Reorganizare judiciară şi faliment. Contestaţia debitorului împotriva cererii de deschidere a procedurii. Efectele cererii. Principiul “accessorium sequitur principale”


Potrivit dispoziţiilor art. 31 alin. (3) din Legea nr. 64/1995, republicată, în termen de 5 zile de la primirea copiei după cererea creditorilor de deschidere a procedurii reorganizării judiciare sau falimentului, debitorul poate să o conteste. Conform alin. (6) teza finală din acelaşi articol, în cazul admiterii contestaţiei şi respingerii cererii creditorilor, aceasta va fi considerată ca lipsită de orice efect, chiar de la înregistrarea ei.

Cum, în speţă, s-a admis recursul, s-a modificat sentinţa atacată, în sensul că s-a admis contestaţia debitoarei şi s-a respins cererea creditorilor de deschidere a procedurii prevăzute de Legea nr. 64/1995, republicată, cererea creditoarei de trecere la faza lichidării judiciare, introdusă ulterior datei deschiderii procedurii împotriva debitoarei, are caracter accesoriu, astfel că, potrivit principiului “accessorium sequitur principale”, a devenit caducă.

(Decizia nr. 1156 din 9 octombrie 2002 – Secţia a V-a comercială)

Prin cererea înregistrată sub nr. 2632 din 12.03.2001, la Tribunalul Bucureşti -Secţia comercială, creditoarea S.C. “D.” S.A. a solicitat deschiderea procedurii prevăzute de Legea nr. 64/1995, republicată, împotriva debitoarei S.C. “A.” S.R.L., pentru recuperarea unei datorii în sumă de 1.716.620.032 lei.

întrucât debitoarea S.C. “U.” S.A. formulase o cerere asemănătoare, în Dosarul nr. 7669/2001, la data de 04.12.2001, acesta s-a conexat la Dosarul nr. 2632/2001.

împotriva cererilor creditorilor, debitoarea a formulat contestaţie, care a fost respinsă, prin Sentinţa civilă nr. 299 din 12.02.2002, prin care s-au admis cererile creditorilor şi s-a dispus deschiderea procedurii reorganizării judiciare împotriva debitoarei.
După deschiderea procedurii, au formulat declaraţii de creanţă şi s-au înscris la masa credală şi creditoarele Administraţia Finanţelor Publice a Sectorului 1, Direcţia Venituri Buget Local a Sectorului 2 şi Municipiul Braşov.

La data de 25.06.2001, creditoarea Administraţia Finanţelor Publice a Sectorului 1 a solicitat trecerea la faza lichidării judiciare a debitoarei.

Prin Sentinţa civilă nr. 1149 din 25.06.2002 a judecătorului-sindic din cadrul Tribunalului Bucureşti – Secţia a Vll-a comercială, s-a admis cererea creditoarei Administraţia Finanţelor Publice a Sectorului 1 Bucureşti; s-a dispus trecerea la faza lichidării judiciare a debitoarei, căreia i s-a ridicat dreptul de a-şi mai conduce activitatea, de a-şi administra bunurile şi a dispune de ele; s-a dispus aplicarea dispoziţiilor secţiunii a 6-a cap. 3 din Legea nr. 64/1995, republicată, sigilarea şi inventarierea bunurilor din averea debitoarei şi indisponibilizarea conturilor acesteia; s-a interzis administratorilor societăţii debitoare înstrăinarea părţilor sociale deţinute la aceasta şi indisponibilizarea acestora în registrele speciale de evidenţă sau în conturile înregistrate electronic; s-a desemnat lichidatorul, care va conduce, în totalitate, activitatea debitoarei, şi s-a stabilit retribuţia lichidatorului.

Pentru a hotărî astfel, judecătorul-sindic a avut în vedere susţinerile părţilor şi probele administrate în cauză.

împotriva acestei sentinţe a declarat recurs, în termen legal, debitoarea S.C. “A.” S.R.L., considerând-o netemeinică şi nelegală.

în motivarea recursului, debitoarea a arătat că împotriva sentinţei pronunţate la data de 12.02.2002, prin care s-a dispus deschiderea procedurii prevăzute de Legea nr. 64/1995, republicată, a formulat recurs, ce a format obiectul Dosarului nr. 713/2002 al Curţii de Apel Bucureşti – Secţia a V-a comercială.

La data de 28.06.2002, Curtea de Apel Bucureşti – Secţia a V-a comercială, învestită cu soluţionarea recursului declarat de debitoare, a admis recursul, pronunţând Decizia civilă nr. 949 din 28.06.2002 a cărei minută are următorul cuprins: “Admite recursul. Modifică, în tot, sentinţa atacată, în sensul că admite contestaţia debitoarei S.C. “A.” S.R.L. şi respinge cererea privind deschiderea procedurii reorganizării judiciare, prevăzută de Legea nr. 64/1995, ca neîntemeiată. Irevocabilă.”

Ca urmare a admiterii recursului de către Curtea de Apel Bucureşti, dosarul de fond în care s-a continuat procedura a rămas fără obiect, cererile introductive fiind considerate fără nici un efect, chiar de la înregistrarea lor.

în susţinerea recursului s-a solicitat proba cu înscrisuri noi şi s-a depus la dosar, în xerocopie, certificatul de grefă eliberat la data de 02.07.2002 din Dosarul nr. 713/2002 al Curţii de Apel Bucureşti – Secţia a V-a comercială, cât şi dovada taxei de timbru în sumă de 150.000 lei şi timbru judiciar de 1.500 lei. Recursul este fondat.

Analizând actele şi lucrările dosarelor, în raport de probele administrate în cauză, motivele de recurs invocate şi dispoziţiile legale în materie, Curtea constată că, prin Decizia civilă nr. 949 din 28.06.2002 a Curţii de Apel Bucureşti -Secţia a V-a comercială, s-a admis recursul declarat de debitoare împotriva Sentinţei civile nr. 299 din 12.02.2002 a judecătorului-sindic din cadrul Tribunalului Bucureşti – Secţia comercială, prin care fusese respinsă contestaţia debitoarei şi admise cererile creditoarelor şi, în consecinţă, se deschisese procedura reorganizării judiciare împotriva debitoarei, s-a modificat, în tot, sentinţa atacată menţionată mai sus, în sensul că s-a admis contestaţia debitoarei şi s-au respins cererile privind deschiderea procedurii reorganizării judiciare împotriva debitoarei.
în aceste condiţii, Curtea constată că sentinţa civilă atacată, practic, nu se mai poate aplica, iar cererea creditoarei Administraţia Finanţelor Publice a Sectorului 1 Bucureşti, de trecere la faza lichidării judiciare a debitoarei a rămas fără obiect, întrucât, în baza deciziei Curţii de Apel Bucureşti – Secţia comercială din 28.06.2002, Dosarul de faliment nr. 2632/2001 al Tribunalului’ Bucureşti – Secţia a V-a comercială s-a scos de pe rol şi a fost închis, prin încheierea din 1 octombrie 2002, după cum rezultă din certificatul eliberat de Tribunalul Bucureşti -Secţia a Vll-a comercială.

în consecinţă, Curtea constată că sentinţa civilă atacată este netemeinică şi nelegală şi urmează a fi modificată, în tot, prin admiterea recursului, în temeiul art. 312 din Codul de procedură civilă, în sensul că se va respinge cererea creditoarei Administraţia Finanţelor Publice a Sectorului 1 Bucureşti de trecere la lichidarea judiciară a debitoarei S.C. “A.” S.R.L. Bucureşti, ca fiind rămasă fără obiect.