Suspendare judecată condiţii- 244 alin 1 pct 1 cpc


Dosar nr. 33/302/2010

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA SECTORULUI 5 BUCUREŞTI

SECŢIA A II-A CIVILĂ

Sentinţă civilă nr. 4482

Şedinţa publică de la data de 25 Mai 2011

Instanţa constituită din:

PREŞEDINTE: LUCIA ANAMARIA ZAHARIA

GREFIER: RAMONA LAVINIA ANGHEL

Pe rol soluţionarea cererii de chemare în judecată formulată de contestatoarea S C H G SRL, în contradictoriu cu intimatele P S 5-DITL şi P M B, şi terţul poprit ING Bank, având ca obiect contestaţie la executare, suspendare executare.

Dezbaterile au avut loc în şedinţa publică de la data de 18.05.2011, fiind consemnate în încheierea de şedinţă de la acea dată, care face parte integrantă din prezenta, când instanţa, având nevoie de timp pentru a delibera, a amânat pronunţarea la data de 25.05.2011, când, în aceeaşi constituire, a hotărât următoarele:

INSTANŢA

Deliberând asupra cauzei civile de faţă, constată următoarele:

Prin cererea formulată şi înregistrată pe rolul acestei instanţe la data de 05.01.2010, sub nr. 33/302/2010, contestatoarea S C H G S.R.L a formulat contestatie la executare silita si cerere de suspendare a executarii silite cu privire la executarea silita inceputa in dosarul de executare nr. 5/2005 al P S 5 – DITL prin somatia nr. 203571/19.11.2009 emisa de P S 5 – DITL, cu sediul in Bucuresti, str. M, nr., sector 5 si adresa de infiintare a proprii nr. 205624/16.12.2009 transmisa tertului poprit ING BANK Bucuresti, in baza „titlurilor executorii” reprezentate de: Decizia nr. 71/28.08.2002, Decizia nr. 1145/24.10.2002, Titlul executoriu nr. 000897/02.06.2005, conform somatiei anterior mentionate.

Contestatoarea a solicitat admiterea contestatiei, anularea adresei de proprire a conturilor nr. 205624/16.12.2009 prin care P S – DITL a solicitat tertului proprit ING BANK Bucuresti sa indisponibilizeze sumele de bani aflate in conturile contestatoarei pana la concurenta sumei de 5.238.295 lei/RON, anularea somatiei de executare nr. 203571/19.11.2009, anularea executarii silite insasi, a formelor si actelor de executare efectuate pana in prezent, precum si a „titlurilor executorii” mai sus mentionate.

Contestatoarea a mai solicitat, in temeiul art. 148 alin. 1 lit. a din Codul de procedura fiscala, suspendarea executarii silite, pana la solutionarea definitiva si irevocabila a prezentei contestatii la executare.

In conformitate cu prevederile art. 244 alin. 1 pct. 1 C.pro.civ., contestatoarea a solicitat dispunerea suspendarii executarii silite pana la solutionarea irevocabila a dosarului nr. 12478/2008 al C A B, Sectia a VIII – a C A, dosar ce are ca obiect actiunea contestatoarei privind anularea deciziei nr. 1145/2002 a P M B in baza Deciziei nr. 71/2002 a Curtii de Conturi.

Contestatoarea a mentionat ca avand in vedere ca anularea Deciziei nr. 1145/2002 ar atrage inexistenta unei obligatii de plata, apreciaza ca se impune suspendarea executarii silite pana la solutionarea irevocabila a dosarului nr. 12478/2008 al Curtii de Apel Bucuresti.

Contestatoarea a mai solicitat, in caz ca cererea va fi respinsa,  in conformitate cu prevederile art. 403 alin. 1 si 3 C.proc.civ., coroborat cu art. 148 alin. 2 lit. a C.proc. fiscala. suspendarea executarii silite pana la solutionarea irevocabila a prezentei contestatii de executare.

In motivare, contestatoarea a mentionat ca aceasta executare este nelegala si netemeinica, prin adresa de proprire a conturilor nr. 205624/16.12.2009 Primaria Sectorului 5 – DITL a solicitat tertului poprit ING BANK BUCURESTI sa indisponibilizeze sumele de bani aflate in conturile contestatoarei pana la concurenta sumei de 5.238.295 lei/RON mentionata si in somatia nr. 203571/19.11.2009, repsectiv: 1.264.981 lei reprezentand debit, 3.643.267 lei dobanzi si 330.137 lei penalizari de intarziere, sume ce totalizeaza  5.238.295 lei/RON. Explicatiile mentionate in somatie cu privire la aceasta suma au fost taxa pentru eliberarea autorizatiei de construire”, iar executarea s-a pornit in temeiul titlului executoriu „ Decizia nr. 71/28.08.2002, Decizia nr. 1145/24.10.2002, titlul executoriu nr. 200891/22.06.2005:

Organul de executare nu a instiintat contestatoarea, asa cum avea obligatia, supra infiintarii popririi.

