Obligaţia de a face restituire dobândă


TRIBUNALUL ARGEŞ

SECŢIA CIVILĂ

SENTINŢĂ CIVILĂ Nr. 1942/2014

Şedinţa publică de la 22 Octombrie 2014

Obiectul cauzei:obligaţia de a face RESTITUIRE DOBÂNDĂ

INSTANŢA

Constată  că prin  cererea  înregistrată  pe rolul Tribunalului Arges sub nr. 3122/109/2014 revizuientul (…) , in contradictoriu cu intimatele D.G.R.F.P.P. si A.F.M.  a solicitat, revizuirea sentinţei  civile  nr. 3029/7.11.2012 pronuntata de Tribunalul Argeş in dos. nr. 335/109/2012 în  sensul de a obliga pe intimata A.F.M.  să-i plătească  si dobânda  legală  începând  cu  data  plăţii  taxei  speciale  pentru  emisiile  poluante, pana la data restituirii, cu  cheltuieli de  judecată.

În  motivarea  cererii revizuientul  arată  că  sunt  îndeplinite  cerinţele  prevăzute de  art.21  alin.2 din Legea  554/2004 care  prevăd că un motiv de  revizuire  care se  adaugă la  cele  prevăzute  de  codul de  procedură  civilă îl  constituie  încălcarea  principiului priorităţii  dreptului  comunitar  reglementata  de  art.148 alin.2  si art.20  alin. 2  din Constituţia  României.

Legal citata, intimata D.G.R.F.P.P. i a formulat intampinare (f. 14) invocand exceptia tardivitatii cererii de revizuire, cu motivarea ca revizuirea poate fi exercitata in termenul de 3 luni prevazut de art. 324 alin.3 C.proc. civ., care incepe sa curga de la data publicarii in BOUE a deciziei interpretative a TFUE, precum si exceptia inadmisibilitatii, motivat de imprejurarea ca instanta nu a incalcat principiul prioritatii dreptului comunitar ci a constatat neintemeiata cererea de acordare a dobanzilor, hotarire ce nu a fost recurata de revizuienta.

Tribunalul, pronuntandu-se cu prioritate asupra exceptiei invocate,  respectiv a exceptiei tardivitatii formularii cererii de revizuire, urmeaza sa o respinga avand in vedere faptul ca prin Dec. nr. 1609/2010 pronuntata de Curtea Constitutionala s-a admis exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 21 alin.2 teza a II a  din Lg. nr. 554/2004, referitoare la termenul in care se poate introduce cererea de revizuire.

Potrivit art. 31 alin.3 din Lg. nr. 47/1992, dispozitiile constatate ca fiind neconstitutionale isi inceteaza efectele juridice la 45 de zile de la publicarea deciziei curtii, daca in acest interval, Parlamentul sau Guvernul, nu pune de acord prevederile neconstitutionale  cu dispozitiile Constitutiei.

Trecand acest termen, Tribunalul constata ca disp. art. 21 alin.2 teza a II a  din Lg. nr. 554/2004 si-au incetat orice efect juridic, cu consecinta prelungirii sine die a termenului in care se poate exercita calea de atac.

Nu este posibil a se face aplicare a altui text de lege care face referire numai la incalcarile constatate de Curtea Europeana a Drepturilor Omului. 

Examinând  actele  dosarului instanţa  reţine următoarele :

Prin sentinta  civilă nr. 3029/7.11.2012 pronuntata de Tribunalul Argeş in dos. nr. 335/109/2012 a  fost admisă  acţiunea formulată de reclamant, anulată  decizia  de  calcul a  taxei de  poluare  şi  obligata pârâta A.F.M. să restituie  reclamantului suma de 1053 lei reprezentând  taxă de  poluare.

Potrivit art. 21 alin.2 din Legea 554/2004 constituie motiv de  revizuire care se adaugă la cele prevăzute de codul de procedură civilă pronuntarea  hotărârilor rămase definitive si irevocabile prin încălcarea principiului priorităţii dreptului comunitar reglementat de art.148 al.2 si art.20 alin.2 din Constituţia  României.

Prin hotărârea CJUE pronunţată în cauza C-565/11 având ca obiect  o cerere de decizie preliminară formulată în temeiul art.267 TFUE de Tribunalul Sibiu, s-a stabilit că dreptul Uniunii Europene trebuie interpretat în sensul că se  opune unui regim naţional precum cel în discuţie în litigiul principal, care limitează dobânzile acordate cu ocazia restituirii unei taxe percepute cu încălcarea dreptului  Uniunii, la cele ce curg începând din ziua care urmează datei formulării cererii de  restituire a acestor taxe.

Curtea Europeană a mai stabilit prin această decizie, ce are  aplicabilitate directă în dreptul intern, unde se aplică cu prioritate faţă de legile  interne, că  particularii sunt  îndreptăţiţi la dobânda de la momentul plăţii taxei de  poluare pentru a se asigura astfel principiile echivalenţei, efectivităţii si  proporţionalităţii remediilor pentru încălcările dreptului Uniunii.

In privinta apararii referitoare la inadmisibilitatea revizuirii pentru neindeplinirea conditiilor art. 322 pct.9 VCPC, urmeaza a se observa ca acestea privesc incalcari ale drepturilor sau libertatilor fundamentale constatate de o alta institutie, cea a Curtii Europene a Drepturilor Omului, pe cand prezenta cerere este intemeiata pe disp. art.21  alin.2 din Legea  554/2004. Fiind vorba de temeiuri de drept diferite, se va respinge aceasta aparare.

Faţă de aceste considerente şi în temeiul dispoziţiilor legale sus  menţionate va fi admisă cererea de revizuire şi schimbata în parte sentinta  civilă nr. 3029/7.11.2012 pronuntata de Tribunalul Argeş in dos. nr. 335/109/2012 în sensul că va admite capătul de cerere privind dobânda şi va obliga pe pârâta A.F.M. să restituie şi dobânda începând cu data plăţii taxei speciale  pentru emisiile poluante, pana la data restituirii efective.

Vor  fi menţinute celelalte dispoziţii ale sentinţei.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII,

HOTĂRĂŞTE

Respinge exceptia tardivitatii formularii cererii de revizuire.

Admite cererea de revizuire formulată de  revizuenta (…), în contradictoriu cu intimatele D.G.R.F.P.P.,prin A.J.F.P.A., A.F.M.,  Schimba în parte sentinţa nr. 3029/7.11.2012 pronuntata de Tribunalul Argeş in dos. nr. 335/109/2012 în sensul că admite capătul de cerere privind dobânda şi obligă pe pârâta A.F.M. să restituie şi dobânda începând cu data plăţii taxei speciale  pentru emisiile poluante, pana la data restituirii efective. Menţine în rest sentinţa. Cu recurs în termen de 15 zile de la comunicare. Pronunţată azi, 22.10.2014, la Tribunalul Argeş –Secţia Civilă, complet specializat Contencios Administrativ şi Fiscal.