Soluţionarea cauzei comerciale având ca obiect pretenţii – acţiune în regres Acţiuni (în): anulare, posesorie, regres, pauliană etc.


DOSAR Nr.514/249/2010

SENTINŢA COMERCIALĂ Nr.58 din data de 13.05.2010

Pe rol soluţionarea cauzei comerciale având ca obiect pretenţii – acţiune în regres, acţiune formulată de reclamanta S.C. A Ţ A S.A., împotriva pârâtului V D.

La apelul nominal făcut în şedinţă publică nu s-au prezentat părţile.

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de grefier,după care:

Instanţa constată că reclamanta a solicitat judecarea cauzei în lipsă, apreciază cauza în stare de judecată şi o reţine în pronunţare.

I N S T A N Ţ A

Deliberând asupra acţiunii comerciale de faţă:

Prin acţiunea introdusă la această instanţă la data de 15.04.2010 şi înregistrată sub nr.514/249/2010, reclamanta S.C. A Ţ A S.A. a chemat în judecată pe pârâtul V D solicitând obligarea pârâtului la plata sumei de 1.924,98 lei, reprezentând prejudiciul cauzat prin accidentul de circulaţie din data de 05.03.2007, de a cărui producere se face vinovat şi dobânda legală de la data introducerii acţiunii şi până la data achitării integrale, cu cheltuieli de judecată.

În motivarea acţiunii, se arată că în ziua de 05.03.2007 în jurul orelor 14,00, pârâtul conducând un moped în dreptul unui magazin din localitatea P nu a acordat prioritate autoutilitarei Fiat Ducato cu număr de înmatriculare B care se deplasa regulamentar pe DN 3 din direcţia L către C, din coliziunea cu aceasta producând acesteia avarii.

Se arată că autoutilitara Fiat era asigurată la societatea reclamantei cu poliţa CASCO nr.1524935/13.07.2005, valabilă la momentul producerii accidentului.

De asemenea se arată că situaţia de fapt şi vinovăţia pârâtului au fost stabilite prin procesul verbal seria PCA nr.0289130/05.03.2007 întocmit de către agentul constatator din cadrul IPJ C, Postul de Poliţie L.

Având în vedere că autoutilitara Fiat cu număr de înmatriculare B era asigurată la reclamantă pentru avarii şi furt nr. 1524935/13.07.2005, reclamanta a procedat la acordarea indemnizaţiei de în cuantum de 2.224,98 lei reprezentând valoarea reparaţiilor la autovehiculul avariat, plata fiind efectuată la data de 20.03.2007 cu OP nr.1457 ataşat.

Totodată se arată că fiind convocat la sediul reclamantei pentru conciliere, pârâtul s-a prezentat la data de 18.06.2007 a recunoscut prejudiciul în valoare de 2.224,98 lei şi a solicitat aprobarea de a achita această sumă în rate lunare.

Se arată că angajamentul de plată a fost aprobat la data de 18.06.2007, dată la care pârâtul a achitat prima rată în valoare de 300 lei ron, iar de la acea dată pârâtul nu a mai achitat nici o sumă din debitul recunoscut, motiv pentru care a fost convocat din nou la conciliere cu adresa nr.567/22.02.2010 la care nu a dat curs.

În drept, reclamanta şi-a întemeiat acţiunea pe disp. art.22 din Legea 136/1995 şi art.998-999 C.civ.

În dovedirea acţiunii reclamanta a solicitat proba cu înscrisuri.

Acţiunea este legal timbrată conform chitanţei nr.598904/11.05.2010 şi timbre judiciare în valoare de 3 lei.

Alăturat acţiunii reclamanta a ataşat, în xerocopie, următoarele acte: convocare la conciliere nr.3567/22.02.2010 împreună cu confirmare de primire; adresa nr.6237/20.08.2007 emisă de reclamantă către pârât; cerere formulată de pârât prin care solicită achitarea prejudiciului în rate lunare; angajament de plată nr.4516/19.06.2007; chitanţa nr.1268783/18.06.2007; adresa nr.4283/12.06.2007 emisă de reclamantă către pârât şi confirmarea de primire; OP nr.1457/20.03.2007; cerere de despăgubire nr.2060/16.03.2007; factura fiscală nr.447115/06.03.2007 şi anexă factură; comandă reparaţie nr.48830/06.03.2007; autorizaţie de reparaţii nr.123316/16.03.2007; procesul verbal seria PCA nr.0289130/05.03.2007 întocmit de către agentul constatator din cadrul IPJ C, Postul de Poliţie L; certificat de înmatriculare al autoutilitarei marca Fiat Ducato; permis de conducere privind pe R I; poliţia nr.1524935/13.07.2005; avizare daune auto nr.1787/07.03.2007; declaraţie conducător auto R I.

Pârâtul, deşi legal citat, nu a formulat întâmpinare pentru a-şi preciza apărările şi nu s-a prezentat în faţa instanţei.

Analizând materialul probator instanţa reţine următoarele:

Astfel cum rezultă din procesul verbal de contravenţie seria PCA nr.0289130 din 05.03.2007 întocmit de IPJ C Postul de Poliţie L la aceeaşi dată pârâtul a fost sancţionat contravenţional cu amendă întrucât că în ziua de 05.03.2007 în jurul orelor 14,00, pârâtul conducând un moped în dreptul unui magazin din localitatea P nu a acordat prioritate autoutilitarei Fiat Ducato cu număr de înmatriculare B care se deplasa regulamentar pe DN 3 din direcţia L către C şi a intrat în coliziune cu aceasta, rezultând avarierea ambelor vehicule.

