Revizuire. Cazul prevăzut de art. 322 pct. 1 din Codul de procedură civilă. Condiţii


Potrivit dispoziţiilor art. 322 pct. 1 din Codul de procedură civilă, revizuirea unei hotărâri dată de o instanţă de recurs atunci când evocă fondul, se poate cere dacă dispozitivul hotărârii cuprinde dispoziţii potrivnice ce nu pot fi aduse la îndeplinire.

Rezultă că o cerinţă esenţială de admisibilitate a acestui motiv de revizuire este existenţa în dispozitivul hotărârii a unor dispoziţii susceptibile de executare, dar care sunt ireconciliabile, în sensul că se exclud reciproc şi ca atare nu pot fi aduse la îndeplinire.

Nu este îndeplinită condiţia prevăzută de art. 322 pct. 1 din dacă dispoziţiile invocate nu sunt susceptibile de a fi aduse la îndeplinire prin chiar natura lor, iar nu pentru că ar fi potrivnice.

(Decizia nr. 690 din 30 aprilie 2002 – Secţia a Vl-a comercială)

Prin Decizia civilă nr. 170 din 4.02.2002, pronunţată în Dosarul nr. 1945/2001, Curtea de Apel Bucureşti – Secţia a V-a comercială a admis recursul declarat de către recurenta-reclamantă, Societatea Agricolă “L.” Băneasa, împotriva Sentinţei civile nr. 5596 pronunţată la 14.07.2001 de către Tribunalul Bucureşti – Secţia comercială, în contradictoriu cu intimatul-pârât Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor şi intimata-intervenientă Asociaţia Agricolă Familială “A.” Mogoşoaia, a modificat în tot sentinţa civilă atacată şi, pe fond, a admis în parte acţiunea reclamantei, anulând Procesul-verbal nr. 1 din 13.10.2000 încheiat de Comisia de negociere directă organizată pentru vânzarea pachetului de acţiuni gestionate de intimatul-pârât la S.C. “O.” S.A., precum şi Decizia nr. 7 din 17.10.2000 a Comisiei de soluţionare a contestaţiilor în procesul de privatizare în agricultură. De asemenea, a respins ca rămase fără obiect capetele de cerere 3 şi 5 ale acţiunii, privitoare la refacerea şedinţei de preselecţie şi de suspendare a procedurii de privatizare, precum şi cererea de intervenţie în interesul pârâtului formulată de intervenienta Asociaţia Agricolă Familială “A.” Mogoşoaia. Totodată, a admis excepţia lipsei calităţii procesuale a intervenientului Sindicatul liber “O.”, invocată de intimatul-pârât şi, în consecinţă, a respins cererea de intervenţie în interes propriu formulată de acesta.

împotriva acestei decizii civile au formulat cerere de revizuire atât Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor, cât şi Asociaţia Agricolă Familială “A.” Mogoşoaia, cererile constituind iniţial obiectul unor dosare diferite, nr. 404/2002, respectiv nr. 412/2002, iar cu privire la acestea s-a dispus conexarea la termenul de la 21.03.2002.

în motivarea cererii de revizuire s-a arătat că, în raport cu prevederile art. 322 pct. 1 din Codul de procedură civilă, dispozitivul sentinţei civile atacate cuprinde dispoziţii potrivnice ce nu pot fi aduse la îndeplinire.

Faţă de cele cinci capete de cerere din acţiunea reclamantei rezultă că prin această decizie a fost anulat Procesul-verbal nr. 1 din 13.10.2000 al Comisiei de negociere directă şi Decizia nr. 7 din 17.10.2000 a Comisiei de soluţionare a contestaţiilor, dar s-a respins cererea de refacere, de către Comisia de negociere directă, a şedinţei de preselecţie, cu recunoaşterea dreptului reclamantei de a participa la preselecţie pentru privatizarea S.C. “O.” S.A. Totodată, s-a respins şi al cincilea capăt de cerere din acţiunea reclamantei, ca rămas fără obiect, confirmând astfel finalizarea acţiunii de privatizare, ca urmare a încheierii contractului de vânzare-cumpărare a acţiunilor, între Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor şi Asociaţia Agricolă Familială “A.” Mogoşoaia. Altfel spus, se anulează preselecţia ofertanţilor, dar nu se mai permite reluarea preselecţiei, iar reclamantei nu i se mai recunoaşte dreptul de a participa la aceasta şi, în acelaşi timp, sunt recunoscute şi lăsate în derulare contractele încheiate în cadrul procesului de privatizare.

