Fond – Comercial – închidere procedură insolvenţă


Dosar nr. 1238/88/2006 js LDP

Numar în format vechi 2659/2006

SENTINTA CIVILA NR. 425

Sedinta publica de la 13 martie 2009

Asupra cauzei de fata:

Prin cererea adresata acestei instante la data de 05 iunie 2006 si înregistrata sub nr. 1238/88/2006 si la judecatorul sindic sub nr. 22/2006, reclamanta creditoare D.G.F.P. Tulcea a chemat în judecata pe pârâta debitoare S.C… S.R.L. SARICHIOI, jud. Tulcea, pentru deschiderea procedurii de insolventa. S-a sustinut ca împotriva debitoarei exista o creanta certa, lichida si exigibila, izvorâta din titluri executorii, si anume suma de 22358 lei, pe care aceasta nu a achitat-o în mai mult de 30 zile.

Examinând cererea, în raport de probele administrate, prin Sentinta Civila nr. 2659/22.09.2006, pronuntata de judecatorul-sindic în dosarul nr. 1238/88/2006, s-a admis cererea creditoarei si s-a dispus deschiderea procedurii de insolventa în forma generala cu privire la debitoarea S.C. … S.R.L. Sarichioi, jud. Tulcea, fiind desemnat în calitate de administrator judiciar al …  I.P.U.R.L. TULCEA.

La data de 05 ianuarie 2007, administratorul judiciar a depus la dosarul cauzei Raportul asupra cauzelor si împrejurarilor care au dus la aparitia starii de insolventa a debitorului S.C. … S.R.L., prin care a solicitat deschiderea procedurii simplificate de insolventa, având în vedere ca debitoarea nu detine bunuri mobile sau imobile în patrimoniu.

Prin Sentinta Civila nr. 69/16.01.2007, pronuntata de judecatorul sindic în dosarul nr. 1238/88/2006 s-a admis cererea administratorului judiciar si s-a dispus deschiderea procedurii de insolventa în forma simplificata si dizolvarea societatii debitoare … S.R.L. Sarichioi, jud. Tulcea.

La termenul de judecata din data de 06 martie 2009, lichidatorul a depus la dosar un Raport final privind debitoarea S.C. … S.R.L., prin care a solicitat închiderea procedurii insolventei, în temeiul art. 131 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei.

În motivarea cererii, lichidatorul a aratat ca a intrat în posesia documentelor financiar-contabile ale societatii debitoare, din analiza carora a reiesit ca societatea are de recuperat de la S.C. … S.R.L. un debit restant în suma de 2.263 lei, ce provine din Contractul de prestari servicii nr. 161/15.03.2006, încheiat între cele doua societati comerciale. În temeiul art. 92 din Lg. 85/2006, lichidatorul a denuntat acest contract si a recuperat debitul restant, în suma de 2.263 lei.

S-a mai aratat ca, la data de 26.02.2007 a fost întocmit si depus la dosar Tabelul definitiv consolidat al creantelor debitoarei S.C. … S.R.L., în care a fost înscrisa numai creanta D.G.F.P. Tulcea, în suma de 22.358 lei.

De asemenea, din analiza documentelor financiar-contabile ale debitoarei S.C. … S.R.L. , lichidatorul a constatat ca fostul administrator al debitoarei a ridicat din casieria societatii si din contul bancar al acesteia, fara a justifica, suma de 23.000 lei. În acest sens, lichidatorul a luat legatura cu fostul administrator al debitoarei, …, care si-a asumat angajamentul de a plati societatii debitoare suma de 23.000 lei în cinci rate lunare, începând cu data de 20.04.2007.

Întrucât fostul administrator al debitoarei nu si-a respectat angajamentul de plata asumat, lichidatorul a formulat actiune în atragerea raspunderii personale patrimoniale a acestuia, în temeiul art. 138 din Lg. 85/2006, actiune ce a facut obiectul dosarului nr. 1088/88/2007 al Tribunalului Tulcea, solutionat prin Sentinta Civila nr. 1377/17.08.2007, prin care … a fost obligat la plata pasivului neacoperit al debitoarei, pâna la concurenta sumei de 22.358 lei.

Lichidatorul a pus în executare Sentinta Civila nr. 1377/17.08.2007, pronuntata de Tribunalul Tulcea în dosarul nr. 1088/88/2007, formându-se dosarul de executare nr. 244/2007 pe rolul BEJ … Tulcea. În cadrul acestui dosar, s-a recuperat de la … suma de 4.000 lei, din care suma de 1.000 lei a reprezentat onorariul executorului judecatoresc, iar suma de 3.000 lei a fost distribuita conform Raportului asupra fondurilor obtinute din lichidare si a Planului de distribuire nr. 2068/03.11.2008.

Având în vedere ca fostul administrator al debitoarei, …, nu detine bunuri proprii în patrimoniu, ci doar bunuri comune, împreuna cu sotia acestuia, dosarul de executare al BEJ … a fost suspendat, fiind necesara introducerea unei actiuni de partaj a bunurilor comune.

La data de 04 martie 2009, lichidatorul a convocat adunarea creditorilor debitoarei, în cadrul careia creditorul D.G.F.P. Tulcea si-a manifestat dorinta de a prelua executarea silita împotriva lui …, prin organul de executare propriu, în temeiul art. 136 alin. (6) din O.G. 92/2003. Având în vedere acest fapt, lichidatorul a adus la cunostinta creditorului bugetar ca va solicita închiderea procedurii insolventei debitoarei S.C. … S.R.L., în temeiul art. 131 din Lg. 85/2006.

Fata de aspectele invocate, lichidatorul a solicitat închiderea procedurii insolventei debitoarei S.C. … S.R.L., în temeiul art. 131 din Lg. 85/2006.

Analizând actele si lucrarile dosarului în raport de solicitarea lichidatorului de închidere a procedurii insolventei,  judecatorul sindic retine urmatoarele:

Potrivit dispozitiilor art. 131 din Legea nr. 85/2006, în orice stadiu al procedurii, daca se constata ca nu exista bunuri în averea debitorului ori ca acestea sunt insuficiente pentru a acoperi cheltuielile administrative si nici un creditor nu se ofera sa avanseze sumele corespunzatoare, judecatorul sindic va putea da o sentinta de închidere a procedurii, prin care se dispune si radierea debitorului din registrul în care este înmatriculat.

În Raportul asupra cauzelor si împrejurarilor care au dus la aparitia starii de insolventa a debitorului S.C. … S.R.L., lichidatorul precizeaza ca debitoarea nu detine bunuri mobile sau imobile în patrimoniu, având în vedere relatiile primite de la OCPI Tulcea si Primaria Sarichioi, jud. Tulcea.

În concluzie, se constata ca, în temeiul prevederilor art. 131 din Legea nr. 85/2006, cererea lichidatorului judiciar este întemeiata si urmeaza a o admite si se va dispune închiderea procedurii falimentului debitoarei S.C. GRADETA S.R.L. SARICHIOI, jud. Tulcea, se va dizolva si radia debitoarea de la O.R.C. Tulcea.