Citeste şi

  • Nu am gasit decizii asemanatoare!

Validare proprire


R O M Â N I A

JUDECATORIA ONESTI 

JUDETUL BACAU

Dosar nr. 4925/270/2010  validare poprire

Înreg. 23.07.2010

SENTINTA CIVILA NR.2810

Sedinta publica din data de 11 octombrie  2010

Completul de judecata compus din:

Presedinte – Anca Craciun

Grefier  – Carmen Mihail

Pe rol se afla solutionarea cauzei civile promovata de petentul BIROUL EXECUTARI SILITE …., cu sediul în ……. în contradictoriu cu creditorul …..i,cu sediul în ……, debitorul …… , cu sediul în …… si tertul poprit …….,cu sediul în ……. , având ca  obiect  validare poprire.

La apelul nominal facut în sedinta publica au raspuns: consilier juridic …… reprezentând petentul, consilier juridic … reprezentând tertul poprit ……, lipsa fiind celelalte parti.

Procedura de citare legal îndeplinita.

S-a facut referatul oral al cauzei de grefierul de sedinta, care învedereaza instantei ca  s-a acordat termen pentru studiul întâmpinarii depuse de catre debitoare la termenul anterior.

Consilier juridic ….. reprezentând petentul si  consilier juridic ….. reprezentând tertul poprit …… arata ca nu au alte cereri de formulat.

Nemaifiind cereri noi de formulat si exceptii de invocat, constata cauza în stare de judecata si acorda cuvântul pe fond.

Consilier juridic …. reprezentând petentul, având cuvântul, solicita admiterea actiunii asa cum a fost formulata, cu cheltuieli de judecata reprezentând taxa judiciara de timbru. Precizeaza ca au fost înstiintati de compensarea intervenita, însa în prezenta actiune este vorba de cheltuielile de executare care revin în sarcina debitorului, în speta …..i. Arata ca din suma totala de 5950 lei a primit Biroul Executari Silite … suma de 1190 lei si mai are de primit suma de 4760 lei. Mai arata ca respingerea actiunii ar însemna desfiintarea popririi.

Consilier juridic …. reprezentând tertul poprit …. având cuvântul  arata ca la data primirii de catre banca a adresei de înfiintare a popririi …. a procedat la înfiintarea popririi, iar din contul debitoarei nu a fost facuta nici o plata  sau alte operatiuni care sa fi avut ca efect diminuarea sumei indisponibilizate. Singurele operatiuni evidentiate prin  extrasul de cont si pe care BEJ ……. în mod eronat le-a calificat ca rulaje de sume de bani, sunt trei refuzuri la plata a unor instrumente de plata – doua bilete la ordin si un CEC.  Afirmatia BEJ …..referitoare la faptul ca prin contul debitoarei s-au rulat numeroase sume de bani este prin urmare neconforma cu realitatea. Operatiunile de creditare si debitare a contului cu sumele evidentiate în extrasele de cont anexate la dosar nu s-au realizat ca o consecinta a creditarii contului debitoarei în urma platii instrumentelor de plata mentionate. Sumele respective apar evidentiate în extrasul de cont al clientului în urma modului automat de înregistrare contabila a refuzurilor initiate sau primite pentru instrumentele în discutie, care presupune creditarea contului clientului si debitarea acestuia, prin doua operatiuni succesive care se petrec la interval foarte scurt, de ordinul secundelor. În concluzie, solicita respingerea actiunii ca nefondata.

Dezbaterile fiind terminate, cauza a ramas în pronuntare.

I N S T A N T A

Deliberând asupra cauzei civile de fata constata urmatoarele:

Prin cererea înregistrata pe rolul Judecatoriei Onesti sub nr. 4925/23.07.2010 BEJ „….” a solicitat în contradictoriu cu tertul poprit ……., creditorul S…… si debitorul …., validarea popririi pe contul debitoarei pentru suma de 61.599,97 lei reprezentând debit, 16 lei taxe judiciare de timbru si încuviintare executare silita plus 5950 lei cheltuieli de executare, solicitând de asemenea amendarea tertului poprit conform art. 460 si 1081 C.proc.civ.

