Recurs. Suspendarea executării hotărârii recurate. Condiţii


Prevederile alineatelor 2 şi 3 ale art. 300 din permit instanţei sesizate cu judecarea recursului ca, la cerere, să dispună motivat suspendarea executării hotărârii atacate şi în alte cazuri decât cele menţionate în alin. 1 al aceluiaşi text de lege, unde suspendarea operează de drept.

Anularea, prin sentinţa recurată, a hotărârii adunării generale a acţionarilor, care viza încheierea procesului de majorare a capitalului social, majorare impusă prin contractul de vânzare-cumpărare de acţiuni, având drept consecinţă, prin punerea în a sentinţei, blocarea derulării procesului de privatizare, constituie o împrejurare care îndreptăţeşte instanţa de recurs să dispună suspendarea executării până la data soluţionării căii de atac.

(încheierea nr. 1052 din 3 septembrie 2002 – Secţia a Vl-a comercială)

Prin cererea înregistrată pe rolul instanţei la data de 17.07.2002, petenta S.C. “S.” S.A. a solicitat în contradictoriu cu intimatele SIF “M.” S.A. şi Societatea de Administrare a Investiţiilor “M.l.” S.A. să se dispună suspendarea executării Sentinţei civile nr. 8902 din 27.06.2002, pronunţată de Tribunalul Bucureşti -Secţia a Vl-a comercială, în Dosarul nr. 9209/2002, până la judecarea recursului.

Examinând cererea formulată de petentă, privind suspendarea executării Sentinţei civile nr. 8902 din 27.06.2002, în raport de actele şi lucrările cauzei şi având în vedere şi dispoziţiile art. 300 alin. 2 şi 3 din Codul de procedură civilă, Curtea a constatat că aceasta este întemeiată, pentru următoarele considerente:
Astfel, din actele depuse în susţinerea cererii, rezultă că măsurile cuprinse în hotărârea adunării generale extraordinare a acţionarilor din 18.03.2002 vizau încheierea celei de-a treia etape a unui proces de majorare a capitalului social al petentei, majorare impusă prin Contractul de vânzare-cumpărare de acţiuni nr. 31 din 28.12.2000, încheiat între A.P.A.P.S. şi Asociaţia P.A.S. “S.”.

Ca atare, punerea în executare a Sentinţei civile nr. 8902 din 27.06.2002 (prin care s-a dispus anularea hotărârii adunării generale extraordinare a acţionarilor din 18.03.2002) ar avea pentru petentă consecinţe grave, constând în blocarea derulării Contractului de vânzare-cumpărare de acţiuni nr. 31 din 28.12.2000, încheiat în cadrul procesului de privatizare.

în considerarea celor arătate, Curtea a apreciat că, până la soluţionarea recursului declarat de petentă împotriva Sentinţei civile nr. 8902 din 27.06.2002, se impune suspendarea executării acestei sentinţe, fiind admisă cererea formulată în acest sens.