Revizuire. Cazul prevăzut de art. 322 pct. 5 din Codul de procedură civilă. Condiţii


Pentru a fi considerat înscris nou, în accepţiunea dispoziţiilor art. 322 pct. 5 din Codul de procedură civilă, trebuie ca acesta să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii: nu a fost folosit în procesul în care s-a pronunţat hotărârea atacată; exista la data când s-a pronunţat hotărârea ce se cere a fi revizuită; nu a putut fi invocat în procesul în care s-a pronunţat hotărârea atacată fie pentru că a fost reţinut de partea potrivnică, fie dintr-o împrejurare mai presus de voinţa părţii; este determinant, în sensul că, dacă ar fi fost cunoscut de instanţă cu ocazia judecării pricinii, soluţia ar fi putut fi alta decât cea pronunţată.

(Decizia nr. 774 din 28 mai 2002 – Secţia a V-a comercială)

Prin Decizia civilă nr. 827/R din 12.12.2001, pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti – Secţia a Vl-a comercială, în Dosarul nr. 2004/2001, s-a admis recursul declarat de S.C. “A.P.” S.A., împotriva Sentinţei civile nr. 5522 din 29.06.2001, pronunţată de Tribunalul Bucureşti – Secţia comercială, în contradictoriu cu intimata-pârâtă S.C. “A.” S.R.L., precum şi cererile de intervenţie în interesul recurentei promovate de C.M. şi C.D., s-a modificat în tot sentinţa civilă atacată şi pe fond: s-a admis acţiunea formulată şi s-a anulat contractul de leasing imobiliar cu clauză irevocabilă de vânzare încheiat la 28.09.1999, între S.C. “A.P.” S.A. şi S.C. “A.” S.R.L. S-a luat act că nu s-au solicitat cheltuieli de judecată în calea de atac.

împotriva acestei decizii, S.C. “A.” S.R.L. a formulat cerere de revizuire.

Revizuenta şi-a întemeiat cererea pe dispoziţiile art. 322 pct. 5 din Codul de procedură civilă, arătând că, după darea hotărârii, s-au descoperit înscrisuri reţinute de partea potrivnică sau care nu au putut fi înfăţişate din motive mai presus de voinţa părţilor.

A menţionat că este vorba de hotărârea adunării generale a acţionarilor Societăţii Comerciale “A.P.” S.A. din 25.09.1999, care demonstrează că la data încheierii contractului, chiar dacă în preambulul contractului de leasing nu se face trimitere expresă la această hotărâre a adunării generale a acţionarilor, de aprobare a încheierii contractului de leasing, hotărârea exista.

Această hotărâre demonstrează existenţa unui consimţământ neviciat al directorului şi a unei capacităţi juridice de a contracta şi încheia contractul de leasing.

Hotărârea Guvernului nr. 1041/1990, prin care unitatea socialistă a fost transformată în unitate comercială, respectiv s-a înfiinţat S.C. “A.P.” S.A., şi anexele acesteia, demonstrează că la acea dată S.C. “A.P.” S.A. a fost împroprietărită conform Legii nr. 15/1990 expres cu acest activ evaluat conform legii la 25.09.1990 şi, ca atare, în 1999, la data încheierii contractului, avea un titlu valabil, fiind proprietară.

La data de 14.03.2002, revizuenta a mai depus un alt act în sprijinul cererii sale, şi anume certificatul de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor.

Cererea de revizuire a fost respinsă, deoarece nu îndeplineşte condiţiile prevăzute de art. 322 pct. 5 din Codul de procedură civilă.

Din actele dosarului se reţine că prin hotărârea adunării generale extraordinare a acţionarilor din 25.09.1999 s-a aprobat transformarea Contractului de asociere în participaţiune nr. 4148 din 28.09.1992, încheiat între S.C. “A.” S.R.L. şi S.C. “A.P.” S.A. în contract de leasing imobiliar, cu clauză irevocabilă de vânzare.

La 28.09.1999 s-a încheiat contractul de leasing imobiliar cu clauză irevocabilă de vânzare, între S.C. “A.P.” S.A. şi S.C. “A.” S.R.L., având ca obiect vânzarea unui spaţiu comercial.

Tribunalul Bucureşti – Secţia comercială, prin Sentinţa civilă nr. 5886/1999, a anulat hotărârea adunării generale extraordinare a acţionarilor din 25.09.1999.

în raport de aceste considerente, Curtea de Apel Bucureşti – Secţia a Vl-a comercială, prin Decizia civilă nr. 827/2001, a dat curs solicitării S.C. “A.P.” S.A. de anulare a contractului de leasing imobiliar cu clauză irevocabilă de vânzare, admiţând acţiunea şi anulând contractul de leasing încheiat la 28.09.1999.

Actele depuse de revizuentă, hotărârea adunării generale a acţionarilor şi Hotărârea Guvernului nr. 1041/1990 nu întrunesc condiţiile cerute de art. 322 pct. 5 din Codul de procedură civilă, ele fiind cunoscute de revizuentă, nefiind reţinute de intimată şi nedovedindu-se că a existat o împrejurare mai presus de voinţa părţilor care să fi împiedicat înfăţişarea acestor înscrisuri.

Nu este întrunită nici condiţia cerută de art. 322 pct. 5 din ca înscrisul să fie determinant şi să ateste o altă situaţie de fapt, hotărâtoare pentru dezlegarea pricinii.

Cât priveşte certificatul de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor, acesta nu a fost invocat în cererea de revizuire şi la data depunerii sale revizuenta nu mai era în termen pentru a-şi completa cererea.

Revizuenta mai depune o serie de acte şi la termenul din 14.05.2002.

Nici acestea nu au fost invocate în cererea de revizuire şi au fost depuse peste termen.
Oricum atât actele depuse la 19.03.2002, cât şi cele depuse la 14.05.2002 nu îndeplinesc cerinţele prevăzute de art. 322 pct. 5 din Codul de procedura civila.