Recurs. Nemotivare în termen. Nulitate


Potrivit dispoziţiilor art. 303 din Codul de procedură civilă, recursul se motivează în termen de 15 zile de la comunicarea hotărârii.

în cazul în care nu a fost motivat în termen legal, recursul este nul.

(Decizia nr. 193 din 5 februarie 2002 – Secţia a Vl-a comercială)

Prin cererea înregistrată la Judecătoria Călăraşi, la 6.07.2001, contestatoarea S.C. “C.” S.A. Călăraşi a formulat contestaţie împotriva executării silite pornite la cererea creditoarei S.C. “P.” S.R.L., prin procesul-verbal de din data de 14.12.2001.

Judecătoria Călăraşi, prin Sentinţa civilă nr. 3258 din 20.07.2001, a admis contestaţia la executare formulată de contestatoare şi a dispus anularea formelor de executare silită, reţinând în considerentele sentinţei că sechestrul asigurător a fost pus pe un bun ce nu aparţine debitoarei, ci unui terţ, respectiv contestatoarei.

împotriva acestei sentinţe, creditoarea S.C. “P.” S.R.L. a declarat apel, criticând-o pentru netemeinicie şi nelegalitate.

Tribunalul Călăraşi, prin Decizia civilă nr. 572/A din 26.10.2001, a respins apejul declarat de apelanta-creditoare.

în motivarea deciziei se reţine că apelanta a pornit executarea silită în baza biletelor la ordin emise la data de 05.10.2000, pentru suma de 717.119.468 lei, şi, respectiv, la data de 10.02.2001, pentru suma de 1.381.562.325 lei, bilete ce nu pot fi opozabile S.C. “C.” S.A. Călăraşi, deoarece au fost emise de o terţă societate, S.C. “A.” S.A., în baza Contractului de vânzare-cumpărare pe credit nr. 328/2000. Conform acestui contract, cumpărătorului, respectiv S.C. “A.” S.A., îi revine obligaţia de a acoperi valoarea bunurilor cu biletele la ordin şi, totodată, obligaţia de a încheia contractul de gaj cu deposedare. S-a mai reţinut de către tribunal că S.C. “C.” S.A. Călăraşi nu are nici o culpă în faptul că debitoarea nu a încheiat contractul de gaj cu deposedare şi ca atare nu există nici un temei să suporte pierderile apelantei.

împotriva acestei decizii a formulat recurs S.C. “P.” S.R.L., prin cererea înregistrată la 14.12.2001, recurs care nu cuprinde însă motivele de fapt şi de drept pe care se întemeiază.

Or, conform art. 303 alin. 1 din Codul de procedură civilă, recursul trebuie motivat prin însăşi cererea de recurs sau înăuntrul termenului de recurs.

Cum recurenta nu şi-a îndeplinit această obligaţie, de motivare a recursului în termenul legal, conform art. 306 alin. 1 din Codul de procedură civilă, Curtea a constatat nul recursul declarat de aceasta.