Revendicare imobiliară Pretenţii Accesiune imobiliară Revendicare (acţiuni, bunuri, drepturi)


Cod operator Pretenţii

Accesiune imobiliară

ROMÂNIA

JUDECĂTORIA DARABANI

Sentinţa civilă nr. 941

Şedinţa publică din 04 octombrie 2011

Instanţa compusă din:

Preşedinte

Grefier –

La ordine, pronunţarea asupra acţiunii civile având ca obiect „revendicare imobiliară, pretenţii, accesiune imobiliară” formulată de reclamanta, în contradictoriu cu pârâta.

Dezbaterile în fond au avut loc în şedinţa publică din data de 14 septembrie 2011, susţinerile părţilor fiind consemnate în încheierea de şedinţă din acea dată care face parte integrantă din prezenta sentinţă, când, din lipsă de timp pentru deliberare, instanţa a amânat pronunţarea pentru data de 27 septembrie 2011, iar apoi pentru astăzi, 04 octombrie 2011.

INSTANŢA

Asupra acţiunii civile de faţă,

Prin cererea înregistrată la această instanţă cu nr. 702/217/2010 din 14.05.2010, reclamanta, cheamă în judecată pârâta pentru ca instanţa să se pronunţe asupra următoarelor capete de cerere:

1. să lase în deplină proprietate şi netulburată posesie următoarele suprafeţe de teren care fac parte din domeniul privat al comunei:

a) 557 mp aflaţi în p.c. 121, intravilan, poziţia 38 din lista de inventar al domeniului privat al comunei ;

b) 915 mp aflaţi în p.c. 433, intravilan com., poziţia 40 din lista de inventar al domeniului privat al comunei;

c) 400 mp aflaţi în p.c. 586, intravilan com. poziţia 39 din lista de inventar al domeniului privat al comunei.

2. repararea prejudiciului creat prin posesia nelegală a suprafeţelor de teren în total de 1872 mp în sumă de 6807 lei, din care 1872 x 1,5585 lei/mp/an x 2 ani (2008, 2009) = 5835 lei la care se adaugă 4 luni din anul 2010 în sumă de 972 lei, total general de 6807 lei, ce constă în folosul de tras (preţ de concesiune) pentru perioada cuprinsă între ianuarie 2008 – aprilie 2010, având în vedere că terenurile respective se află în centrul comunei, având un potenţial economic ridicat, prejudiciu care va fi evidenţiat prin efectuarea unei expertize tehnice de specialitate.

3. în temeiul art. 494 alin. 3 C. civ. , prin efectul accesiunii imobiliare, instanţa să constate că reclamanta a devenit proprietara imobilelor (clădirilor) următoare, aflate acum în proprietatea pârâtei:

a) …5 camere, suprafaţă construită de 156 mp, în p.c. 121 intravilan dobândită de pârâtă prin sentinţa civilă pronunţată de Judecătoria Darabani în dosar nr. 764/217/2008;

b) „clădire …”, suprafaţă construită de 133 mp în p.c. 433 intravilan , dobândită de pârâtă prin sentinţa civilă nr. 351/10.09.2008, pronunţată de Judecătoria Darabani în dosar nr. 741/217/2008;

c) „clădire ….”, în suprafaţă construită de 25 mp, în p.c. 586 intravilan, dobândită de pârâtă prin sentinţa civilă nr. 352/10.09.2008.

4. obligarea pârâtei la plata cheltuielilor de judecată.

În fapt, reclamanta arată că pârâta deţine terenul specificat în petitul acţiunii fără nici un drept de mulţi ani în urmă şi fără să plătească nici un leu, începând cu luna ianuarie a anului 2008. Până la acea dată a plătit anumite sume de bani, însă fără să prezinte vreun act de proprietate pentru clădiri, doar pe baza unei declaraţii, deşi în comună se ştie că acele clădiri au fost edificate fără nicio autorizaţie de construcţie de către locuitorii comunei, în regie proprie.