La somatia de executare nu au fost anexate inscrisurile invocate ca fiind titluri executorii, in copie certificata, denumirea societatii indicata in somatia nr. 203571/19.11.2009 nu este cea a societatii contestatoare care poarta denumirea de S C H G S.R.L. si nu C H G H, iar sediul nu este complet indicat, asa cum prevad dispoz. Art. 141, alin. 4, C.proc. fiscala.

Contestatoarea a mai sustinut ca executarea silita nu are la baza un titlu executoriu, iar executarea nu poate incepe, decat in baza unui titlu executoriu, potrivit art. 141, alin. 1 C.proc.fiscala.

A mai precizat contestatoarea ca suma pretinsa nu poate reprezenta taxa de autorizare, ci eventual regularizare taxa autorizare, diferenta taxa autorizare, deoarece a achitat la momentul eliberarii autorizatiilor de construire taxele de autorizare solicitate.

In ceea ce priveste inscrisurile pe baza carora intimata a emis adresa de infiintare a popririi si somatia 203571/19.11.2009, invocandu-se ca titluri executorii, constestatoarea apreciaza ca acestea nu pot fi astfel calificate, deoarece nu indeplinesc cerintele prevazute de lege.

– astfel, intimata invoca drept titlu executoriu Decizia nr. 71/28.08.2002, emisa de Curtea de Conturi a Romaniei, in urma unui control efectuat la Primaria Municipiului Bucuresti in anul 2002.

Acest „titlu executoriu” nu contine nicio data de identificare a debitorului ( sediu social, numar de inregistrare la Registrul Comertului, cod unic de inregistrare fiscala).

In acelasi timp, Decizia nr. 71/2002 a Curtii de Conturi este emisa de aceasta institutie in considerarea dispozitiilor art. 94 lit. c ale Legii  nr. 94/1992, in forma anterioara prin care aceasta, in baza constatarilor facute cu ocazia controlului facut de P M B, a stabilit inlaturarea neregulilor constatate in activitatea financiar+contabila sau fiscala a autoritatii publice controlate.

– decizia nr. 71/28.08.2002 nu este un titlu executoriu, ci este o reglementare financiar contabila in baza careia institutiei controlate ii revin anumite obligatii financiare.

Prin urmare, somatia nr. 203571/19.11.2009 a P S 5, ca act incepator de executare, nu are la baza un titlu executoriu in sensul legii.

In actele de executare efectuate este invocat ca al doilea titlu executoriu Decizia nr. 1145/24.10.2002.

Contestatoarea a sustinut ca nici acest inscris nu poate fi considerat titlu executoriu, sub aspectul formei, necuprinzand elementele pe care art. 141  C.Proc.Fiscala le prevede ca fiind obligatorii pentru ca inscrisul sa reprezinte titlu executoriu.

Decizia nr. 1145/24.10.2002 emisa in considerarea disp. Art. 47 din Legea nr. 27/1994 privind impozitele si taxele locale  (in prezent abrogata ), de P M B, D de Usi A T, Directia Autorizare, Serviciul Urmarire Autorizatii, comunicata contestatoarei la data de 23.01.2003, este adresata societatii contestatoare, dar are o formulare cel putin bizara „ se va solicita SC C HG S.R.L. achitarea diferentei de taxa de 12.648.913.406 lei, a majorarilor si penalitatilor de intarziere (…)va rugam sa dispuneti masuri in conformitate cu cele prezentate”

Nici acest inscris nu poate reprezenta un titlu executoriu, nici macar un titlu de creanta, pentru mai multe motive.

Impotriva acestei Decizii  contestatoarea a facut in termenul legal obiectiuni, in conformitate cu disp. Art. OUG 58/1999 modificata si completata (in prezent abrogata), urmand procedura de contestare prevazuta de actul normativ in vigoare la data comunicarii acestei Decizii.

Obiectiunile contestatoarei au fost inregistrate sub nr. 8549/06.03.2003, dar nici pana in prezent nu au fost solutionate, desi pe site-ul P M B apare mentiunea  „rezolvat pozitiv la 14.04.2003”.