În motivarea în fapt a cererii petentul arata ca creditorul a solicitat executarea silita a biletului la ordin BTRL3BT nr. 8182985 emis la data de 30.09.2009, motiv pentru care BEJ a emis adresa de înfiintare a popririi, iar de la data primirii acestei adrese în data de 9.12.2009 prin contul debitoarei deschis la tertul poprit s-au rulat numeroase sume de bani fara a se efectua poprirea.

Cererea a fost motivata în drept pe dispozitiile art. 460 C.proc.civ.

Tertul poprit a depus întâmpinare prin care a solicitat respingerea cererii, motivat de faptul ca banca a procedat la instituirea popririi, din contul debitoarei nu a fost facuta nici o plata sau alte operatiuni care sa fi avut ca efect diminuarea sumei indisponibilizate, operatiunile de creditare si debitare a contului cu sumele evidentiate în extrasele de cont anexate la dosar nu s-au realizat ca o consecinta a creditarii contului debitoarei în urma platii instrumentelor de plata mentionate, ci sumele respective apar evidentiate în urma modului automat de înregistrare contabila a refuzurilor initiate sau primite pentru instrumentele în discutie, care presupune creditarea contului clientului si debitarea acestuia prin doua operatiuni succesive care se petrec la interval foarte scurt.

Debitorul, prin aparator, a depus întâmpinare prin care a solicitat respingerea cererii ca neîntemeiata, motivat de faptul ca datoria între debitor si creditor a fost stinsa, între parti intervenind o întelegere în scopul stingerii debitului în sensul ca debitorul a livrat creditorului marfuri pâna la concurenta sumei datorate, operând în acest sens compensarea. A mai aratat debitorul ca aceasta întelegere a avut loc înca din primele luni ale anului 2010, acest aspect a fost adus la cunostinta atât a executorului judecatoresc cât si a tertului poprit, fiind comunicate în acest sens actele încheiate între parti în cadrul întelegerii.

Creditorul, legal citat, nu a depus întâmpinare si nici nu a fost reprezentat în instanta.

Instanta, la cererea partilor, a administrat proba cu înscrisuri.

Analizând actele si lucrarile dosarului, instanta retine urmatoarele:

Prin încheierea Judecatoriei Onesti din 20.11.2009 (fila 4) s-a dispus încuviintarea executarii silite a biletului la ordin BTRL3BT nr. 8182985 emis la 30.09.2009 de catre …. Onesti scadent la 4.10.2009 în suma de 61599,97 lei.

Prin procesul verbal constatator nr. 667/2009 din 23.11.2009 (fila 5) BEJ …. a stabilit suma debit totala pentru care se începe executarea silita la cererea creditorului ……., aceasta fiind de 67565,97 lei, compusa din 61599,97 lei reprezentând debit, 16 lei taxa de timbru si taxa de încuviintare si 5950 lei cheltuieli de executare.

Prin adresa din data de 9.12.2009 în dosarul de executare nr. 667/2009 (fila 9) executorul a înfiintat poprirea pentru suma debit totala, poprire înfiintata, conform art. 454 C.proc.civ., la data comunicarii adresei tertului poprit, în speta ……, la data de 11.12.2009 (proces verbal de predare de la fila 10).

Executorul judecatoresc a solicitat validarea popririi sustinând ca prin contul debitorului deschis la tertul poprit s-au rulat sume de bani, iar tertul poprit nu a indisponibilizat sumele respective. Analizând extrasele de cont depuse la dosar, instanta constata ca operatiunile de creditare si debitare a contului debitorului cu sumele evidentiate în extrasele de cont din datele de 15.12.2009, 31.03.2010 si 31.05.2010 nu au fost efectuate în urma creditarii efective a contului, ci aceste operatiuni reprezinta doar o evidentiere scriptica a faptului ca au fost introduse trei instrumente de plata dar care au fost refuzate, asa cum rezulta din înscrisurile depuse la dosar la filele 34-40. În aceste conditii, instanta retine ca tertul poprit nu a încalcat obligatia impusa de dispozitiile art. 457 alin. 2 din Codul de procedura civila.

