Somaţie de plată. Cale de atac. Recurs. Inadmisibilitate


Potrivit art. 8 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somaţiei de plată, aprobată cu modificări prin Legea nr. 295/2002, “împotriva ordonanţei prevăzute la art. 6 alin. (2), debitorul poate formula cererea în anulare în termen de 10 zile de la data înmânării sau comunicării acesteia.”

Prin urmare, debitorul are deschisă calea unei cereri în anulare, această hotărâre nefiind susceptibilă de a fi atacată cu recurs.

(Decizia nr. 950 din 19 iunie 2002 – Secţia a Vl-a comercială)

Prin Sentinţa civilă nr. 150 din 14.01.2002, pronunţată în Dosarul nr. 9339/2001, Tribunalul Bucureşti – Secţia comercială a admis cererea formulată de creditoarea M.B. împotriva debitoarei S.C. “B.” S.R.L. şi, în consecinţă, s-a emis somaţia de plată pe seama acesteia până la concurenţa sumelor de 42.557 USD debit şi 45.507 USD penalizări în echivalent în lei la cursul BNR la data efectuării plăţii. A fost stabilit termen de plată de 21 de zile de către debitoare în contul reclamantei.

Pentru a hotărî astfel, tribunalul a reţinut că acţiunea creditoarei este întemeiată, creanţele invocate fiind certe şi lichide conform art. 379 din Codul de procedură civilă.

împotriva acestei sentinţe, debitoarea a declarat recurs, care însă nu a fost motivat.

Curtea de Apel Bucureşti – Secţia a Vl-a comercială a admis excepţia inadmisibilităţii recursului şi în consecinţă a respins recursul ca inadmisibil.

Pentru a hotărî astfel, Curtea a reţinut că cererea înregistrată la data de 4.02.2002 a fost intitulată de către debitoare “recurs”, din cuprinsul acesteia nerezultând în nici un fel intenţia debitoarei de a formula cerere în anulare împotriva Sentinţei civile nr. 150 din 14.01.2001, aşa cum s-a susţinut la termenul de judecată. De altfel, această cerere nu a fost motivată nici în fapt şi nici în drept pentru a se putea deduce că s-ar fi declarat cerere în anulare, şi nu recurs.

Potrivit art. 8 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somaţiei de plată, astfel cum a fost completată şi modificată, “împotriva ordonanţei prevăzute la art. 6 alin. (2), debitorul poate formula cererea în anulare în termen de 10 zile de la data înmânării sau comunicării acesteia.” Prin urmare, împotriva Sentinţei civile nr. 150 din 14.01.2001, debitorul S.C. “B.” S.R.L. avea deschisă calea unei cereri în anulare, această hotărâre nefiind susceptibilă de a fi atacată cu recurs.

NOTĂ:

Conţinutul art. 6 alin. (2) este următorul: “Când în urma examinării prevăzute la alin. (1) constată că pretenţiile creditorului sunt justificate, judecătorul emite ordonanţa care va conţine somaţia de plată către creditor, precum şi termenul de plată.”

Ordonanţa Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somaţiei de plată, aprobată cu modificări prin Legea nr. 295/2002, a fost modificată şi completată ulterior prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 142/2002.