După ce pârâta a obţinut titluri de proprietate pentru clădiri a considerat că a timpul să impună ea condiţii şi a tot amânat să se prezinte la licitaţia pentru concesionarea terenurilor pe suprafaţa cărora se află acele construcţii, prevalându-se de argumente gen „drept de preempţiune”, „negociere directă”, etc., argumente care nu au aplicabilitate juridică într-un contract de concesiune. Preţul de concesiune a fost stabilit printr-o expertiză de specialitate doar la suma de 1,5585 lei/mp/an, preţ pe care pârâta nu vrea să-l plătească.

Reclamanta arată în faţa instanţei că are posibilitatea de a achita valoarea materialelor şi preţul muncii pentru clădirile pârâtei aflate pe terenul său, sumă stabilită prin expertiză tehnică de specialitate.

În întâmpinare, pârâta solicită respingerea acţiunii, precizând următoarele:

Primăria a calculat redevenţa şi pentru suprafeţe mari de teren, care nu sunt necesare cooperativei, unele deţinute de alţi posesori sau proprietari: în p.c. 121, suprafaţa de 287 mp este deţinută de cetăţeanul C, proprietar, suprafaţa deţinută de pârâtă fiind de 270 mp.

În p.c. 433, suprafaţa de 715 mp este deţinută de cetăţeanul V, teren arabil dar şi accidentat (gârlă, apă), iar pârâta deţine 200,2 mp.

Pârâta s-a prezentat în repetate rânduri la primărie pentru a achita impozit, taxă pe teren conform Codului fiscal, dar au refuzat sistematic să i se primească banii.

1) Văzând că primăria refuză sistematic încheierea contractelor de concesiune, pârâta a formulat acţiune în administrativ conform Legii nr. 554/2004 pentru obligarea la încheierea de contracte de concesiune a terenurilor respective.

Refuzul de a încheia contracte de concesiune este o obstrucţionare a exercitării dreptului de proprietate, cu atributele sale cumulative: folosinţă, administrare, decizie, dispoziţie, pârâta neputând înscrie imobilele respective în cartea funciară.

2) Reclamanta înscrie în acţiune date false:

– pârâta a licitat şi are în folosinţă în p.c. 121, 270 mp teren iar nu 557 mp.

– în p.c. 433 pârâta a licitat şi deţine în folosinţă 200,2 mp, iar nu 915 mp.

3) Înainte de ţinerea licitaţiei nu s-au întocmit caiete de sarcini, nu s-a prezentat raportul de expertiză pentru cuantumul redevenţei, aceasta fiind stabilită arbitrar de Primărie.

4) Primăria are dreptul de a soma cu privire la plata legală a folosinţei celor trei suprafeţe de teren, cu calcul, temei legal etc., iar pârâta se va conforma întocmai.

5) Neîncheierea contractelor de concesiune şi neperceperea redevenţei de la 23 iunie 2009 sunt acte imputabile persoanelor vinovate din cadrul Primăriei la fel ca şi sumele reprezentând onorariul de avocat, expertize, taxe judiciare de timbru din această acţiune.

6) pârâta nu a dorit decât să intre în legalitate şi să întreţină relaţii de colaborare cu Primăria şi Consiliul Local, dovada fiind insistenţele sale şi bogata corespondenţă purtată.

7) Toate construcţiile din comună, proprietatea cooperativei, au fost construite din fonduri proprii, fapt constatat şi de instanţe în decursul judecăţii în următoarele trei dosare: dosar nr. 764/217/2008, dosar nr. 741/217/2008 şi dosar nr. 743/217/2008.

Pârâta menţionează că în aceste trei dosare, comuna, şi Consiliul Local au fost părţi în proces, iar cele trei sentinţe devenite irevocabile fiindu-le opozabile.

