Revizuire. Art. 322 pct. 5 C.proc.civ. Revizuire


Revizuire

4. Revizuire. Art. 322 pct. 5 C.proc.civ.

Prin menţinerea procesului verbal de control încheiat în data de 15 iulie 2004 de organul de control al intimatei DGFP B-N la revizuientă, precum şi a deciziei nr. 137/19.11.2004 s-ar ajunge la situaţia unei duble impuneri, împrejurare de care instanţa nu a avut cunoştinţă la data pronunţării sentinţei a cărei revizuire se solicită prin prezenta cerere.

(Tribunalul Bistriţa-Năsăud, Secţia comercială, de administrativ şi fiscal, sentinţa comercială nr. 29/2 februarie 2010)

Prin cererea de revizuire înregistrată revizuienta SC DSG SA Beclean a solicitat în contradictoriu cu intimata DGFP B-N revizuirea sentinţei civile nr. 22/CAF/2004 pronunţată de Tribunalul Bistriţa-Năsăud în dosar nr. 3353/2004 pentru motivul prev. de art. 322 pct. 5 Cod procedură civilă în sensul anulării deciziei nr. 137/19.11.2004 emisă de intimată şi a procesului verbal de control din data de 15 iulie 2004, deoarece s-au descoperit înscrisuri care nu au fost folosite la pronunţarea sentinţei atacate.

Analizând actele şi lucrările dosarului tribunalul reţine referitor la excepţia inadmisibilităţii cererii de revizuire că această excepţie este nefondată.

Potrivit prevederilor art. 323 al. 1 Cod procedură civilă competenţa de soluţionare a cererii de revizuire revine instanţei care a soluţionat cauza în fond în speţă Tribunalul Bistriţa-Năsăud care prin sentinţa civilă nr. 22/VAF/2005 pronunţată în dosarul civil nr. 3353/2004 a respins ca neîntemeiată acţiunea reclamantei revizuiente pentru anularea deciziei nr. 137/19.09.2004 şi a procesului verbal de control din 15 iulie 2004.

De asemenea în speţă sunt întrunite cerinţele prevăzute de art. 322 al 5 Cod procedură civilă deoarece:

– procesul verbal de control nr. 2880 a fost încheiat de DGFP Timiş în data de 4 mai 2004, respectiv înainte de pronunţarea sentinţei a cărei revizuire se cere nr.22/CAF/2005.

– actul nu a putut fi prezentat de reclamanta revizuientă care nefiind parte în raportul administrativ fiscal născut din controlul efectuat de DGFP Timiş la SC Branagra SRL Timişoara, nu a avut cunoştinţă de existenţa acestui act, de care a aflat abia ulterior în cadrul unei contestaţii la în timp ce intimata a deţinut acest act pe parcursul procesului.

Referitor la fondul cauzei se reţine că prin procesul verbal de control încheiat de organele de control al DGFP B-N în data de 15 iulie 2004 revizuienta a fost obligată la plata sumei de 2.261.055.219 lei rol reprezentând TVA şi accesorii la această taxă.

Revizuienta a formulat contestaţie care i-a fost respinsă de DGFP B-N prin decizia nr. 137/19.11.2004.

Împotriva acestei decizii revizuienta a introdus acţiune în contencios administrativ fiscal ce i-a fost respinsă prin sentinţa civilă nr. 22/CAF/2004 soluţie menţinută de Curtea de Apel Cluj prin decizia civilă nr. 11520 pronunţată în dosarul nr. 170878/2005 prin care s-a respins recursul declarat de revizuientă.

Înscrisul nou invocat în cererea de revizuire îl reprezintă procesul verbal de control nr. 2880 din 4.05.2004 încheiat de organul de control al DGFP Timiş cu ocazia controlului efectuat urmare a solicitărilor făcute de IPJ Timiş la SC B SRL Timişoara.

Revizuienta în calitate de comitent a avut încheiat în data de 19.10.1999 cu SC B SRL în calitate de comisionar un contract de export în comision a produselor revizuientei care la momentul respectiv se denumea SC P SA Beclean.

În baza acestuia revizuienta a emis 28 de facturi cu cota zero de TVA şi a livrat marfa aferentă în scopul vânzării ei la export.

Ulterior, organele intimatei i-au refuzat reclamantei această facilitate fiscală motivat de faptul că marfa nu ar fi fost vândută la export deoarece alimentarea conturilor în valută ale comisionarului nu s-au făcut din încasarea prin virament bancar ci din depuneri directe de valută efectuate prin împuternicitul societăţii comisionare.

În consecinţă reclamanta revizuientă a fost obligată la plata sumei de 2.261.055.219 lei rol.

Or, prin procesul verbal de control încheiat comisionarei SC B SRL Timişoara s-a stabilit în sarcina acesteia plata sumei de 3.271.205.286 lei rol TVA motivat de faptul că toate livrările efectuate de furnizor către SC B SRL au fost consemnate în facturi cu cota 0 de TVA respectiv au fost considerate ca fiind operaţiuni scutite cu drept de deducere.

Furnizorii societăţii contractate au fost SC IS SA Câmpia Turzii, SC PM SA Negreşti Oaş şi SC DSG SA Beclean.

Procesul verbal de control nr. 2880/4.05.2004 nu a fost contestat pe cale administrativă.

În consecinţă TVA-ul datorat pentru toate operaţiunile comerciale desfăşurate de SC B SRL Timişoara, deci inclusiv pentru cele derulate cu revizuienta, au rămas în sarcina SC B SRL Timişoara.

În această situaţie prin menţinerea procesului verbal de control încheiat în data de 15 iulie 2004 de organul de control al intimatei DGFP B-N la revizuientă, precum şi a deciziei nr. 137/19.11.2004 s-ar ajunge la situaţia unei duble impuneri, împrejurare de care instanţa nu a avut cunoştinţă la data pronunţării sentinţei a cărei revizuire se solicită prin prezenta cerere.

Pentru considerentele menţionate, tribunalul, în baza prev. art. 323 al. 1 coroborat cu prev. art. 322 pct. 5 Cod procedură civilă urmează să admită cererea de revizuire potrivit dispozitivului prezentei sentinţe.