Timbraj. Principiul plăţii anticipate. Obligaţia instanţei. Neachitarea taxei judiciare de timbru şi a timbrului judiciar. Anularea cererii


Potrivit reglementărilor legale în vigoare, taxa judiciară de timbru se achită anticipat promovării acţiunii sau formulării căii de atac.

Instanţa poate acorda un singur termen pentru achitarea acesteia, cu obligaţia stabilirii cuantumului ei, pentru ca partea să fie în măsură să o achite până la primul termen de judecată.

Neachitarea acesteia până la primul termen de judecată conduce la aplicarea dispoziţiilor art. 20 alin. 3 din Legea nr. 146/1997, republicată, respectiv anularea acţiunii sau a căii de atac promovate.

(Decizia nr. 1678 din 2 decembrie 2002 – Secţia a Vl-a comercială)
Prin Sentinţa civilă nr. 2226 din 26.08.2002, Tribunalul Teleorman a anulat, ca netimbrată, acţiunea în anulare formulată de reclamanta S.C. “X” S.A. împotriva Ordonanţei civile nr. 1558/2002, pronuntată în litigiul cu creditoarea S.C. “Y” S.R.L.

Pentru a hotărî astfel, s-a reţinut că reclamantei i s-a pus în vedere să timbreze acţiunea în anulare cu suma de 150.000 lei şi să achite timbrul judiciar în cuantum de 50.000 lei, iar aceasta nu s-a conformat dispoziţiilor instanţei.

împotriva acestei sentinţe a declarat recurs în termen, legal timbrat, reclamanta S.C. “X” S.A.

Prin criticile formulate, recurenta susţine, în esenţă, că în mod greşit i s-a anulat ca netimbrată acţiunea în anulare, întrucât odată cu acţiunea în anulare, trimisă prin poştă cu recomandata A.R. nr. 237 din 19.07.2002, la Tribunalul Teleorman s-a trimis şi dovada achitării taxei de timbru în original.

Recursul este nefondat.

Pentru a hotărî astfel, instanţa de recurs a reţinut că în mod corect s-a anulat acţiunea în anulare, ca netimbrată, potrivit dispoziţiilor art. 20 alin. 3 din Legea nr. 146/1997, republicată, întrucât recurenta nu face dovada nici în recurs că, la data pronunţării acţiunii în anulare, ar fi achitat taxa de timbru în cuantum de 150.000 lei. ‘

Foaia de vărsământ depusă în recurs, în dovedirea motivului de recurs, conform căruia în mod greşit s-a anulat, ca netimbrată, acţiunea în anulare, poartă data de 6.09.2002, iar acţiunea în anulare a fost soluţionată la 26.08.2002.

De altfel, recurenta nu arată că ar fi incidente dispoziţiile art. 3041 din Codul de procedură civilă, pentru a se examina cauza sub toate aspectele, şi, chiar dacă ar fi solicitat acest lucru, fiind vorba de nerespectarea dispoziţiei instanţei referitoare la obligaţia de a timbra acţiunea în anulare, aceasta nu vizează chestiuni legate de netemeinicia şi nelegalitatea sentinţei.