În cauză au fost efectuate trei expertize tehnice: o expertiză în specialitatea construcţii, de către expertul B, o expertiză în specialitatea topografie, de către expertul I şi o expertiză în specialitatea agronomie, de către expertul D.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa constată următoarele:

Potrivit art. 494 alin. 3 C. civ. invocat de reclamantă, dacă proprietarul pământului voieşte a păstra pentru dânsul acele plantaţii şi clădiri, el este dator a plăti valoarea materialelor şi preţul muncii, fără a se lua în consideraţie sporirea valorii fondului, ocazionată prin facerea unor asemenea plantaţii şi construcţii. Cu toate acestea, dacă plantaţiile, clădirile şi operele au fost făcute de o a treia persoană de bună credinţă, proprietarul pământului nu va putea cere ridicarea sus-ziselor plantaţii, clădiri şi lucrări, dar va avea dreptul de a înapoia valoarea materialelor şi preţul muncii, sau de a plăti o sumă de bani egală cu aceea a creşterii valorii fondului.

În cauză nu sunt aplicabile dispoziţiile art. 494alin. 3 C. civ. privind accesiunea imobiliară, pentru că prin hotărâri care ţin loc de act de proprietate autentic, pronunţate la cererea reclamantei şi în contradictoriu cu pârâta (hotărâri care sunt opozabile pârâtei) s-a constatat că reclamanta este proprietara următoarelor imobile:

– imobilul „Clădire birouri”construit din cărămidă, cu fundaţie de beton, acoperit cu tablă, compus din două camere în suprafaţă de 132 mp, situat în localitatea X, cu următoarele vecinătăţi: iazul la nord, locuinţa la est, Drumul judeţean 293A la sud, locuinţa E la vest (sentinţa civilă nr. 351 din 10 septembrie 2008, pronunţată de Judecătoria Darabani în dosarul nr. 741/217/2008, rămasă definitivă şi irevocabilă prin nerecurare);

– imobilul denumit „M”, în localitatea V, compus din 5 camere, cu suprafaţă construită de 156 mp, cu fundaţie de beton, zidăria din cărămidă, acoperit cu tablă, învecinat cu: locuinţa C la nord, cu Drumul judeţean 293A la sud, cu locuinţa C la est şi cu locuinţa B A la vest (sentinţa civilă nr. 430 din 20 octombrie 2008, pronunţată de Judecătoria Darabani în dosarul nr. 764/217/2008, sentinţă rămasă definitivă şi irevocabilă prin nerecurare);

– imobilul „Clădire prestări”, construit din cărămidă, cu fundaţie de beton, acoperit cu tablă, compus din două camere, în suprafaţă de 25 mp, situat în localitatea V., cu următoarele vecinătăţi: drumul judeţean 293A la nord, Parohia la sud, locuinţa E la vest, drum sătesc la est (sentinţa civilă nr. 352 din 10 septembrie 2008, pronunţată de Judecătoria Darabani în dosarul nr. 743/217/2008, rămasă definitivă şi irevocabilă prin nerecurare).

Întrucât în baza celor trei hotărâri susamintite, rămase irevocabile şi opozabile reclamantei a fost declarată proprietara celor trei imobile în litigiu, instanţa va respinge capătul de cerere cu obiect „accesiune imobiliară”.

Referitor la capătul de cerere „revendicare imobiliară”, instanţa reţine următoarele: pârâta foloseşte trei suprafeţe de teren din intravilanul satului, proprietatea reclamantei,:

– suprafaţa de 1690 mp în parcela 586, din care suprafaţa de 344 mp este ocupată de construcţiile pârâtei (C1- de 308 mp şi C2-birouri de 36 mp) – anexa 1 la raportul de expertiză (obiective noi – fila 136 dosar), întocmit în cauză de expertul I;

– suprafaţa de 634 mp în parcela 433, din care suprafaţa de 287 mp este ocupată de construcţiile pârâtei (C1- de 192 mp şi C2-magazie de 95 mp) – anexa 2 la raportul de expertiză (obiective noi – fila 137 dosar) întocmit în cauză de expertul I;

– suprafaţa de 450 mp în parcela 121, din care suprafaţa de 128 mp este ocupată de construcţia pârâtei (C1 – de 128 mp) – anexa 3 la raportul de expertiză (obiective noi – fila 138 dosar) întocmit în cauză de expertul I.

