Recurs. Majorarea cuantumului pretenţiilor. Inadmisibilitate


Cererea de majorare a cuantumului pretenţiilor formulată în recurs este inadmisibilă, neputându-se invoca, în sens contrar, dispoziţiile art. 316 din Codul de procedură civilă, care prevăd că doar dispoziţiile de procedură privind judecata în apel se aplică şi în instanţa de recurs şi doar în măsura în care nu sunt potrivnice.

(Decizia nr. 36 din 15 ianuarie 2002 – Secţia a Vl-a comercială)
Prin Sentinţa civilă nr. 5489, pronunţată la 28.06.2001 în Dosarul nr. 3487/2001, Tribunalul Bucureşti- Secţia comercială a respins, ca neîntemeiată, acţiunea prin care reclamanta S.C. “A.” S.A. a solicitat obligarea pârâtei S.C. “E> S.R.L. la plata sumei de 354.331.630 lei, reprezentând contravaloare debit, a sumei de 68.396.456 lei, reprezentând TVA, şi a sumei de 105.837.102 lei, reprezentând dobândă, cu cheltuieli de judecată.

împotriva acestei sentinţe, reclamanta a declarat recurs, criticând hotărârea atacată pentru netemeinicie şi nelegalitate. Totodată, recurenta a formulat cerere precizatoare prin care şi-a majorat, în recurs, cuantumul dobânzilor pretinse, cu suma de 30.193.952 lei.

Analizând actele şi lucrările dosarului cauzei, Curtea a reţinut, mai întâi, că tribunalul a respins în mod netemeinic şi nelegal cererea de chemare în judecată, astfel cum a fost formulată iniţial de către reclamantă, aceasta fiind, în realitate, întemeiată. în consecinţă, recursul a fost admis, modificându-se sentinţa atacată în sensul admiterii acţiunii reclamantei, în formularea iniţială.

în ceea ce priveşte cererea de majorare a cuantumului dobânzilor cu suma de 30.193.952 lei, formulată în recurs, Curtea a respins-o ca inadmisibilă, având în vedere următoarele considerente:

Recurenta şi-a susţinut formularea, în recurs, a cererii de majorare a cuantumului dobânzilor în temeiul art. 316 raportat la art. 294 alin. 2 din Codul de procedură civilă. într-adevăr, în cadrul apelului, care reprezintă o cale devolutivă de atac, se pot cere dobânzi ajunse la termen după darea hotărârii primei instanţe, potrivit dispoziţiilor art. 294 alin. 2 din Codul de procedură civilă, iar dispoziţiile respective sunt prevăzute chiar în capitolul denumit “Judecarea apelului”. Dar dispoziţiile art. 316 din prevăd că nu toate dispoziţiile privind judecata în apel, ci doar dispoziţiile de procedură, se aplică şi în instanţa de recurs. Prin urmare, în cadrul recursului, care este o cale extraordinară de atac, nu sunt aplicabile, în raport cu dispoziţiile art. 316 din Codul de procedură civilă, şi prevederile art. 294 alin. 2 din Codul de procedură civilă, care reglementează aspecte ce ţin de judecata însăşi a apelului, în mod specific unei căi de atac.