Recurs. Motivare. Termen. Nulitate


Potrivit art. 306 alin. 1 din Codul de procedură civilă, “Recursul este nul dacă nu a fost motivat în termenul legal, cu excepţia cazurilor prevăzute în alin. 2.”

Astfel, dacă recurentul nu-şi motivează recursul în termenul legal – şi nici nu este vorba de motive publice – nu va mai putea să-l motiveze, deoarece recursul este nul.

(Decizia nr. 376 din 13 martie 2002 – Secţia a V-a comercială)

Prin cererea înregistrată sub nr. 6651/2001 pe rolul Tribunalului Bucureşti -Secţia comercială, reclamanta S.C. “F.” S.A. a chemat-o în judecată pe pârâta S.C. “A.” S.R.L., solicitând obligarea pârâtei la plata unei sume de bani reprezentând contravaloare chirie restantă şi chirie pentru locaţia tacită a bunului închiriat, precum şi penalităţi de întârziere, cu cheltuieli de judecată.

Prin Sentinţa civilă nr. 7593 din 15.10.2001, pronunţată de Tribunalul Bucureşti – Secţia comercială, a fost admisă acţiunea formulată de reclamantă.

Pentru a se pronunţa astfel, instanţa de fond a reţinut din procesul-verbal de conciliere că pârâta a recunoscut că datorează suma reprezentând diferenţă chirie neachitată.

împotriva Sentinţei civile nr. 7593 din 15.10.2001, pronunţată de Tribunalul Bucureşti – Secţia comercială, a declarat recurs S.C. “A.” S.R.L.

în şedinţa publică din 13.03.2002, Curtea a invocat excepţia nulităţii recursului, excepţie ce a fost admisă pentru următoarele considerente:

Dispoziţiile art. 301 din prevăd că “termenul de recurs este de 15 zile de la comunicarea hotărârii, dacă legea nu dispune altfel”, iar dispoziţiile art. 306 alin. 1 din Codul de procedură civilă prevăd că “recursul este nul dacă nu a fost motivat în termenul legal, cu excepţia cazurilor prevăzute în alin. 2”.

Din înscrisurile existente la dosarul cauzei, rezultă că recurentei i s-a comunicat Sentinţa civilă nr. 7593 din 15.10.2001 la data de 14.01.2002, a declarat recurs la data de 28.01.2002 (în termen legal), iar motivele de recurs au fost depuse la data de 8.03.2002, deci după expirarea termenului legal prevăzut de art. 303 alin. 2 din Codul de procedură civilă.

Având în vedere considerentele arătate, Curtea a constatat nul recursul.