Contrarietatea dispoziţiilor deciziei este dată de faptul că, în condiţiile în care instanţa nu recunoaşte dreptul reclamantei de a participa la preselecţie, singura soluţie legală era aceea de a-i respinge acţiunea în întregime.

Pe de altă parte, dispoziţia de respingere a celui de al cincilea capăt de cerere din acţiunea reclamantei este contradictorie cu cea de respingere a cererii de intervenţie formulată de Asociaţia Agricolă Familială “A.” Mogoşoaia, care a cumpărat acţiunile şi derulează contractul de concesionare a terenului, contracte nesupuse cercetării instanţei judecătoreşti, pentru a se dispune în legătură cu acestea.

Prin cererea de revizuire formulată de revizuenta Asociaţia Agricolă Familială “A.” Mogoşoaia s-a solicitat schimbarea deciziei civile atacate, în sensul respingerii recursului ca nefondat, precum şi suspendarea executării aceleiaşi decizii civile în temeiul art. 325 din Codul de procedură civilă.

Prin motivele formulate s-a arătat de către revizuentă, sub aspectul admisibilităţii cererii de revizuire, că aceasta se întemeiază pe dispoziţiile art. 322 pct. 1 din Codul de procedură civilă, privind contrarietatea din interiorul dispozitivului deciziei civile atacate.

Hotărârea judecătorească are rolul de a tranşa un litigiu, arătând dreptul şi stabilind măsuri pentru recunoaşterea şi valorificarea acestuia, urmând satisfacerea unui interes propriu al celui care promovează acţiunea sau calea de atac- interes care trebuie să persiste pe toată durata procesului-, iar nu clarificarea unor aspecte juridice de principiu.

Decizia civilă atacată este evident contradictorie, deoarece, pe de o parte, instanţa admite capetele de cerere privind anularea Procesului-verbal nr. 1 din 12.10.2000 şi a Deciziei nr. 7 din 17.10.2000, dar, pe de altă parte, respinge capătul de cerere privind refacerea şedinţei de preselecţie în vederea negocierii directe, precum şi capătul de cerere privind suspendarea procedurii de privatizare, ca fiind fără obiect.

Instanţa de recurs, anulând procesul-verbal şi decizia menţionată, cu consecinţa logică a repunerii părţilor în situaţia anterioară, intră în contradicţie cu ea însăşi, respingând cererea de refacere a şedinţei de preselecţie, capăt de cerere care justifică de fapt promovarea acţiunii de către reclamantă, prin cererea expresă de a i se recunoaşte dreptul de a participa la preselecţie.

Analizând actele şi lucrările dosarului cauzei, cu privire la cererile de revizuire formulate, Curtea reţine următoarele:

Potrivit art. 322 pct. 1 din Codul de procedură civilă, revizuirea unei hotărâri judecătoreşti se poate cere dacă dispozitivul hotărârii cuprinde dispoziţii potrivnice care nu pot fi aduse la îndeplinire.

Acest text se referă la situaţia în care instanţa a dat dispoziţiile contradictorii chiar în dispozitivul hotărârii, astfel încât acest dispozitiv nu poate fi pus în executare, deoarece dacă s-ar executa una dintre dispoziţii s-ar ajunge la neexecutarea celorlalte.

Revizuirea s-ar justifica, aşadar, datorită faptului că dispoziţiile instanţei susceptibile de se exclud reciproc.

în speţă, intimata-reclamantă Asociaţia Agricolă “L.” Băneasa a formulat, la 26.10.2000, o acţiune cu mai multe capete de cerere solicitând:

1. anularea Procesului-verbal nr. 1 din 13.10.2000, încheiat de Comisia de negociere directă organizată pentru vânzarea pachetului de acţiuni gestionat de Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei la S.C. “O.” S.A.;

2. anularea Deciziei nr. 7 din 17.10.2000 a Comisiei de soluţionare a contestaţiilor în procesul de privatizare din agricultură, prin care s-a respins contestaţia reclamantei la procesul-verbal menţionat;

3. refacerea de către Comisia de negociere directă a şedinţei de preselecţie în vederea negocierii directe pentru vânzarea pachetului de acţiuni gestionat de Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei la S.C. “O.” S.A., cu recunoaşterea dreptului reclamantei de a participa la preselecţie;

4. obligarea pârâtei la plata cheltuielilor de judecată;

5. suspendarea procedurii la Comisia de negociere directă până la soluţionarea acţiunii formulate.

