Somaţie de plată. Recurs. Inadmisibilitate


Potrivit art. 8 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 5/2001, astfel cum a fost modificat prin Legea nr. 295/2002, “împotriva ordonanţei prevăzute la art. 6 alin. (2), debitorul poate formula cererea în anulare, în termen de 10 zile de la data înmânării sau comunicării acesteia.”

Rezultă că recursul declarat împotriva ordonanţei este inadmisibil, în condiţiile în care debitorul nu a formulat cerere în anulare.

(Decizia nr. 1427 din 13 noiembrie 2002 – Secţia a V-a comercială)

Prin cererea înregistrată sub nr. 10816/2002 pe rolul Tribunalului Bucureşti, S.C. “M.” S.A. a chemat-o în judecată pe debitoarea S.C. “T.” S.A., solicitând ca prin hotărârea ce se va pronunţa să fie somată debitoarea să plătească suma de 5.951.827 lei, reprezentând contravaloarea serviciilor de telefonie mobilă şi penalităţi de întârziere, şi cheltuieli de judecată.

Prin Sentinţa civilă nr. 8475 din 19.06.2002 a fost admisă acţiunea reclamantei-creditoare, a fost somată debitoarea să plătească suma de 5.951.827 lei, reprezentând contravaloarea serviciilor de telefonie mobilă şi penalităţile de întârziere, şi 303.000 lei, reprezentând cheltuieli de judecată.

Pentru a se pronunţa astfel instanţa de fond a reţinut că din înscrisurile existente la dosar rezultă caracterul cert, lichid şi exigibil al creanţelor solicitate, condiţie impusă de dispoziţiile art. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 5/2001.

împotriva Sentinţei civile nr. 8475 din 19.06.2002, pronunţată de Tribunalul Bucureşti – Secţia comercială, a declarat recurs S.C. “T.” S.A., arătând că au fost încălcate dispoziţiile art. 5 şi 7 din şi art. 4 din Ordonanţa Guvernului nr. 5/2001, modificată prin Legea nr. 295/2002.

Potrivit art. 308 alin. 2 din Codul de procedură civilă, intimata a formulat întâmpinare prin care a solicitat respingerea recursului ca inadmisibil.

Analizând actele şi lucrările dosarului, Curtea reţine că recursul este inadmisibil pentru următoarele considerente:

Potrivit art. 8 din Ordonanţa Guvernului nr. 5/2001, astfel cum a fost modificat prin Legea nr. 295/2002, împotriva ordonanţei debitorul poate formula cerere în anulare în termen de 10 zile de la data înmânării sau comunicării acesteia.

Or, recurenta-debitoare a declarat direct recurs împotriva Sentinţei civile nr. 8475 din 19.06.2002 prin care a fost somată să plătească intimatei-creditoare sumele solicitate de aceasta, neformulând cerere în anulare potrivit dispoziţiilor legale menţionate.

Având în vedere considerentele arătate, Curtea a respins recursul, ca inadmisibil.