Potrivit autorizaţiei de reparaţii seria ARA DIN 16.03.2007 emisă de IPJ C Fiatul a avut ca avarii bară protecţie faţă partea dreaptă ruptă, far şi lampă semnalizare dreapta faţă rupte.

Aceeaşi descriere a accidentului a efectuat-o conducătorul auto al Fiatului, R I cu ocazia întocmirii dosarului de daună de asigurătorul S.C. A Ţ SA, la data de 05.03.2007.

Astfel cum rezultă din poliţa nr. 1524935/13.07.2005 Fiatul Ducato cu număr de înmatriculare B era asigurat CASCO la S.C. A Ţ SA, poliţa fiind valabilă pe perioada 14.07.2006-13.07.2007. Din devizul final de reparaţie emis de Perugia Auto SRL rezultă că reparaţiile ce au fost necesare pentru înlăturarea avariilor produse Fiatului în accidentul rutier din data de 05.03.2007 au avut o contravaloare de 2224,98 lei, suma fiind facturată conform facturii fiscale nr.4407115/06.03.2007 deţinătorului vehiculului. Astfel cum rezultă din OP 1457/20.03.2007, asiguratorul a plătit societăţii de reparare suma totală de 2224,98 lei.

Prin urmare din înscrisurile aflate la dosar, astfel cum au fost analizate rezultă că vinovat de producerea accidentului în care a fost avariat autoturismul Fiat Ducato cu număr de înmatriculare B aparţinând Pireus Leasing România condus de R I, este pârâtul, care conducând un moped nu a acordat prioritate acestuia şi a intrat în coliziune cu acesta.

Urmare a acestui accident s-a produs avarierea autovehicului Fiat Ducato proprietatea Pireus Leasing România, între fapta ilicită a pârâtului şi prejudiciul suferit de acesta existând raport de cauzalitate directă care atrage în sarcina pârâtului obligaţia de a-l repara integral (998-999 C.civ.)

Cum proprietara autoturismului Fiat avea asigurare pentru avarii şi furt la SC A Ţ SA (nr. 1524935/13.07.2005) încasând în baza poliţei de asigurare despăgubirea constând în contravaloarea avariilor produse autoturismului în cuantum de 2224,98 lei, asiguratorul este în drept a exercita acţiunea în regres asupra persoanei vinovate de producerea accidentului, în speţă pârâtul (art. 22 din Lg.136/1995).

Deşi pârâtul prin angajamentul de plată asumat la 18.06.2007 a recunoscut debitul rămas de 1.924,98 lei (achitând 300 lei) şi s-a angajat la plata acestuia în rate până la 20.07.2007, acesta nu şi-a onorat obligaţia şi nu s-a prezentat la conciliere în urma convocării, împrejurare ce rezultă din lipsa unei dovezi contrare.

În consecinţă faţă de considerentele expuse instanţa apreciază întemeiată acţiunea reclamantei în privinţa capătului de cerere principal urmând în baza art. 22 din Lg.136/1995 a-l admite şi a obliga pârâtul la plata către reclamantă a sumei de 1.924,98 lei reprezentând contravaloarea reparaţiilor autoturismului Fiat Ducato cu număr de înmatriculare B.

În ceea ce priveşte capătul de cerere privind dobânda legală solicitată de la data introducerii cererii până la data achitării integrale, urmează a-l admite în parte. În acest sens se reţine că deşi convocat la conciliere (semnând personal pe dovada de comunicare) şi somat a plăti prejudiciul produs pârâtul nu s-a conformat. În consecinţă reclamanta are dreptul atât la recuperarea integrală a prejudiciului care cuprinde atât prejudiciul efectiv (damnum emergens), dar şi beneficiul nerealizat (lucrum cessans) ca urmare a faptei ilicite cauzatoare de prejudicii a pârâtului, sub forma daunelor interese, reprezentând neexecutarea obligaţiei de plată de către pârât. Astfel pentru obligaţiile având ca obiect o sumă de bani, daunele interese pentru neexecutare nu pot cuprinde decât dobânda legală (art. 1088 C.civ.). În ceea ce priveşte momentul acordării acesteia se apreciază contrar susţinerilor reclamantei, că acesta este momentul rămânerii definitive şi irevocabile a hotărârii, când creanţa reclamantei devine certă, lichidă şi exigibilă. În concluzie urmează în baza art. 1088 C.civ. a-l obliga pe pârât la plata către reclamantă a dobânzii legale aferente sumei de sumei de 1.924,98 lei, de la data rămânerii definitive şi irevocabile şi până la achitarea integrală a sumei.

Cum pârâta a căzut în pretenţii, iar reclamanta a efectuat cheltuieli cu acest proces, cheltuieli dovedite reprezentând taxe de timbru, urmează, în conformitate cu prevederile art. 274 Cod proc.civ. a-l obliga pe pârât la plata către reclamantă a sumei de 168 lei cu titlu de cheltuieli de judecată.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Admite în parte acţiunea formulată de reclamanta S.C. A Ţ A SA, în contradictoriu cu pârâtul V D.

Obligă pârâtul la plata către reclamantă a sumei de 1.924,98 lei reprezentând contravaloarea reparaţiilor autoturismului Fiat Ducato cu număr de înmatriculare B şi a dobânzii legale aferente aceste sume, de la data rămânerii definitive şi irevocabile şi până la achitarea integrală a sumei.

Obligă pârâtul la plata către reclamantă a sumei de 168 lei cu titlu de cheltuieli de judecată.

Cu recurs în termen de 15 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 13.05.2010.

PREŞEDINTE GREFIER

(Sentinţa a rămas irevocabilă prin nerecurare)

4