Societati comerciale. Cerere pentru numirea unui lichidator formulata anterior expirarii termenului de 3 luni prevazut de art.237 alin.7 din Legea nr.31/1990 rep. si modificata. Societăţi comerciale


Art.237 alin.8 si alin.7 din Legea nr.3171990 rep. si modificata

Formularea unei cereri de catre o persoana interesata pentru numirea unui lichidator în baza art.237 alin.8, anterior expirarii termenului de 3 luni prevazut de art.237 alin.7, nu poate fi respinsa ca neîntemeiata atâta timp cât la momentul solutionarii ei aceste termene erau deja împlinite.

(Curtea de Apel Bucuresti – Sectia a V a Comerciala

decizia comerciala nr.945/22.06.2010)

Deliberând asupra cauzei comerciale de fata, constata urmatoarele:

Prin sentinta comerciala nr. 2105/25.02.2010 pronuntata de Sectia a VI-a Comerciala a Tribunalului Bucuresti în dosarul nr.4389/3/2010 s-a respins ca neîntemeiata cererea formulata de petenta AFP de numire a unui lichidator pentru intimata SC K.I. SRL.

Pentru a pronunta aceasta hotarâre instanta de fond a retinut ca cererea petentei a fost formulata anterior expirarii termenului de 3 luni prevazut de art.237 alin.7 din Legea nr.31/1990 rep si modificata.

Împotriva acestei sentinte a declarat recurs petenta AFP, acesta fiind înregistrat pe rolul Curtii de Apel Bucuresti – Sectia a V a Comerciala sub acelasi numar unic 4389/3/2010.

În motivarea recursului s-a aratat ca societatea intimata a fost dizolvata în temeiul art.237 alin.1 din legea nr.31/1990, astfel cum rezulta din sentinta nr. 4979/26.03.2009 pronuntata de Tribunalul Bucuresti. Deoarece aceasta societate figureaza cu debite neachitate la bugetul general consolidat, s-a solicitat numirea unui lichidator în baza art.237 alin.7 din acelasi act normativ, cerere ce a fost însa respinsa de instanta de fond în mod gresit, desi a fost formulata în termen legal.

Ca urmare, recurenta a solicitat admiterea recursului si modificarea hotarârii recurate în sensul admiterii cererii sale.

În drept recurenta a invocat disp. art.304 pct.9 si art.3041 Cod procedura civila.

Analizând actele si lucrarile dosarului sub aspectul motivelor de recurs invocate, vazând si disp. art.3041 Cod procedura civila, Curtea a retinut urmatoarele:

Conform art.237 alin.6 si 7 din legea nr.31/1990 rep. si modificata, de la data ramânerii irevocabile a hotarârii judecatoresti de dizolvare persoana juridica intra în lichidare, având la dispozitie un termen de 3 luni pentru numirea lichidatorului. Daca în acest termen nu a fost numit lichidatorul, judecatorul delegat va numi un lichidator de pe lista practicienilor în reorganizare si lichidare, la cererea oricarei persoane interesate. Potrivit alin.8 al aceluiasi articol, termenul în care orice persoana interesata poate formula cererea pentru numirea lichidatorului este de 3 luni de la data expirarii termenului prevazut la alin.7.

În cauza hotarârea prin care s-a dispus dizolvarea intimatei SC K.I. SRL a ramas irevocabila la data de 29.07.2009, conform referatului aflat la fila 2 dosar fond, iar cererea recurentei de numire a lichidatorului a fost formulata la data de 23.10.2009.

Vazând aceste date si dispozitiile legale aratate mai sus rezulta, într-adevar, ca recurenta a formulat cererea cu 6 zile anterior expirarii termenului în care intimata putea sa-si numeasca lichidatorul, însa aceasta cerere a fost înaintata instantei de judecata spre solutionare abia la data de 28.01.2010, cu doar o zi înaintea expirarii celui de-al doilea termen de 3 luni prevazut de alin.8, termen în interiorul caruia recurenta putea formula aceasta cerere. În aceasta situatie hotarârea criticata este nelegala atâta timp cât instanta a fost sesizata în interiorul termenului de 3 luni prevazut de alin.8, iar respingerea cererii echivaleaza cu pierderea de catre recurenta a dreptului sau prevazut la alin.7 al art.237 din legea nr.31/1990 rep. si modificata, în conditiile în care aceasta a dat dovada de diligenta, iar durata procedurilor judiciare nu-i poate fi imputata.

Fata de aceste considerente si tinând cont ca tribunalul a solutionat cererea fara a intra în cercetarea fondului, limitându-se doar la verificarea termenului de formulare a solicitarii, în baza art.312 alin.5 Curtea a admis recursul si a casat sentinta recurata, trimitând cauza spre rejudecare aceleiasi instante ( S.R).