Recurs. Omisiunea pronunţării instanţei de fond asupra unui capăt de cerere. Consecinţe


Cum instanţa de fond a omis să se pronunţe cu privire la capătul de cerere referitor la penalităţile de întârziere, recursul se va admite, sentinţa se va casa şi cauza se va trimite spre rejudecare la aceeaşi instanţă, pentru ca aceasta să se pronunţe şi asupra acestui capăt de cerere.

(Decizia nr. 427 din 15 martie 2002 – Secţia a Vl-a comercială)

Prin Sentinţa civilă nr. 9065 din 16.11.2001, Tribunalul Bucureşti – Secţia comercială a admis acţiunea pronunţată de reclamanta A.N.P.R. Bucureşti împotriva pârâtei S.C. “M.” S.A. Cluj-Napoca, pe care a obligat-o la plata sumei de 14.809.208 lei, reprezentând contravaloare servicii.

Pentru a hotărî astfel, s-a reţinut că în baza Contractului nr. 77/1998, încheiat între părţile litigante, reclamanta, în calitate de furnizor, a transmis pârâtei, în calitate de beneficiar, ştiri de presă, a căror contravaloare nu a fost achitată de pârâtă şi nici nu s-a dovedit că din motive obiective a fost în imposibilitate să le achite.

împotriva acestei sentinţe a declarat recurs în termen, legal timbrat, A.N.P.R. Bucureşti, criticând-o numai sub aspectul neacordării sumei de 18.958.264 lei, reprezentând penalităţi de întârziere calculate conform clauzei penale aflate în Contractul nr. 77/1998 şi care sunt în cuantum de 18.958.264 lei, conform Precizărilor nr. 804 din 05.04.2001.

în drept se invocă dispoziţiile art. 7203 şi art. 299 – 316 din Codul de procedură civilă.

Recursul este fondat.

Din analiza actelor de la dosar, instanţa constată şi reţine următoarele:

Potrivit art. 6 din Contractul nr. 77/1998, încheiat de părţile din litigiu, precum şi Precizărilor nr. 804 din 05.04.2001, pentru neachitarea contravalorii serviciilor prestate, transmiterea de ştiri, s-au calculat şi solicitat penalităţi în cuantum de 18.958.264 lei.
Instanţa de fond a omis să se pronunţe cu privire la capătul de cerere referitor la penalităţile de întârziere, astfel că în baza art. 7203 şi art. 299 – 316 din Codul de procedură civilă, Curtea a admis recursul, a casat sentinţa recurată şi a trimis cauza la aceeaşi instanţă, Tribunalul Bucureşti – Secţia comercială, pentru ca aceasta să se pronunţe şi asupra acestui capăt de acţiune, conform probelor ce se vor administra şi analiza.

Potrivit art. 17 din Legea nr. 146/1997, Curtea a reţinut că recurenta beneficiază de scutire de taxă de timbru, fiind o instituţie publică de specialitate, finanţată integral de bugetul de stat, a cărei activitate este reglementată de Hotărârea Guvernului nr. 886/2001.