Instanţa de recurs, soluţionând cauza în fond, a admis primele două capete de cerere şi a respins capetele de cerere 3 şi 5.

Examinând dispoziţiile pretins contradictorii ale instanţei de recurs, se reţine că, în speţă, nu este îndeplinită condiţia prevăzută de art. 322 pct. 1 din Codul de procedură civilă, referitoare la existenţa unor dispoziţii susceptibile de executare, dar a căror aducere la îndeplinire este imposibilă.

în primul rând, dispoziţiile instanţei de recurs, prin care s-a dispus anularea procesului-verbal şi a deciziei Comisiei de soluţionare a contestaţiilor, produc prin ele însele efectul extinctiv al desfiinţării acestor acte, astfel încât nu se mai pune practic problema aducerii lor la îndeplinire. Actele atacate sunt deci desfiinţate prin chiar efectul hotărârii judecătoreşti.

în al doilea rând, dispoziţiile prin care instanţa de recurs a respins capetele de cerere 3 şi 5 nu sunt susceptibile de a fi aduse la îndeplinire, deoarece, în principiu, partea din dispozitivul unei hotărâri prin care instanţa respinge o pretenţie a reclamantului nu este susceptibilă de executare.

Prin urmare, în speţă, nu este îndeplinită condiţia prevăzută de art. 322 pct. 1 din Codul de procedură civilă, în ceea ce priveşte existenţa unor dispoziţii care nu pot fi aduse la îndeplinire datorită faptului că sunt potrivnice, deoarece aceste dispoziţii nu sunt susceptibile de a fi aduse la îndeplinire prin chiar natura lor, iar nu pentru că ar fi potrivnice.

în ceea ce priveşte pretinsa contradictorialitate între dispoziţiile instanţei de recurs, Curtea constată că, în realitate, dispoziţiile examinate nu sunt potrivnice.

în speţă, reclamanta a formulat o acţiune cu mai multe capete de cerere. Scopul principal al acţiunii era recunoaşterea dreptului ei de a participa la preselecţie, drept recunoscut de instanţa de recurs prin admiterea primelor două capete de cerere, strâns legate între ele. în mod firesc, capetele de cerere 3 şi 5 depindeau de soluţia dată primelor două capete de cerere, dar respingerea lor ca fiind lipsite de obiect s-a impus datorită faptului că, între timp, contractul de vânzare-cumpărare a acţiunilor a fost deja încheiat între revizuentul-pârât Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor şi revizuenta-intervenientă Asociaţia Agricolă Familială “A.” Mogoşoaia, în pofida faptului că există pe rol procesul pornit de reclamanta Societatea Agricolă “L.” Băneasa care contestă procedura de preselecţie. Or, în aceste condiţii, este evident că suspendarea procedurii era lipsită de obiect, ca şi refacerea procedurii de privatizare. Dacă instanţa de recurs ar fi dispus refacerea procedurii, ar fi însemnat ca, fie şi indirect, să se pronunţe asupra a ceea ce nu s-a cerut, respectiv asupra valabilităţii însăşi a contractului de vânzare-cumpărare a acţiunilor, deja încheiat.

Prin urmare, nu există, inclusiv faţă de intervenienta Asociaţia Agricolă Familială “A.” Mogoşoaia, contradictorialitate între dispoziţiile instanţei de recurs, care a admis doar în parte cererea reclamantei, deoarece, în condiţiile încheierii contractului de vânzare-cumpărare a acţiunilor, în cursul judecăţii, reluarea procedurii de privatizare nu s-ar fi putut dispune în cadrul procesual stabilit iniţial de reclamantă, pentru că ar fi implicat luarea în discuţie a contractului perfectat, cu privire la care nu s-a formulat vreun capăt de cerere în cauză.

Pe de altă parte, este vădit nefondată şi susţinerea revizuenţilor în sensul că instanţa de recurs, respingând capetele de cerere 3 şi 5, ar fi trebuit să respingă şi primele două capete de cerere, deoarece, astfel cum s-a arătat, soluţia dată în primele două capete de cerere putea avea influenţă asupra modului de soluţionare a capetelor de cerere 3 şi 5, iar nu invers.

Având în vedere considerentele menţionate, Curtea urmează să respingă ambele cereri de revizuire formulate, ca nefondate, luând act, totodată, că intimata Asociaţia Agricolă “L.” Băneasa nu solicită cheltuieli de judecată.