Reorganizare judiciară şi faliment. Citarea părţilor. Condiţii


In materia reorganizării judiciare şi a falimentului, cu privire la citarea părţilor există o singură dispoziţie specială, conţinută în art. 7 alin. (2) din Legea nr. 64/1995, republicată, citarea fiind realizată prin publicitate, în condiţiile art. 95 din Codul de procedură civilă.

In primă instanţă sunt aplicabile dispoziţiile art. 921 din Codul de procedură civilă, în cazul persoanelor juridice comunicarea citaţiei neputând fi realizată prin afişare decât în cazul în care se refuză primirea sau dacă se constată, la termen, lipsa oricărei persoane la sediul acesteia.

(Decizia nr. 946 din 18 iunie 2002 – Secţia a Vl-a comercială)

Prin cererea înregistrată sub nr. 85/2002, pe rolul Tribunalului Bucureşti, creditoarea S.C. “A.” S.A. a solicitat declanşarea procedurii lichidării judiciare împotriva debitoarei S.C. “D.” S.R.L.

în motivarea cererii s-a invocat o creanţă de 337.749.166 lei, precum şi incapacitatea de plată a debitoarei.

Prin Sentinţa civilă nr. 584 din 20.03.2002, pronunţată în Dosarul nr. 85/2002, Tribunalul Bucureşti a admis în parte cererea, în temeiul art. 31 alin. (7) din Legea nr. 64/1995, republicată, a deschis procedura reorganizării împotriva debitoarei S.C. “D.” S.R.L., a desemnat administrator judiciar şi a pus în vedere debitoarei să depună actele prevăzute de art. 26 alin. (1) sub sancţiunea aplicării prevederii art. 34 alin. (2) din Legea nr. 64/1995, republicată.

Pentru a hotărî astfel, instanţa a constatat că reclamanta are o creanţă certă, lichidă şi exigibilă, conform art. 29 din Legea nr. 64/1995, republicată.

împotriva acestei hotărâri a formulat recurs debitoarea S.C. “D.” S.R.L., criticând-o pentru nelegalitate şi netemeinicie.

în primul motiv de recurs s-a invocat nelegala citare, aceasta fiind îndeplinită prin afişare cu încălcarea prevederilor art. 92 din Codul de procedură civilă, fără a se comunica copia acţiunii.

Analizând actele şi lucrările dosarului, Curtea apreciază recursul întemeiat, pentru următoarele considerente.
în ceea ce priveşte primul motiv de recurs se constată că pentru termenul din 20.03.2002, la care pricina a fost soluţionată, procedura de citare s-a efectuat prin afişare, aşa cum rezultă din procesul-verbal.

Potrivit art. 128 din Legea nr. 64/1995, republicată, dispoziţiile legii se completează în măsura compatibilităţii cu prevederile Codului de procedură civilă.

în materia reorganizării judiciare şi a falimentului, cu privire la citarea părţilor există o singură dispoziţie specială conţinută de art. 7 alin. (2), citarea fiind cerută prin publicitate în condiţiile art. 95 din Codul de procedură civilă.

în primă instanţă sunt aplicabile dispoziţiile art. 921 din Codul de procedură civilă, în cazul persoanelor juridice comunicarea citaţiei neputând fi realizată prin afişare, decât în cazul în care se refuză primirea sau dacă se constată, la termen, lipsa oricărei persoane la sediul acesteia.

De asemenea, procesul-verbal nu a cuprins menţiuni privind înscrisurile ce trebuiau comunicate, conform art. 31 alin. (2) din Legea nr. 64/1995, republicată, fiind astfel lovit de nulitate, potrivit art. 100 alin. 3 din Codul de procedură civilă.

Pentru cele sus-amintite, în temeiul art. 304 pct. 5 şi art. 312 alin. 5 din Codul de procedură civilă, Curtea a admis recursul, a casat sentinţa şi a trimis cauza spre rejudecare la aceeaşi instanţă.
Prin Ordonanţa Guvernului nr. 38/2002 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare şi a falimentului, aprobată prin Legea nr. 82/2003, art. 7 alin. (2) a fost modificat în sensul că s-a eliminat dispoziţia privind citarea prin publicitate. De asemenea, a fost introdus art. 61, prin care s-a prevăzut expres că citarea părţilor, precum şi comunicarea sau notificarea oricărui alt act de procedură se fac, de regulă, în condiţiile prevăzute de art. 85 – 94 din şi numai în mod excepţional prin publicitate.