Citeste şi


Cerere de valoare redusă. Pretenţii. Creanţă certă, lichidă şi exigibilă.


Cuprins pe materii: Drept civil. Drept procesual civi. Cerere de valoare redusă. Pretenţii. Creanţă certă, lichidă şi exigibilă.

Contractul valabil încheiat are putere de lege între părţi, având forţă obligatorie între părţi, potrivit principiului pacta sunt servanda, acestea fiind ţinute să-şi exercite drepturile, respectiv să-şi îndeplinească obligaţiile întocmai cum au fost prevăzute în contract, conform disp. art. 1270 C.civ.

Judecătoria Târgu Bujor, secţia civilă, sentinţa civilă nr. 747/29.10.2014

Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanţe la data de 03.04.2014, sub nr. 548/…./2014, reclamanta S.C. F. MC SRL, RO 22190488, a solicitat în contradictoriu cu pârâtul H  D  N ,  pe calea procedurii cererilor cu valoare redusă, pronunțarea unei hotărâri prin care pârâtul să fie obligat la plata sumei de 3200 lei reprezentând debit neachitat şi a cheltuielilor de judecată.

În motivarea cererii, reclamanta a arătat că între S.C. F  MC SRL  şi pârât s-a încheiat un contract de prestări servicii având ca obiect executarea de către reclamantă de obiecte de mobilier pentru discotecă în beneficiul pârâtului.

Reclamanta a arătat că şi-a executat obligaţia şi a predat pârâtului obiectele de mobilier comandate, acesta semnând de primirea lor, însă pârâtul nu şi-a onorat integral obligaţia asumată de 4700 lei, rămânând un rest de plată de 3200 lei.

În drept, creditoarea a uzat de procedura cu privire la cererile de valoare redusă reglementată în art. 1025-1032 C.proc.civ; art. 1270 Cod civil.

Cererea a fost legal timbrată cu suma de 200 lei taxă de timbru potrivit art. 6 alin. 1 din OUG nr. 80/2013, privind taxele de timbru.

În conformitate cu disp. art.1028 alin. 3 Cod proc civ, în dovedirea cererii, reclamantul a ataşat la dosarul cauzei, în copie, înscrisuri – filele 10-17.

Reclamanta a depus la dosarul cauzei chitanţa nr. 00023…./14.04.2014 reprezentând onorariul avocat în cuantum de 300 lei .

La data de 27.05.2014, pârâtul a formulat întâmpinare, solicitând respingerea cererii ca neîntemeiată, motivată de faptul că acesta nu ar fi încheiat un contract de prestări servicii cu reclamanta, iar factura  de 4700 lei nu ar fi semnată de pârât, acesta însuşindu-şi doar plata a 1500 lei reprezentând contravaloarea mobilierului livrat de către reclamantă.

În dovedire, pârâtul a solicitat proba cu înscrisuri, proba testimonială şi interogatoriul reclamantei.

La dosarul cauzei, a fost depusă împuternicirea avocaţială nr. 8742/23.05.2014 pentru pârât .

La termenul de judecată din data de 03.09.2014, procedura fiind legal îndeplinită, instanţa a încuviinţat proba cu interogatoriul reclamantei solicitat de pârât prin întâmpinare.

Reclamanta a depus la dosarul cauzei factura nr. 34/31.07.2013 în original . şi concluzii scrise solicitând admiterea acţiunii motivat de faptul că susţinerile pârâtului nu sunt probate din moment ce acesta nu a uzat de procedura specială prevăzută de lege pentru contestarea validităţii actului şi a semnăturii, în condiţiile în care factura nr. 00000…../31.07.2013 este semnată de primire de către pârât.

La data de 15.10.2014, reclamanta a depus la dosarul cauzei răspunsul la interogatoriul pârâtului prin care înţelege să arate reaua-credinţă a pârâtului în sensul că acesta urmăreşte să achite o sumă mai mică pentru piesele de mobilier executate de reclamantă .

La termenele de judecată din data de 16.10.2014 şi 21.10.2014, instanţa a amânat judecarea cauzei pentru ca pârâtul să depună concluzii scrise.

