Reorganizare judiciară şi faliment. Acţiuni introduse de lichidator. Scutire de timbraj


Potrivit dispoziţiilor art. 45 din Legea nr. 64/1995, republicată, lichidatorul poate introduce acţiuni pentru anularea constituirilor sau transferurilor de drepturi patrimoniale către terţi şi pentru restituirea de către aceştia a bunurilor transmise şi a valorii altor prestaţii executate, acţiuni care, conform dispoziţiilor art. 42 din acelaşi act normativ, sunt scutite de plata taxelor de timbru.

(Decizia nr. 285 din 26 februarie 2002 – Secţia a V-a comercială)

Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Bucureşti – Secţia comercială, sub nr. 5678 din 14.06.2001, reclamanta S.C. “S.” S.R.L., prin lichidator judiciar, a chemat-o în judecată pe pârâta S.C. “G.” S.R.L., solicitând instanţei ca prin hotărârea ce o va pronunţa să oblige pârâta la restituirea echipamentului electronic computerizat pentru ambalarea laptelui şi la cheltuieli de judecată.

în motivarea acţiunii, reclamanta a arătat că, la data de 09.10.1997, reclamanta a vândut pârâtei echipament, însă aceasta a refuzat să achite contravaloarea bunului şi la solicitarea reclamantei privind compensarea datoriei s-a efectuat stornarea facturii pentru stingerea creanţei.

Cu toate acestea, de la data de 03.11.2000, când a intervenit această operaţiune, pârâta a refuzat să restituie bunul predat, astfel că, datorită faptului că reclamanta se afla în procedura lichidării judiciare prevăzută de Legea nr. 64/1995, republicată, conform Sentinţei civile nr. 2188 din 11.04.2000, pronunţată de Tribunalul Bucureşti – Secţia comercială, s-a formulat prezenta acţiune, în temeiul art. 23 din aceeaşi lege, pentru readucerea bunului în patrimoniul debitoarei în vederea satisfacerii creanţelor datorate creditorilor săi.

Prin Sentinţa civilă nr. 7849 din 18.10.2001, Tribunalul Bucureşti – Secţia comercială a admis excepţia netimbrării şi a anulat acţiunea ca netimbrată.

Pentru a se pronunţa astfel, instanţa de fond a reţinut că obiectului cauzei nu îi sunt aplicabile dispoziţiile art. 45 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 64/1995, republicată, în speţă nefiind vorba de operaţiuni comerciale în care prestaţia debitorului depăşeşte vădit pe cea primită.

împotriva acestei sentinţe a declarat recurs în termen legal, motivat şi legal timbrat, S.C. “S.” S.R.L., criticile vizând nelegalitatea sentinţei atacate.

în esenţă, recurenta susţine că, deşi a precizat instanţei de fond că, în baza art. 42 raportat la art. 45 din Legea nr. 64/1995, republicată, este scutită de taxa de timbru, pentru că este lichidator judiciar al societăţii reclamante, iar obiectul cauzei se referă la restituirea unor bunuri, totuşi instanţa l-a obligat la achitarea taxei la valoarea bunului.

Analizând recursul declarat în raport de actele şi lucrările cauzei, Curtea a constatat că recursul este fondat, pentru considerentele următoare.

în conformitate cu dispoziţiile art. 42 din Legea nr. 64/1995, republicată, acţiunile introduse de lichidator sunt scutite de taxa de timbru, iar în baza dispoziţiilor art. 45 alin. (1) din aceeaşi lege, lichidatorul poate introduce acţiuni la tribunal pentru restituirea de către terţi a bunurilor transmise prin operaţiuni comerciale în care prestaţia debitorului depăşeşte vădit pe cea primită.

în speţă, reclamanta a solicitat restituirea unui bun pe care pârâta nu a făcut dovada că l-a achitat prin compensare.

în aceste condiţii, reclamanta se încadra în prevederile art. 42 raportat la art. 45 din Legea nr. 64/1995, republicată, sub aspectul scutirii de la plata taxei de timbru, faţă de petitul acţiunii, astfel că a fost admis recursul, în temeiul art. 312 alin. 5 din Codul de procedură civilă, cu consecinţa trimiterii spre rejudecare aceleiaşi instanţe.