Debitorul solicita respingerea cererii de validare a popririi pe considerentul ca debitul a fost stins prin compensarea operata între creditor si debitor. În acest sens, debitorul a facut dovada compensarii conventionale pentru suma de 29291,85 lei (fila 53), facând mentiune în întâmpinare si despre un alt ordin de compensare seria B nr. 9004534 din data de 28.06.2010, dar pe care debitorul nu l-a depus la dosar. Instanta, analizând ordinele de comanda si facturile depuse de debitor la dosar, retine ca exista conditiile pentru ca între creditor si debitor sa opereze compensarea pentru întreaga suma debit înscrisa în titlul executoriu biletul la ordin BTRL3BT nr. 8182985. Debitorul sustine ca a adus la cunostinta tertului poprit si a executorului judecatoresc faptul ca datoria a fost stinsa, dar nu a facut dovada acestui fapt.

Nici creditorul nu a depus diligente pentru încetarea executarii silite, având posibilitatea sa renunte la executare în conditiile art. 3715 lit. c din Codul de procedura civila.

Chiar în conditiile în care obligatia de plata a debitorului s-a stins prin compensare, suma totala debit pentru care a fost înfiintata poprirea cuprinde, pe lânga suma înscrisa în titlul executoriu bilet la ordin, si cheltuielile de executare în cuantum de 5950 de lei, suma care nu a fost contestata, si care este înscrisa în procesul verbal ce constituie, la rândul sau, titlu executoriu, potrivit dispozitiilor art. 3717 alin. 4 C.proc.civ. Petenta sustine în concluziile orale în fata instantei ca a recuperat din aceasta suma reprezentând cheltuielile de executare suma de 1190 lei, ramânând astfel o diferenta de 4760 de lei.

Instanta retine din extrasele de cont ale debitorului ca acesta nu are disponibil banesc, însa prin decizia CSJ nr. 4 din 1998 s-a hotarât ca se impune a se stabili ca poprirea poate fi validata chiar si în cazul în care debitorul nu are disponibil banesc în contul deschis la tertul poprit, executarea popririi urmând sa aiba loc în masura alimentarii contului, motivarea fiind aceea ca lipsa la un moment dat de disponibil banesc în contul debitorului nu poate constitui impediment pentru validarea popririi deoarece raportul de mandat bancar încheiat între tertul poprit si debitorul urmarit nu înceteaza ca efect al epuizarii disponibilitatilor din contul acestuia, care poate fi alimentat în continuare, prin viitoare operatiuni financiare, dându-se astfel posibilitatea ca poprirea sa fie executata, un argument de text fiind art. 457 alin. 11 C.proc.civ. si art. 1718 Cod civil.

Având în vedere considerentele de fapt si de drept expuse, instanta, în temeiul art. 460 C.proc.civ., va admite în parte cererea petentului si va valida poprirea în limita sumei de 4760 de lei, reprezentând diferenta cheltuieli de executare.

În ceea ce priveste cererea petentului de amendare a tertului poprit, instanta a retinut în considerentele expuse ca acesta nu a fost de rea credinta, urmând deci a respinge aceasta cerere, nefiind îndeplinite conditiile impuse de art. 460 alin. 2 C.proc.civ.

În ceea ce priveste cererea petentului de obligare la plata cheltuielilor de judecata, în temeiul art. 274 C.proc.civ., va admite cererea si va obliga tertul poprit sa plateasca petentului suma de 10,03 lei cu titlu de cheltuieli de judecata.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII,

 H O T A R A S T E :

Admite în parte cererea formulata de petentul BIROUL EXECUTARI SILITE ……., cu sediul în ……… Judet Bacau în contradictoriu cu creditorul …….,cu sediul în ….., debitorul …… , cu sediul în ……. si tertul poprit ………,cu sediul în …….

Valideaza poprirea înfiintata prin adresa Biroului Executorului Judecatoresc „…..” din data de 9.12.2009 emisa în dosarul de executare nr.667/2009, în ceea ce priveste tertul poprit ……., pentru suma de 4.760 lei.

Respinge cererea de amendare a tertului poprit.

Obliga tertul poprit sa plateasca petentului suma de 10,03 lei reprezentând cheltuieli de judecata.

Cu apel în 15 zile de la comunicare.

Pronuntata în sedinta publica azi, 11.10.2010.

PRESEDINTE, GREFIER,