Suspendarea executării hotărârii. Cauţiune. Restituire


Potrivit dispoziţiilor art. 325 din Codul de procedură civilă, instanţa poate suspenda executarea hotărârii a cărei revizuire se cere sub condiţia dării unei cauţiuni.

Legiuitorul a prevăzut obligarea la darea unei cauţiuni pentru ca, în situaţia în care se dispune suspendarea executării şi aceasta aduce prejudicii creditorului, să se poată îndestula din suma ce reprezintă cauţiunea.

Dacă cererea de suspendare a executării unei hotărâri a fost respinsă, deci executarea silită nu a fost suspendată, cauţiunea se restituie debitorului.

(Decizia nr. 1498 din 19 noiembrie 2002 – Secţia a V-a comercială)

Prin încheierea din camera de consiliu din 28.05.2002, pronunţată de Tribunalul Bucureşti – Secţia a Vl-a comercială, în Dosarul nr. 9429/2002, a fost admisă cererea formulată de reclamanta S.C. “L.” S.R.L., împotriva pârâtei S.C. “P.” S.A., şi s-a dispus restituirea către reclamantă a cauţiunii consemnată în Dosarul nr. 6862/2002 al Tribunalului Bucureşti – Secţia a Vl-a comercială, cu recipisa emisă de C.E.C.

Pentru a pronunţa această soluţie, tribunalul a reţinut că reclamanta este îndreptăţită la restituirea cauţiunii, întrucât instanţa a respins, prin Sentinţa civilă nr. 5545 din 18.04.2002, cererea privind suspendarea executării titlului executoriu, precum şi cererea de revizuire formulată de reclamantă.

împotriva acestei sentinţe, pârâta a declarat recurs şi a arătat că s-a opus la cererea de restituire a cauţiunii, dar, având în vedere natura şi conţinutul obiecţiilor ridicate, în mod eronat instanţa a admis cererea de restituire a cauţiunii. Aceasta deoarece, potrivit dispoziţiilor art. 335 din Codul de procedură civilă, “dacă cererea, prin însuşi cuprinsul ei sau prin obiecţiile ridicate de persoanele citate sau care intervin, prezintă caracter contencios, instanţa o va respinge”.

Având în vedere că cererea de revizuire a fost respinsă, societatea pârâtă continuând executarea silită, orice sumă existentă în conturile debitoarei va fi indisponibilizată.

Se mai arată că, încă de la obţinerea titlului executoriu, intimata-reclamantă a încercat prin orice mijloace să împiedice recuperarea debitului, uzând de toate mijloacele procedurale pentru a bloca executarea unei hotărâri judecătoreşti.

în acest sens banca debitoarei a poprit cu întârziere de o lună de la primirea ordonanţei de poprire contul S.C. “L.” S.R.L.

în susţinerea recursului s-au depus înscrisuri.

Conform dispoziţiilor art. 325 din Codul de procedură civilă, instanţa poate suspenda executarea hotărârii a cărei revizuire se cere, sub condiţia dării unei cauţiuni.

In speţă, S.C. “L.” S.R.L. a formulat o cerere de revizuire şi, de asemenea, a solicitat suspendarea executării hotărârii a cărei revizuire a cerut-o.

Pentru a se pronunţa asupra suspendării, instanţa a obligat partea la darea unei cauţiuni potrivit dispoziţiilor legale.

Această cauţiune a fost consemnată în Dosarul nr. 6862/2002.

Legiuitorul a prevăzut obligarea la darea unei cauţiuni pentru ca, în situaţia în care se dispune suspendarea executării unei hotărâri şi, în acest caz, se aduc prejudicii părţii adverse, aceasta să se poată îndestula tocmai din suma ce reprezintă cauţiunea.

în cauză, cererea de suspendare a executării hotărârii a fost respinsă.

De asemenea, a fost respinsă şi cererea de revizuire.

Pe cale de consecinţă, nu s-a adus nici un prejudiciu societăţii S.C. “P.” S.A., care deţine un titlu executoriu a cărei nu a fost suspendată.

în această situaţie, este inadmisibil ca suma ce reprezintă cauţiunea să fie virată în contul pârâtei S.C. “P.” S.A., în vederea recuperării creanţei ce face obiectul titlului executoriu.

Nu se pot reţine nici criticile recurentei legate de faptul că intimata a uzat de toate mijloacele procedurale pentru a bloca executarea hotărârii judecătoreşti, câtă vreme aceste mijloace procedurale sunt legale.

Dată fiind natura juridică a cauţiunii, în mod corect instanţa de fond a dispus restituirea acesteia către reclamantă, având în vedere că a fost respinsă cererea de suspendare.

Faţă de toate aceste considerente, potrivit dispoziţiilor art. 312 alin. 1 din Codul de procedură civilă, recursul a fost respins, ca nefondat.