următoarele :

Prin urmare, Curtea a constatat că în mod legal şi temeinic a respins C.N.S.C.  ca tardivă contestaţia formulată de petentă, urmând a fi respinsă ca nefondată plângerea formulată de petentă.