Reorganizare judiciară şi faliment. Societate comercială dizolvată de drept în temeiul art. 2 din Legea nr. 314/2001. Capacitate de folosinţă (restrânsă).


Lichidarea administrativă prevăzută de Legea nr. 314/2001, ca etapă prealabilă radierii, nu reprezintă un argument pentru respingerea unei cereri întemeiate pe dispoziţiile Legii nr. 64/1995, atât timp cât societatea se bucură în continuare, chiar dacă numai pentru operaţiunile lichidării, de personalitate juridică şi deci poate sta în judecată.

în alţi termeni, cât timp radierea societăţii nu a fost operată, deschiderea procedurii prevăzute de Legea nr. 64/1995 este admisibilă.

(Decizia nr. 1538 din 14 noiembrie 2002 – Secţia a Vl-a comercială)

Prin cererea înregistrată la Tribunalul Bucureşti – Secţia a Vll-a comercială, creditoarea A.V.A.B. a solicitat deschiderea procedurii prevăzute de Legea nr. 64/1995 împotriva debitoarei S.C. “V.” S.R.L., pentru o creanţă de 89.960,74 USD.

Prin Sentinţa civilă nr. 1131 din 21.06.2002, Tribunalul Bucureşti – Secţia a Vll-a comercială, prin judecător-sindic, a admis excepţia lipsei capacităţii de folosinţă şi a respins cererea creditoarei.

împotriva acestei sentinţe, în termen legal, a declarat recurs creditoarea A.V.A.B., arătând în motivare următoarele:

Potrivit alin. (4) al art. 5 din Legea nr. 314/2001, introdus prin Legea nr. 428/2002 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 181/2001 privind modificarea şi completarea Legii nr. 314/2001, “Radierea este nulă de drept în toate cazurile privitoare la societăţile comerciale cu datorii faţă de bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, la datoria publică internă, precum şi faţă de alţi creditori cu care au litigii, aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti.” Ca atare, faptul că societatea debitoare a fost dizolvată nu este un motiv de respingere a cererii.

Nici înainte de apariţia Legii nr. 428/2002, faptul că societatea debitoare se afla sub incidenţa Legii nr. 314/2001 nu constituia un impediment în declanşarea procedurii de lichidare judiciară, în condiţiile în care aceasta nu a fost radiată.

Lichidarea administrativă, prevăzută de art. 1 şi art. 5 din Legea nr. 314/2001, are caracterul unei acţiuni extrajudiciare asupra debitorului şi poate fi suspendată prin deschiderea procedurii de lichidare judiciară, conform art. 35 din Legea nr. 64/1995, astfel că se suspendă şi termenul prevăzut de art. 5 din Legea nr. 314/2001 pentru efectuarea lichidării, termen la expirarea căruia se dispune radierea.

Aşadar, atât timp cât radierea societăţii nu a fost operată, deschiderea procedurii lichidării judiciare a societăţii debitoare este posibilă.

Recursul este fondat.

Ulterior pronunţării sentinţei, a fost adoptată Legea nr. 428/2002 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 181/2001 privind modificarea şi completarea Legii nr. 314/2001 pentru reglementarea situaţiei unor societăţi comerciale. Prin Legea nr. 428/2002 la art. 5 din Legea nr. 314/2001 s-a introdus alin. (4) care prevede că “Radierea este nulă de drept în toate cazurile privitoare la societăţile comerciale cu datorii faţă de bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, la datoria publică internă, precum şi faţă de alţi creditori cu care au litigii, aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti”.

Faţă de aceste dispoziţii legale, societatea intimată, deşi dizolvată în temeiul Legii nr. 314/2001, cu modificările ulterioare, are în continuare personalitate juridică pentru operaţiunile lichidării, conform art. 228 alin. (4) din Legea nr. 31/1990, republicată, deci inclusiv capacitate de folosinţă, astfel că poate sta în judecată potrivit art. 41 din Codul de procedură civilă.

Argumentele invocate la punctul 2 din cererea de recurs, sunt, de asemenea, întemeiate.

Potrivit art. 1 din Legea nr. 314/2001, cu modificările ulterioare, “Societăţile comerciale care în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi nu îşi vor fi majorat capitalul social la nivelul minim stabilit de Legea nr. 31/1990, republicată, sunt dizolvate de drept şi intră în lichidare pe această dată.” Art. 5 alin. (3) din Legea nr. 314/2001, cu modificările ulterioare, prevede că “Pe data lichidării societăţile comerciale prevăzute la art. 1 se radiază, din oficiu, din registrul comerţului.”

Conform art. 5 alin. (1) din Legea nr. 314/2001, aşa cum a fost modificat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 181/2001, “Lichidarea societăţilor comerciale prevăzute la art. 1 se face cel mai târziu în termen de 9 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi.”

La data înregistrării cererii introductive formulată de A.V.A.B., 29.01.2002, termenul de 9 luni prevăzut pentru lichidarea societăţii nu expirase. împrejurarea că Legea nr. 314/2001 prevede că societăţile dizolvate ca urmare a nemajorării capitalului social intră în lichidare nu împiedică orice creditor, în speţă A.V.A.B., ca în perioada cuprinsă între constatarea dizolvării de drept şi radiere, perioadă reprezentată de etapa lichidării administrative, să solicite deschiderea procedurii prevăzute de Legea nr. 64/1995, republicată.

Lichidarea administrativă prevăzută de Legea nr. 314/2001, cu modificările ulterioare, ca etapă prealabilă radierii, nu reprezintă un argument pentru respingerea unei cereri întemeiate pe dispoziţiile Legii nr. 64/1995, atât timp cât societatea se bucură în continuare, chiar dacă numai pentru operaţiunile lichidării, de personalitate juridică şi deci poate sta în judecată.

Aşadar, cât timp radierea societăţii nu a fost operată, deschiderea procedurii prevăzute de Legea nr. 64/1995 este admisibilă.

Pentru aceste considerente, în temeiul art. 312 alin. 1 din Codul de procedură civilă, Curtea va admite recursul, va casa sentinţa civilă atacată şi va trimite cauza spre rejudecare aceleiaşi instanţe.