Reorganizare judiciară şi faliment. Societate dizolvată în baza Legii nr. 314/2001. Admisibilitate


Potrivit Legii nr. 428/2002, radierea este nulă de drept în toate cazurile privitoare la cu datorii faţă de bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, la datoria publică internă, precum şi faţă de alţi creditori cu care au litigii aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti.

Cum această nulitate are drept consecinţă revenirea societăţii în situaţia anterioară radierii, rezultă că nu există vreun impediment pentru deschiderea procedurii prevăzute de Legea nr. 64/1995, republicată.

(Decizia nr. 1817 din 13 decembrie 2002 — Secţia a Vl-a comercială)

Potrivit Legii nr. 428/2002 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 181/2001 privind modificarea şi completarea Legii nr. 314/2001, “Radierea este nulă de drept în toate cazurile privitoare la societăţile comerciale cu datorii faţă de bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, la datoria publică internă, precum şi faţă de alţi creditori cu care au litigii, aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti.”

Prin Sentinţa civilă nr. 435 din 12.07.2002, Tribunalul Giurgiu, prin judecătorul-sindic, a respins cererea formulată de creditoarea A.V.A.B. pentru deschiderea procedurii prevăzute de Legea nr. 64/1995, republicată, împotriva debitoarei S.C. “X” S.R.L. Giurgiu, constatând că societatea a fost dizolvată, conform art. 2 alin. 1 din Legea nr. 314/2001, prin încheierea nr. 704 din 14.11.2001, pronunţată de judecătorul delegat la Oficiul Registrului Comerţului Giurgiu.

Pentru a hotărî astfel, instanţa a reţinut că la dosar a fost depusă încheierea nr. 704 din 14.11.2001 dată de judecătorul delegat, prin care s-a admis cererea formulată de Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Giurgiu, şi, în baza art. 2 alin. 1 din Legea nr. 314/2001, s-a constatat dizolvată de drept societatea debitoare.

S-a mai reţinut că nu sunt îndeplinite cerinţele art. 29 din Legea nr. 64/1995, republicată.

împotriva acestei sentinţe a declarat recurs creditoarea A.V.A.B., susţinând că, atât timp cât radierea societăţii nu a fost operată, deschiderea procedurii lichidării judiciare a societăţii debitoare este posibilă.

S-au invocat prevederile Legii nr. 428/2002 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 181/2001 privind modificarea şi completarea Legii nr. 314/2001.

Curtea, în baza art. 312 alin. 5 din Codul de procedură civilă, a admis recursul, a casat sentinţa civilă atacată şi a trimis cauza aceleiaşi instanţe pentru continuarea judecăţii.

în pronunţarea deciziei s-a reţinut că, potrivit prevederilor Legii nr. 428/2002 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 181/2001 privind modificarea şi completarea Legii nr. 314/2001, radierea este nulă de drept în toate cazurile privitoare la societăţile comerciale cu datorii faţă de bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, la datoria publică internă, precum şi faţă de alţi creditori cu care au litigii aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti.

Din interpretarea dispoziţiilor arătate, rezultă că radierile tuturor societăţilor comerciale incluse în această categorie sunt declarate nule de drept, astfel încât nu există nici un impediment pentru soluţionarea cererii de deschidere a procedurii falimentului, această nulitate având drept consecinţă revenirea societăţii în situaţia anterioară radierii.