Citeste şi


2.Redeschiderea procesului penal (la judecarea în lipsă) (art.466 c. pr.pen.).


Cuprins pe materii: Drept penal. Drept procesual penal. Redeschiderea procesului penal. Judecata în lipsă. Admiterea în principiu a cererii de redeschidere a procesului penal.

Este considerată judecată în lipsă persoana condamnată care nu a fost citată la proces şi nu  a luat cunoştinţă de proces, a lipsit în mod justificat de la judecarea cauzei şi nu  a putut încunoştinţa instanţa. Nu se consideră judecată în lipsă persoana condamnată care şi-a desemnat un apărător ales ori un mandatar, dacă aceştia s-au prezentat oricând în cursul procesului, şi nici persoana care, după comunicarea, potrivit legii a sentinţei de condamnare, nu a declarat apel, a renunţat la declararea lui ori şi-a retras apelul, conform disp. art. 466 alin. 2 C. pr. pen.

Judecătoria Târgu Bujor, secţia penală nr. 208/25.11.2014

Prin cererea înregistrată la data de 29.09.2014, pe rolul acestei instanțe, petentul A G, condamnat prin sentința penală nr. 3../16.09.2010 pronunțată de Judecătoria T . B , definitivă la data de 19.07.2011, prin decizia penală nr. 20../21.06.2011, a solicitat redeschiderea procesului penal desfășurat în lipsa sa.

În motivarea cererii, s-a arătat că  petentul condamnat este cetăţean al Republicii Moldova, iar judecata sa a fost făcută în lipsă, cu nerespectarea art. 10 C.pr.pen. şi art. 6 CEDO.

Petentul condamnat arată că fapta de care se face vinovat  prezintă un grad de pericol social minim, având în vedere că nu a făcut altceva decât să viziteze meleagurile strămoşeşti, ţara Moldovei.

În drept, au fost invocate dispoziţiile art. 466-470 C.pr.pen. şi art. 21 Constituţie.

La solicitarea instanței a fost atașat dosarul penal nr. 8…/316/2010 al Judecătoriei T  B .

Apărătorul ales al inculpatului a depus concluzii scrise după rămânerea cauzei în pronunţare.

Analizând admisibilitatea în principiu a cererii petentului condamnat A  G , de redeschidere a procesului penal, instanța constată că petentul condamnat a fost extrădat la data de 28.07.2014, iar mandatul de executare nr. 41./2010 emis la data de 22.07.2011 a fost confirmat de Penitenciarul R. prin adresa nr. 95483/31.07.2014, iar cererea de redeschidere a procesului penal a fost formulată de petent la data de 29.09.2014.

Prin adresa emisă de Penitenciarul B , unde a fost transferat ulterior petentul condamnat de la Penitenciarul R , s-a comunicat că nu se poate preciza când i-a fost înmânată petentului condamnat A  G , copie de pe sentinţa penală nr. 33../16.09.2010, definitivă prin decizia penală nr. 2../21.06.2011, pronunţată de Tribunalul G . 

Deşi petentul condamnat, la termenul de judecată din data de 05.11.2014, a precizat instanţei că a primit copie de pe hotărârea  de condamnare în Republica Moldova, nu şi la Penitenciarul R , după ce a fost predat spre încarcerare, instanţa va analiza cererea de redeschidere a procesului penal prin prisma îndeplinirii condiţiilor prevăzute de art. 469 alin.1 lit.b C.pr.pen., respectiv invocarea unor temeiuri legale pentru redeschiderea procesului penal, având în vedere că nu este certă  data când petentului condamnat, după aducerea sa în ţară, i-a fost comunicată hotărârea de condamnare, pentru a se verifica dacă cererea sa este formulată în termen, conform disp. art. 466 alin.3 C.pr.pen.

Conform disp. art. 466 alin.2 C.pr.pen.,  este considerată judecată în lipsă persoana condamnată care nu a fost citată la proces şi nu  a luat cunoştinţă de proces, a lipsit în mod justificat de la judecarea cauzei şi nu  a putut încunoştinţa instanţa. Nu se consideră judecată în lipsă persoana condamnată care şi-a desemnat un apărător ales ori un mandatar, dacă aceştia s-au prezentat oricând în cursul procesului, şi nici persoana care, după comunicarea, potrivit legii a sentinţei de condamnare, nu a declarat apel, a renunţat la declararea lui ori şi-a retras apelul.

Instanţa constată că nu au fost invocate temeiuri legale pentru redeschiderea procesului penal, având în vedere că petentul condamnat prin avocat ales- dna D  M  (fila 4, dosar apel 8-…/316/2010), a formulat apel împotriva sentinţei penale nr. 3…/16.09.2010, la data de 15.02.2011, acesta fiind respins ca nefondat de către Tribunalul G  prin decizia penală nr. 2…/21.06.2011. 

Instanţa nu poate reţine apărarea petentului condamnat- A  G  prin apărător ales, conform căreia apărătorul ales al inculpatului- A  G , în dosarul penal nr. 8…./316/2010, nu a fost angajat direct de către petentul condamnat, ci de către familia acestuia, în vederea exercitării şi susţinerii căii de atac a apelului împotriva sentinţei penale nr. 3../16.09.2010, pronunţată de Judecătoria T  B .

Mai mult, instanţa reţine că petentul condamnat a arătat el însuşi la termenul de judecată din data de 25.11.2014, că a avut cunoştinţă de proces, a primit citaţii în Republica Moldova, însă apreciază că pedeapsa aplicată este prea severă.

Instanţa constată că prin decizia penală nr. 204/21.06.2011, pronunţată de instanţa de control judiciar, respectiv Tribunalul G, au fost analizate motivele de apel ale inculpatului A G, privind eventualele încălcări ale dreptului său la apărare şi la un proces echitabil, stabilindu-se, pe baza analizei tuturor probelor administrate în cauză că instanţa de fond a pronunţat o hotărâre legală şi temeinică.

Ca urmare, în baza art. 469 alin. (4) C. proc. pen., nefiind întrunite condițiile legale pentru redeschiderea procesului penal, instanța urmează a respinge cererea formulată de petentul A G, condamnat în dosarul  penal nr. 8…/316/2010  prin sentința penală nr. 3../16.09.2010 pronunțată de Judecătoria T. B, definitivă la data de 19.07.2011, prin decizia penală nr. 2../21.06.2011, pronunțată de Tribunalul G.

În baza art. 275 alin. (2) C. proc. pen., va obliga petentul condamnat la plata sumei de 100, cu titlu de cheltuieli judiciare către stat.