Taxă judiciară de timbru. Scutire. Cereri introduse de instituţii publice, având ca obiect venituri publice


Potrivit dispoziţiilor art. 17 din Legea nr. 146/1997, cu modificările ulterioare, sunt scutite de plata taxelor judiciare de timbru cererile şi acţiunile, inclusiv căile de atac formulate de instituţiile publice expres menţionate, precum şi cele introduse de alte instituţii publice, indiferent de calitatea procesuală a acestora, când au ca obiect venituri publice.

Rezultă că, pentru a beneficia de scutire la plata taxelor judiciare de timbru, instituţiile, altele decât cele menţionate expres fa art. 17 din Legea nr. 146/1997, trebuie să îndeplinească, cumulativ, două condiţii: a) să fie instituţie publică; b) acţiunile introduse la instanţă să aibă ca obiect venituri publice.

(Decizia nr. 938 din 26 iunie 2002 – Secţia a V-a comercială)

Prin cererea înregistrată la data de 16.01.2002, la Tribunalul Ialomiţa, reclamanta A.P.A.P.S. a chemat-o în judecată pe pârâta S.C. “A.”, pentru ca, prin hotărârea ce se va pronunţa, să fie obligată la înregistrarea gajului constituit în favoarea sa şi la plata de daune cominatorii de 1.000.000 lei pentru fiecare zi de întârziere, de la data rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti, până la executarea obligaţiei.

Prin Sentinţa civilă nr. 400/F din 22.04.2002 a Tribunalului Ialomiţa, acţiunea a fost anulată, ca netimbrată.

Pentru a hotărî astfel, instanţa de fond a avut în vedere că reclamanta nu a achitat taxele de timbru legal datorate, respectiv taxa de timbru de 60.000 lei şi timbru judiciar de 1.500 lei, deşi a fost citată cu această menţiune la două termene consecutive.

împotriva acestei sentinţe a declarat recurs, în termen legal, reclamanta A.P.A.P.S., considerând-o netemeinică şi nelegală.

în motivarea recursului, reclamanta a arătat că beneficiază de prevederile art. 17 din Legea nr. 146/1997, astfel cum a fost modificată prin Ordonanţa Guvernului nr. 30/1999, şi de dispoziţiile art. 26 alin. 2 teza II din Normele metodologice pentru aplicarea Legii nr. 146/1997, aprobate prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 760/C din 22.04.1999, şi anume scutirea sa de plata taxelor judiciare de timbru.

Potrivit prevederilor art. 17 din Legea nr. 146/1997, “Sunt scutite de taxa judiciară de timbru cererile şi acţiunile, inclusiv căile de atac formulate, potrivit legii, de …, precum şi cele formulate de alte instituţii publice, indiferent de calitatea procesuală a acestora, când au ca obiect venituri publice.”

Rezultă, deci, că, pentru a beneficia de scutire la plata taxelor judiciare de timbru, instituţiile, altele decât cele menţionate expres la art. 17 din Legea nr. 146/1997, trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii: să fie instituţie publică, iar acţiunile introduse la instanţă să aibă ca obiect venituri publice.

Natura juridică de instituţie publică a A.P.A.P.S. rezultă din prevederile art. 3 lit. g) şi art. 43 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 88/1997, modificată prin Legea nr. 99/1999.

Calitatea de interes public a reclamantei a fost statuată şi prin dispoziţiile art. 5 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 88/1997, modificată, în care se precizează că A.P.A.P.S. este instituţie de interes public, cu personalitate juridică.

în conformitate cu dispoziţiile art. 9 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 88/1997, modificată prin Legea nr. 99/1999, şi cu Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 296/2000, veniturile încasate de instituţiile publice implicate – în special A.P.A.P.S. – din vânzarea acţiunilor emise de societăţile comerciale şi din dividende se varsă la bugetul de stat.

în acelaşi sens sunt şi precizările ce i-au fost transmise de Ministerul Finanţelor sub nr. 16287 din 6.07.1999.

Cu privire la aplicarea timbrului judiciar, potrivit dispoziţiilor art. 1 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 32/1995, timbrul judiciar nu se aplică în cazul în care nu se percepe taxa de timbru.

Astfel, fiind îndeplinite cele două condiţii prevăzute de art. 17 din Legea nr. 146/1997, acţiunile introduse de A.P.A.P.S. sunt scutite de plata taxelor judiciare de timbru, atât pentru judecata în primă instanţă, cât şi pentru exercitarea căilor ce atac.

în recurs nu s-au solicitat probe noi, iar cererea nu a fost timbrată, reclamanta fiind scutită de plata taxelor de timbru, conform dispoziţiilor legale în materie, în vigoare.

Recursul este fondat.

Analizând actele şi lucrările dosarelor, în raport cu motivele de recurs invocate şi dispoziţiile legale în materie, Curtea constată că, potrivit art. 3 lit. g) şi art. 5 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 88/1997, modificată prin Legea nr. 99/1999, reclamanta este instituţie publică, iar în conformitate cu prevederile art. 9 alin. (1) din acelaşi act normativ şi cu Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 296/2000, veniturile încasate de aceasta se varsă la bugetul de stat, astfel că sunt îndeplinite cerinţele art. 17 din Legea nr. 146/1997, şi acţiunile sale, inclusiv căile de atac formulate, sunt scutite de plata taxelor de timbru.

în consecinţă, Curtea constată că prima instanţă a reţinut o situaţie de fapt eronată în cauză şi a făcut o interpretare şi aplicare greşită a dispoziţiilor legale în materia timbrajului, astfel că motivele de recurs invocate sunt întemeiate.

Faţă de considerentele expuse mai sus, Curtea constată că sentinţa civilă atacată este netemeinică şi nelegală şi urmează a fi casată. Se va admite recursul, în temeiul art. 312 din Codul de procedură civilă, se va respinge excepţia nulităţii cererii pentru netimbrare, ca nefondată, şi se va trimite cauza spre rejudecare, pe fond, la aceeaşi instanţă, Tribunalul Ialomiţa.