Reorganizare judiciară şi faliment. Creanţă preluată la datoria publică. Regim special


Potrivit art. 181 alin. (2) şi art. 182 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/1998, aprobată cu modificări prin Legea nr. 409/2001, creanţele A.V.A.B. sunt creanţe preluate la datoria publică a statului şi se execută înaintea oricărui alt drept, indiferent de natura acestuia sau data constituirii, cu excepţia salariilor sau altor privilegii legale.

în vederea valorificării creanţelor A.V.A.B., debitele în lei şi alte valute decât USD se consolidează în USD la data preluării.

Prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 51/1998, aprobată cu modificări prin Legea nr. 409/2001, având caracter special, sunt aplicabile în mod prioritar faţă de prevederile Legii nr. 64/1995, republicată, care, având în sine, de asemenea, caracter special, constituie dreptul comun în materia falimentului.

(Decizia nr. 600 din 11 aprilie 2002 – Secţia a Vl-a comercială)

Prin cererea precizatoare a declaraţiei de creanţă formulate de A.V.A.B. în cauza ce constituie obiectul Dosarului nr. 57/JS/1997 privind procedura falimentului prevăzută de Legea nr. 64/1995, republicată, împotriva debitoarei S.C. “C.” Urziceni, s-a solicitat de creditoare să se dispună înscrierea sa în tabloul creditorilor cu suma de 1.854.050,65 USD, în ordinea de preferinţă prevăzută de art. 106, iar în subsidiar, în cazul recuperării integrale a creanţei, în ordinea de preferinţă prevăzută de art. 108 pct. 4 din legea menţionată.

Prin încheierea din 23.10.2001, pronunţată în Dosarul nr. 57/JS/1997, Tribunalul Ialomiţa, prin judecătorul-sindic, a respins ca nefondată cererea creditoarei A.V.A.B.
Pentru a pronunţa această hotărâre, prima instanţă a reţinut că, prin Contractul de cesiune de creanţă nr. 282701 din 14.12.1999, Banca X a cedat către A.V.A.B. creanţa sa neperformantă, cesionarul fiind înscris în tabloul creditorilor, în categoria creditorilor garantaţi, având ordinea de preferinţă prevăzută de art. 106 din Legea nr. 64/1995, republicată.

S-a mai reţinut că Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/1998, aprobată cu modificări prin Legea nr. 409/2001, constituie actul normativ de organizare şi funcţionare a A.V.A.B., fiind aplicabilă numai executărilor făcute de aceasta, şi nu procedurilor de faliment supuse Legii nr. 64/1995, republicată, potrivit căreia creanţele se depun în moneda naţională.

împotriva acestei hotărâri, creditoarea A.V.A.B. a declarat recurs, solicitând modificarea încheierii atacate în sensul admiterii cererii precizatoare a declaraţiei de creanţă.

Recurenta-creditoare a susţinut în dezvoltarea motivelor de recurs încălcarea dispoziţiilor art. 181 alin. (2), art. 182 şi art. 1914 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/1998, dispoziţii aplicabile în speţă şi care constituie dreptul special în materia creanţelor preluate ca datorie publică, iar Legea nr. 64/1995, republicată, constituie drept comun în materia falimentului.

în privinţa ordinii de preferinţă la distribuirea sumelor, creanţa A.V.A.B., fiind o creanţă privilegiată, se execută înaintea oricărui drept. Prin urmare, în măsura în care creanţa nu va fi recuperată integral, în condiţiile art. 106 din Legea nr. 64/1995, republicată, este justificată înscrierea acesteia şi în ordinea de preferinţă prevăzută de art. 108 pct. 4 din legea menţionată.

Având în vedere actele şi lucrările dosarului, Curtea constată că recursul este fondat, pentru următoarele considerente:

A.V.A.B. s-a subrogat în drepturile cedentei Banca X, astfel cum existau acestea la data contractului de cesiune, dar aceasta nu înseamnă că în continuare A.V.A.B. nu ar avea posibilitatea ca în exercitarea acestor drepturi să se prevaleze de prevederile legale, privind propria organizare şi funcţionare.

Astfel, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/1998, aprobată cu modificări prin Legea nr. 409/2001, prevede, în art. 181 alin. (2) şi art. 182, că, în vederea valorificării creanţelor A.V.A.B., debitele în lei şi alte valute decât USD se consolidează în USD la cursul de la data preluării, iar, potrivit art. 182 şi art. 1935, creanţele A.V.A.B. sunt creanţe preluate la datoria publică internă a statului şi se execută înaintea oricărui alt drept, indiferent de natura acestuia sau data constituirii, cu excepţia salariilor şi altor privilegii legale.

Prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 51/1998, aprobată cu modificări prin Legea nr. 409/2001, având caracter special, sunt aplicabile în mod prioritar faţă de prevederile Legii nr. 64/1995, republicată, care, având în sine, de asemenea, caracter special, constituie dreptul comun în materia falimentului.

Fiind garantată cu garanţii reale, creanţei A.V.A.B. îi vor fi aplicate, mai întâi, prevederile art. 106 alin. (1) pct. 2 din Legea nr. 64/1995, republicată, dar, în cazul în care din sumele rezultate din vânzarea activelor care constituie garanţii nu se acoperă în întregime creanţa, pentru diferenţa neacoperită vor fi aplicabile prevederile art. 108 pct. 4 din legea menţionată, fiind vorba de o creanţă privilegiată a statului, sens în care prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 51/1998, aprobată cu modificări prin Legea nr. 409/2001, sunt aplicabile în completare.
în consecinţă, Curtea, în temeiul art. 312 alin. 3 din Codul de procedură civilă, va admite recursul, va modifica în tot hotărârea atacată în sensul că va admite cererea creditoarei A.V.A.B., dispunând înscrierea acesteia în tabloul creditorilor cu suma de 1.854.050 USD, în ordinea de preferinţă prevăzută de art. 106 din Legea nr. 64/1995, republicată, iar în subsidiar, în cazul neacoperirii integrale a creanţei, în ordinea de preferinţă prevăzută de art. 108 pct. 4 din aceeaşi lege.