Somaţie de plată. Caracterul cert al creanţei


Emiterea somaţiei de plată are ca obiect creanţele care îndeplinesc condiţiile prevăzute de art. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 5/2001. Atâta vreme cât debitorul contestă existenţa unei creanţe certe, iar instanţa sesizată cu soluţionarea cererii administrează probe în contradictoriu sub acest aspect, inclusiv proba testimonială, creanţa, în mod evident, nu mai are un caracter cert, astfel încât cererea de somaţie de plată trebuie respinsă cu această motivare, lipsind una din condiţiile prevăzute de art. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 5/2001.

(Decizia nr. 1286 din 15 octombrie 2002 – Secţia a Vl-a comercială)

Prin cererea înregistrată la Tribunalul Ialomiţa sub nr. 2717 din 11.12.2001, reclamanta SNTC “R.” S.A. a solicitat emiterea somaţiei de plată împotriva debitoarei R.C. pentru suma de 13.496.000 lei, reprezentând pretenţii.

Prin Sentinţa civilă nr. 881 din 13.12.2001, Tribunalul Ialomiţa a admis cererea reclamantei creditoare şi a obligat debitoarea la plata sumei solicitate până la 15.01.2002.

împotriva acestei sentinţe, debitoarea a formulat acţiune în anulare, pe care acelaşi tribunal, prin Sentinţa civilă nr. 364 din 9.04.2002, a respins-o, având în vedere următoarele:

Din desfăşurătorul convorbirilor telefonice efectuate de la telefonul debitoarei a rezultat că toate convorbirile nerecunoscute de aceasta s-au purtat în noaptea de 4 spre 5.10.1999.
Din declaraţiile martorilor, audiaţi la cererea părţilor, nu a rezultat o situaţie de fapt care să infirme efectuarea acestor convorbiri de la telefonul debitoarei, iar aceasta nu a solicitat alte probe în sprijinul acţiunii sale.

împotriva acestei sentinţe a formulat recurs debitoarea, învederând că instanţa de fond a apreciat în mod eronat că în cauză sunt îndeplinite condiţiile cerute de dispoziţiile art. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 5/2001, reţinând că obligaţia sa arfi stabilită în alt mod admis de lege, făcând o aplicare greşită a acestor dispoziţii.

Or, potrivit acestor dispoziţii, emiterea ordonanţei se face numai în situaţia în care nu există aspecte litigioase în legătură cu debitul ce face obiectul cererii.

Examinând în ansamblu motivele invocate, în raport de actele şi lucrările dosarului, precum şi în raport de dispoziţiile art. 3041 din Codul de procedură civilă, Curtea constată că recursul este fondat, pentru următoarele considerente:

Potrivit art. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 5/2001, “Procedura somaţiei de plată se desfăşoară, la cererea creditorului, în scopul realizării de bunăvoie sau prin silită a creanţelor certe, lichide şi exigibile ce reprezintă obligaţii de plată a unor sume de bani, asumate prin contract constatat printr-un înscris ori determinate potrivit unui statut, regulament sau altui înscris, însuşit de părţi prin semnătură ori în alt mod admis de lege şi care atestă drepturi şi obligaţii privind executarea anumitor servicii, lucrări sau orice alte prestaţii.”

împrejurarea că aceste obligaţii de plată trebuie să rezulte dintr-un contract scris ori să fie determinate potrivit unui statut, regulament sau altui înscris, însuşit de părţi, nu înlătură obligaţia instanţei de a verifica dacă este îndeplinită şi condiţia existenţei unei creanţe certe, lichide şi exigibile.

Atâta vreme cât intimata-pârâtă a recunoscut prin întâmpinare că recurenta a făcut reclamaţii privind convorbirile efectuate, respectiv că a contestat factura în litigiu, procedura somaţiei de plată nu este aplicabilă, întrucât aceasta se referă la creanţe certe, în înţelesul art. 379 din Codul de procedură civilă.

însăşi aprecierea necesităţii administrării probei testimoniale de către instanţa învestită cu soluţionarea acţiunii în anulare confirmă împrejurarea că aceasta din urmă a constatat caracterul incert al creanţei.

Curtea, în temeiul art. 312 alin. 1 din coroborat cu art. 304 pct. 9 din Codul de procedură civilă şi art. 8 alin. (5) din Ordonanţa Guvernului nr. 5/2001, va admite recursul, va modifica în tot sentinţa recurată, în sensul că va admite acţiunea în anulare, va anula Sentinţa civilă nr. 881/2001 şi, pe fond, va respinge cererea de somaţie de plată, ca nefondată.