Reorganizare judiciară şi faliment. Deschiderea procedurii. Cerinţe procedurale


Pentru judecarea cererii de deschidere a procedurii este obligatorie citarea părţilor, în şedinţă publică, chiar dacă debitorul nu a contestat că ar fi în încetare de plăţi.

(Decizia nr. 182 din 4 februarie 2002 – Secţia a Vl-a comercială)

Prin încheierea dată în camera de consiliu la 03.12.2001, în Dosarul nr. 100/F/2001, Tribunalul Călăraşi a dispus, în baza art. 31 alin. (7) din Legea nr. 64/1995, republicată, deschiderea procedurii reorganizării judiciare şi falimentului, împotriva debitoarei S.C. “R.” S.A., ca urmare a cererii introductive formulate de creditoarea Banca X pentru o creanţă în sumă de 254.593.644 lei.

Pentru a hotărî astfel, tribunalul a reţinut că debitoarea nu a formulat contestaţie împotriva cererii creditoarei şi nici nu a făcut obiectul procedurii reorganizării judiciare şi a falimentului în ultimii 5 ani.

împotriva acestei hotărâri, debitoarea a formulat recurs, susţinând, în primul rând, că hotărârea atacată a fost dată cu nerespectarea dispoziţiilor art. 85 coroborate cu art. 105 alin. 2 din Codul de procedură civilă, debitoarea nefiind citată. S-a mai arătat, în motivarea recursului, că hotărârea a fost pronunţată cu încălcarea şi aplicarea greşită a legii, nefiind aplicate şi respectate prevederile art. 35 din Legea nr. 64/1995, republicată, în condiţiile în care împotriva debitoarei s-a dispus, într-un alt dosar (nr. 575/2001), aflat pe rolul aceleiaşi instanţe, deschiderea procedurii, care îşi urmează cursul în acea cauză.

La dosarul cauzei s-a depus Sentinţa civilă nr. 177 din 23.04.2001, pronunţată în Dosarul nr. 575/2001.

Prin întâmpinarea formulată, creditoarea-intimată a solicitat respingerea recursului ca nefondat, având în vedere că hotărârea atacată a fost pronunţată în baza art. 31 alin. (7) din Legea nr. 64/1995, republicată, debitoarea necontestând că ar fi în încetare de plăţi, iar în cauză nu sunt incidente prevederile art. 35 din legea menţionată, suspendarea hotărârilor judecătorului-sindic putând opera numai în ipoteza reglementată prin art. 7 alin. (3) din aceeaşi lege.

Recursul este fondat.

în ceea ce priveşte primul motiv de recurs, potrivit art. 128 din Legea nr. 64/1995, republicată, dispoziţiile acestei legi se completează cu cele ale Codului de procedură civilă, în măsura compatibilităţii lor.

Chiar dacă debitorul nu a formulat contestaţie în baza art. 31 alin. (3) din legea menţionată, judecata cererii introductive nu poate avea loc decât cu citarea părţilor. Dispoziţiile art. 85 din sunt pe deplin aplicabile şi în cadrul procedurii reorganizării judiciare şi falimentului, legea specială în materie neprevăzând expres o eventuală derogare de la aplicarea regulilor de drept procesual menite să contribuie la asigurarea înfăptuirii principiului constituţional al dreptului la apărare, precum şi al contradictorialităţii judecăţii.

Dat fiind că pronunţarea încheierii s-a făcut în camera de consiliu, fără citarea părţilor, Curtea, admiţând recursul, a dispus, în temeiul art. 312 alin. 5 din Codul de procedură civilă, casarea hotărârii atacate, cu trimiterea cauzei spre rejudecare la prima instanţă, cu menţiunea că la rejudecare se vor avea în vedere şi susţinerile constituind obiectul celui de al doilea motiv de recurs, prin prisma prevederilor art. 72 din Legea nr. 64/1995, republicată, privind prezentarea creanţelor anterioare datei deschiderii procedurii.