Suspendarea judecăţii. Recurs. Repunerea cauzei pe rol. Condiţii


In cazul în care, în mod temeinic şi legal, s-a suspendat judecata în temeiul art. 1551 alin. 1 din Codul de procedură civilă, pentru neîndeplinirea obligaţiei de depunere a unui înscris, reclamantul are posibilitatea să solicite repunerea cauzei pe rol, sub condiţia depunerii înscrisului.

Recursul declarat împotriva hotărârii prin care s-a dispus suspendarea judecăţii, însoţit de înscrisul respectiv, nu va putea fi considerat întemeiat, pentru că depunerea înscrisului în recurs nu este în măsură să înlăture temeinicia şi legalitatea hotărârii atacate, aspect care trebuie avut în vedere la interpretarea dispoziţiilor art. 1551 alin. 2 din Codul de procedură civilă.

(Decizia nr. 60 din 17 ianuarie 2002 – Secţia a Vl-a comercială)

Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Bucureşti – Secţia comercială, la data de 09.03.2001, creditoarea S.C. “Rd.” S.A. Târgu Jiu a solicitat declanşarea procedurii de reorganizare judiciară şi faliment împotriva debitoarei S.C. “Rm.” S.A. Bucureşti, pentru recuperarea creanţei în sumă de 27.099.584 lei, creanţă constatată prin Sentinţa civilă nr. 3549 din 05.06.2000.

Prin încheierea de şedinţă de la termenul din 29.05.2001, Tribunalul Bucureşti – Secţia comercială, prin judecătorul-sindic, a pus în vedere creditoarei să depună la dosar Sentinţa civilă nr. 3549 din 05.06.2000, cu menţiunea definitivă şi învestită cu formulă executorie.

La termenul următor, din 18.09.2001, constatându-se că nu s-a depus de către creditoare această sentinţă, în baza art. 1551 din Codul de procedură civilă, judecătorul-sindic a dispus suspendarea judecării cauzei.

împotriva încheierii de şedinţă din 18.09.2001, creditoarea S.C. “Rd.” S.A. Târgu Jiu a declarat recurs, motivând că a întâmpinat greutăţi în învestirea cu formulă a Sentinţei civile nr. 3549 din 05.06.2000, în perioada iulie -august fiind o activitate redusă la arhiva instanţei.

Recurenta a arătat că nu înţelege să critice soluţia pronunţată, care este corectă şi legală, solicitând însă să se dispună repunerea pe rol a cauzei.

în susţinerea recursului, recurenta a depus la dosar Sentinţa civilă nr. 3549 din 05.06.2000 învestită cu formulă executorie.

Examinând recursul declarat de recurentă în raport de actele şi lucrările cauzei, Curtea a constatat că recursul este nefondat, pentru considerentele ce se vor arăta.

Potrivit art. 1551 din Codul de procedură civilă, “Când constată că desfăşurarea normală a procesului este împiedicată din vina părţii reclamante, prin neîndeplinirea obligaţiilor prevăzute de lege ori stabilite la primirea cererii de chemare în judecată sau în cursul judecăţii, instanţa poate suspenda judecata, arătând în încheiere care anume obligaţii nu au fost respectate.”

în speţă, tribunalul, prin judecătorul-sindic, a pus în vedere creditoarei să depună Sentinţa civilă nr. 3549 din 05.06.2000, cu menţiunea definitivă şi învestită cu formulă executorie, creditoarea neconformându-se, situaţie în care, în mod corect, s-a făcut aplicarea prevederilor art. 1551 din Codul de procedură civilă.

Desigur, fiind vorba doar de suspendarea judecării cauzei, creditoarea are posibilitatea să solicite instanţei care a dispus suspendarea repunerea pe rol a cauzei, condiţionat de depunerea actului pentru lipsa căruia cauza a fost suspendată.

în considerarea celor arătate, Curtea a constatat că hotărârea pronunţată de Tribunalul Bucureşti – Secţia comercială, prin judecător-sindic, este legală şi temeinică, situaţie în care recursul declarat de creditoare a fost respins, ca nefondat.