În baza art.480 C. civ., instanţa va admite în parte capătul de cerere având ca obiect „revendicare imobiliară” şi va obliga pârâta să lase reclamantei în deplină proprietate suprafaţa folosită şi neocupată de construcţii de 2015 mp, din care:

– 1346 mp în parcela 586 – din suprafaţa parcelei 586 de 1690 mp au fost scăzute suprafaţa de 308 mp (C1) şi de 36 mp (C2-);

– 347 mp în parcela 433 – din suprafaţa parcelei 433 de 634 mp au fost scăzute suprafaţa de 192 mp (C1 – ) şi suprafaţa de 95 mp (C2-);

– 322 mp în parcela 121 – din suprafaţa parcelei 121 – din suprafaţa parcelei de 450 mp a fost scăzută suprafaţa de 128 mp (C1).

Amplasamentul şi dimensiunile terenului şi construcţiilor în litigiu sunt prevăzute în schiţele din anexele 1-3 la raportul de expertiză topografică (obiective noi), întocmit în cauză de expertul I.

Referitor la capătul de cerere având ca obiect „pretenţii”, instanţa reţine că pentru perioada 2008-2009 şi 4 luni din 2010, pentru întreaga suprafaţă în litigiu de 2015 mp ocupată de pârâtă din terenul reclamantei (1690 mp în parcela 586, plus 634 mp în parcela 433, plus 450 mp în parcela 121) pârâta trebuia să plătească reclamantei o concesiune de 9943,57 lei (valoarea concesiunii a fost calculată de expertul D fila 143 dosar).

Instanţa va obliga pârâta să plătească reclamantei suma de 9943,57 lei despăgubiri civile.

Întrucât pârâta nu a încheiat contract de concesiune pentru terenul folosit, pretenţiile se stabilesc în baza art. 992 şi următoarele din Codul civil.

În baza art. 274 Cod procedură civilă, pârâta va fi obligată să plătească reclamantei 2352,81 lei cheltuieli de judecată, din care:

– 1000 lei onorariu expert I;

– 500 lei onorariu expert D;

– 680,61 lei taxă de timbru pentru suma admisă ca pretenţii de 9943,57 lei;

– 172,20 lei taxă de timbru pentru valoarea terenului revendicat (2015 lei – 1 leu/mp).

Cheltuielile de judecată se referă la expertizele folosite în dovedirea soluţiei hotărârii şi la taxele de timbru aferente capetelor de cerere admise.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE:

Admite în parte capătul de cerere având ca obiect “revendicare imobiliară” formulat de reclamanta, împotriva pârâtei .

Obligă pârâta să lase reclamantei în deplină proprietate şi liniştită posesie suprafaţa de 2.015 m. p. neocupată de construcţii situată în intravilanul comunei, din care : 1.346 m. p. în parcela 586 – din suprafaţa parcelei 586 de 1690 m. p. au fost scăzute suprafaţa de 308 m. p. (C1 ) şi de 36 m. p. ( C2 – 347 m. p. din parcela 433 – din suprafaţa parcelei 433 de 634 m. p. au fost scăzute suprafaţa de 192 m.p. (C1 . ) şi suprafaţa de 95 m. p. (C2); 322 m. p. în parcela 121 – din suprafaţa parcelei 121 de 450 m.p. a fost scăzută suprafaţa de 128 m. p. (C1-).

Amplasamentul şi dimensiunile terenului şi construcţiilor în litigiu sunt prevăzute în schiţele din anexele 1-3 la raportul de expertiză întocmit în cauză de expert I.

Admite capătul de cerere având ca obiect “pretenţii” formulat de reclamanta împotriva pârâtei.

Obligă pârâta să plătească reclamantei despăgubiri civile în valoare de 9.943,57 lei.

Respinge capătul de cerere având ca obiect” accesiune imobiliară” formulat de reclamanta împotriva pârâtei.

Obligă pârâta să plătească reclamantei suma de 2.352,81 lei , reprezentând cheltuieli de judecată.

Cu drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică la data de 04 octombrie 2011.

Preşedinte, Grefier,