Recurs. Termen. Tardivitate


Potrivit art. 301 din Codul de procedură civilă, termenul de recurs este de 15 zile de la comunicarea hotărârii.

Termenul de recurs este un termen de procedură imperativ, astfel încât nerespectarea lui atrage decăderea din dreptul de a mai exercita calea de atac.

Recursul introdus peste termen va fi respins ca tardiv.

(Decizia nr. 299 din 27februarie 2002 – Secţia a V-a comercială)
Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Sectorului 2 Bucureşti, sub nr. 5682/1998, reclamanta S.C. “E.” S.A. a chemat-o în judecată pe pârâta S.C. “M.” S.A., pentru ca prin hotărârea ce se va pronunţa să se dispună evacuarea acesteia din spaţiul situat în Bucureşti, cu cheltuieli de judecată.

Prin Sentinţa civilă nr. 2235/1999, Judecătoria Sectorului 2 Bucureşti a admis acţiunea reclamantei şi a dispus evacuarea pârâtei din spaţiul situat în Bucureşti, pentru lipsa titlului locativ.

împotriva sentinţei civile menţionate, pârâta a declarat apel, care a fost respins, ca nefondat, prin Decizia civilă nr. 852 din 2.12.1999 a Tribunalului Bucureşti.

împotriva Deciziei civile nr. 852 din 2.12.1999, pârâta a declarat recurs, care a fost admis prin Decizia civilă nr. 300 din 26.04.2000, pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti – Secţia comercială, casându-se ambele hotărâri menţionate şi trimiţându-se cauza spre rejudecare în fond la Tribunalul Bucureşti – Secţia comercială. Pe rolul Tribunalului Bucureşti a fost înregistrată sub nr. 4788/2000.

în şedinţa publică din 1.09.2000, S.C. “A.” S.R.L. a formulat cerere de intervenţie principală şi cerere de chemare în garanţie a A.P.A.P.S.

Prin Sentinţa civilă nr. 6570 din 20.10.2000, s-a admis excepţia lipsei calităţii procesuale a reclamantei.

împotriva Sentinţei civile nr. 6570 din 20.10.2000 a declarat apel reclamanta, apel ce a fost admis prin Decizia civilă nr. 263 din 27.02.2001 a Curţii de Apel Bucureşti – Secţia comercială, desfiinţându-se sentinţa civilă apelată şi trimiţându-se cauza spre rejudecare la aceeaşi instanţă, reţinându-se că reclamanta are calitate procesuală activă.

în al doilea fond după casare a fost înregistrată pe rolul Tribunalului Bucureşti – Secţia comercială sub nr. 4252/2001.

în şedinţa publică din 25.05.2001, instanţa, în baza art. 64 din Codul de procedură civilă, a dispus conexarea Dosarului nr. 4252/2001 la Dosarul nr. 8735/2000.

Chemata în garanţie a formulat întâmpinare prin care a invocat lipsa calităţii procesuale pasive.

Prin Sentinţa civilă nr. 7800 din 17.10.2001, pronunţată de Tribunalul Bucureşti – Secţia comercială, a fost respinsă excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a chematei în garanţie ca neîntemeiată, a fost respinsă acţiunea principală formulată de reclamanta S.C. “E.” S.A., s-a admis cererea de intervenţie formulată de intervenienta S.C. “A.” S.R.L., s-a respins cererea de chemare în garanţie formulată de intervenienta S.C. “A.” S.R.L. împotriva chematei în garanţie A.P.A.P.S. şi reclamanta a fost obligată la plata sumei de 2.500.000 lei cheltuieli de judecată către pârâtă.

Pentru a se pronunţa astfel, instanţa de fond a reţinut că reclamanta nu a făcut dovada că pârâta ocupă spaţiul în litigiu fără un titlu valabil, din probele administrate rezultând calitatea de proprietara pârâtei asupra spaţiului respectiv.

Cererea de intervenţie formulată de S.C. “A.” S.R.L. având în vedere obiectul acesteia a fost admisă.

Ca urmare a respingerii acţiunii principale, instanţa va respinge cererea de chemare în garanţie a A.P.A.P.S. ca lipsită de interes, reclamanta necăzând în pretenţii şi intervenienta menţinându-şi pachetul de acţiuni asupra capitalului social al pârâtei, astfel cum era formulat la momentul încheierii Contractului de vânzare-cumpărare nr. 668 din 30.04.1997 cu chemata în garanţie.
împotriva Sentinţei civile nr. 7800 din 17.10.2001, pronunţată de Tribunalul Bucureşti – Secţia comercială, a declarat recurs S.C. “E.” S.A.

în şedinţa publică din 27.02.2002, intimata S.C. “M.” S.A. şi intimata S.C. “A.” S.R.L., prin apărător, au invocat excepţia tardivităţii declarării recursului.

Analizând actele şi lucrările dosarului, Curtea reţine că excepţia este întemeiată, pentru următoarele considerente:

Potrivit art. 301 din Codul de procedură civilă, “Termenul de recurs este de 15 zile de la comunicarea hotărârii, dacă legea nu dispune altfel.”

Conform dispoziţiilor art. 101 alin. 1 din Codul de procedură civilă, “Termenele se înţeleg pe zile libere, neintrând la socoteală nici ziua când a început, nici ziua când s-a sfârşit termenul”.

Recurentei-reclamante i s-a comunicat hotărârea civilă la data de 13.11.2001, declarând recurs la data de 30.11.2001, deci după expirarea celor 15 zile prevăzute de dispoziţiile legale.

Având în vedere considerentele arătate, Curtea va admite excepţia tardivităţii declarării recursului şi va respinge recursul ca tardiv declarat.

în baza dispoziţiilor art. 274 din Codul de procedură civilă, Curtea va obliga recurenta la 5.000.000 lei cheltuieli de judecată.