La termenul de judecată din data de 29.10.2014, procedura fiind legal îndeplinită, pârâtul nu a depus concluzii scrise după primirea răspunsului la interogatoriu, în condiţiile în care pârâtul, prin apărător  a solicitat instanţei amânarea pronunţării în vederea depunerii de concluzii scrise.

Analizând cererea formulată, prin prisma dispoziţiior legale, instanţa reţine următoarele:

În drept, având în vedere situaţia de fapt reţinută, instanţa arată că potrivit art. 1270 C.civ., contractul valabil încheiat are putere de lege între părţi, având forţă obligatorie între părţi, potrivit principiului pacta sunt servanda, acestea fiind ţinute să-şi exercite drepturile, respectiv să-şi îndeplinească obligaţiile întocmai cum au fost prevăzute în contract.

Totodată, conform prevederilor art. 1516 C.civ. creditorul are dreptul la îndeplinirea integrală, exactă şi la timp a obligaţiei asumate de către debitor prin contract. În materia contractelor sinalagmatice, debitorul va putea fi obligat de către instanţă la executarea obligaţiilor contractuale asumate ori de câte ori creditorul face dovada îndeplinirii obligaţiei sale, iar debitorul nu face proba executării obligaţiilor asumate prin contract.

În speţă, raportul juridic dintre părţi are la bază contractul de prestări servicii în care sunt prevăzute ca termen limită de finalizare a lucrării- 12.07.2013 şi de achitare a ultimei plăţi la data de 31.08.2013.

În ceea ce priveşte cele trei caractere ale creanţei pretinse de către creditor, instanţa arată că potrivit art. 662 alin. 2 C.pr.civ., o creanţă este certă când existenţa ei neîndoielnică rezultă din însuşi titlul executoriu. Cum în cazul de faţă creanţa constând în plata sumei de 3200 lei rezultă din contractul de prestări servicii  şi factura fiscală nr. …./31.07.2013, instanţa constată că prezenta creaţă are caracter cert.

Cu privire la condiţia privind lichiditatea creanţei, aceasta este îndeplinită atunci când, potrivit art. 662 alin. 3 C.pr.civ., obiectul ei este determinat sau când titlul executoriu conţine elementele care permit stabilirea lui. Întrucât cuantumul creanţei este determinat în factura fiscală nr. …./31.07.2013 şi chitanţele nr. …../03.08.2013 şi nr. …./22.09.2013 de achitare parţială a sumei de 1500 lei din totalul debitului de 4700 lei, instanţa apreciază că şi această condiţie este îndeplinită.

De asemenea, potrivit art. 662 alin. 4 C.pr.civ., creanţa este exigibilă dacă obligaţia debitorului este ajunsă la scadenţă sau acesta este decăzut din beneficiul termenului de plată. În cazul de faţă, se observă că data scadentă a facturii fiscale nr. …./31.07.2013 este depăşită, aşa cum prevăd dispoziţiile contractului încheiat.

În cauza de faţă, instanţa a constatat caracterul cert, lichid şi exigibil al creanţei reclamantei, întrucât aceasta rezultă din contractul de prestări servicii de la filele nr. 13-14 semnat de către debitor, precum şi din factura fiscală nr. …./31.07.2013, cuantumul acesteia fiind determinat, în privinţa debitului principal neachitat – 3200 lei, iar creanţa este exigibilă dat fiind faptul că termenele de plată stipulate în contract erau împlinite la data introducerii cererii de chemare în judecată- 03.04.2014.

În ceea ce priveşte împrejurarea neachitării acestei datorii, aceasta este confirmată în cauză de probele administrate: factura fiscală în original semnată de primire, contract de prestări servicii semnat de pârât, răspunsul la interogatoriul propus de pârât.

În cauză, susţinerile pârâtului nu au fost dovedite.

Pentru aceste motive, instanţa urmează să admită acţiunea reclamantei şi să dispună obligarea pârâtului la plata sumei de 3200 lei reprezentând debit neachitat.

Având în vedere soluţia ce se va pronunţa şi întrucât pârâtul este în culpă procesuală, instanţa, în temeiul art. 453 C. pr. civ. urmează să îl oblige la plata cheltuielilor de judecată ocazionate de acest proces, în cuantum de 500 lei reprezentând taxa judiciară de timbru şi onorariu avocat