Sucursală. Calitate procesuală activă. Drept de reprezentare în instantă


Sucursalele sunt unităţi fără personalitate juridică sau “dezmembrăminte”, cum sunt definite de art. 43 alin. (1) din Legea nr. 31/1990, fiind dependente economic şi juridic de societăţile fondatoare.

Sucursala poate exercita o funcţie de mandat, cu sau fără reprezentare, în limitele împuternicirilor primite, în raporturile societăţii cu terţii şi poate sta în instanţă în temeiul mandatului special de reprezentare şi susţinere a intereselor societăţii fondatoare.

(Decizia nr. 1216 din 18 octombrie 2002 – Secţia a V-a comercială)

Prin încheierea din 4.04.2002, Tribunalul Bucureşti – Secţia a Vl-a comercială a admis cererea reclamantei R.A. A.P.P.S. – sucursala “T.”, formulată în contradictoriu cu pârâta S.C. “T.” S.A., şi a constatat efectuat, în condiţiile Legii nr. 31/1990, raportul de expertiză solicitat de reclamantă, având ca obiect analizarea modului în care a fost gestionat patrimoniul ce a fost predat pârâtei în regim de uzufruct.

împotriva acestei încheieri a declarat recurs pârâta S.C. “T.” S.A., susţinând, în principal, lipsa calităţii procesuale active a reclamantei, deoarece aceasta nu este decât o sucursală, fără personalitate juridică, potrivit Hotărârii Guvernului nr. 854/2000, astfel încât delegarea de atribuţii s-a făcut de către directorul general al regiei cu încălcarea Regulamentului de organizare şi funcţionare, atributul acţiunilor în justiţie revenind exclusiv regiei autonome.

Recursul este nefondat.

Deşi sucursalele sunt unităţi fără personalitate juridică sau “dezmembrăminte”, cum sunt definite de art. 43 alin. (1) din Legea nr. 31/1990, fiind dependente economic şi juridic de societatea fondatoare, în doctrină şi în practica instanţelor s-a admis că sucursalele exercită o funcţie de mandat, cu sau fără reprezentare, în limitele împuternicirilor primite, în raporturile cu terţii.

în speţă, în temeiul Regulamentului de organizare şi funcţionare a sucursalelor, capitolul VIII, art. 83 şi 87, directorul general al regiei R.A. A.P.P.S. poate acorda mandat special de reprezentare şi susţinere a intereselor regiei faţă de instanţa de judecată, sens în care a şi fost emisă procura judiciară autentificată sub nr. 4337/1999, fapt confirmat în instanţă chiar de către R.A. A.P.P.S., care a arătat că îşi însuşeşte acţiunea introdusă de sucursală.