A mai invederat societatea contestatoare ca, intrucat modul de solutionare nu i-a fost comunicat niciodata, desi s-a solicitat in repetate randuri acest lucru, fata de refuzul de solutionare, a fost nevoita sa formuleze o actiune intemeiata pe dispoz. Legii nr. 554/2006, actiune ce face obiectul dosarului nr. 12478/3/2007 al Curtii de Apel Bucuresti, Sectia a VIII – a Contencios Administrativ.

Contestatoarea a sustinut faptul ca Decizia nr. 71/21.08.2002 a Curtii de Conturi ce sta la baza deciziei nr. 1145/2002 a Primariei Municipiului Bucuresti stabilise niste sume al caror mod de calcul nu are o justificare legala si reprezinta mai degraba o deductie a valorii diferentei taxei de autorizare.

A mai sustinut contestatoarea ca Decizia nr. 71/21.08.2002, considerata „ titlu executoriu ”, este emisa de o alta autoritate decat organul de executare si nu are la indemana o alta cale de atac, este indreptatita sa formuleze critici si aparari si cu privire la titlul in sine.

Astfel, organul de control a stabilit sumele considerate a fi diferente de taxe de autorizare dupa o procedura proprie, nu aceea prevazuta de actul normativ in vigoare care stabileste cum se face calculul diferentei de taxe de autorizare, respectiv Legea nr. 27/1994 privind impozitele si taxele locale.

Primaria Municipiului Bucuresti a procedat conform dispozitiilor legale mentionate stabilind diferenta de taxa de autorizare pe baza declaratiei facute de reprezentantii legali de la acea data ai subscrisei societati, declaratie sustinuta de memoriile de evaluare despre care chiar intimata si chiar Curtea de Conturi fac vorbire in cuprinsul deciziilor emise.

Este evident ca valoarea cuprinsa in memoriile de evaluare  atasate declaratiei privind valoarea reala a lucrarilor reprezinta chiar valoarea reala a lucrarilor de vreme ce, pentru executia lucrarilor suplimentare autorizate prin autorizatia de construire nr. 23S/1999 si nr. 44S/1998, contestatoarea a incheiat cu antreprenorul un contract cu pret fix, in valuta, pentru realizarea la cheie a lucrarilor, fara a fi dependent sau influentat de evolutia preturilor in perioada de la data inceperii lucrarilor si pana la data finalizarii lor.

Mai mult, inspectorii Curţii de Conturi au efectuat analiza şi au invocat în susţinerea concluziilor lor valoarea clădirii declarată de contestatoare pentru stabilirea taxei anuale de impozitare a clădirii, pierzând din vedere faptul că aceasta valoare cuprinde si valoarea cladirii realizata in baza propectului de executie aprobat prin Decretul nr. 108/1998 care a exceptat realizarea lucrărilor de la plata taxei de aturoizare.

Prin urmare, contestatoarea a apreciat ca in mod firesc datoreaza doar taxa de autorizare pentru lucrarile suplimentare autorizate prin autorizatiile de sonctruire nr. 44S/1998 si nr. 23S/1999, iar la finalizarea lucrarilor datora doar diferenta de taxa de autorizare, stabilita prin regularizarea taxei de autorizare initiale cu valoarea reala a lucrarilor la finalul acestora.

Cu privire la cel de-al treilea titlu executoriu invocat de catre intimata in somatia nr. 203571/19.11.2009, respectiv titlul executoriu nr. 200879/22.06.2005, contestatoarea a mentionat ca, raportat la faptul ca acest titlu executoriu are la baza decizia Curtii de Conturi nr. 71/2002, criticile aduse acesteia se extind si asupra acestui titlu executoriu.

Contestatoarea a mai aratat ca, in conformitate cu prevederile art. 23 din Codul de procedura fiscal, dreptul de creanta fiscal si obligatia fiscala corelativa se nasc in momentul in care, potrivit legii, se constituie baza de impunere care le genereaza. In cazul de fata, baza de impunere care a generat obligatia fiscala de plata a diferentei de taxa de autorizare s-a nascut la momentul la care au fost finalizate si declarate astfel lucrarile aferente autorizatiilor de construire nr. 23S/17.06.1999 si nr. 44S/18.08.1998, respectiv in ianuarie 2001. In raport cu aceasta data, se poate stabili termenul de prescriptie a obligatiilor fiscale de plata. In materie fiscala, conform art. 91 C.proc. fiscala, termenul de prescriptie a dreptului de stabilire a obligatiilor fiscale este de 5 ani si incepe sa curga de la data de 1 ianuarie a anului urmator celui in care s-a nascut creanta fiscala.

In speta, lucrarile au fost finalizate in anul 2000, iar prin cererea contestatoarei nr. 6/11.01.2001 a fost depusa la organul fiscal declaratia privind valoarea lucrarilor si s-a solicitat regularizarea taxei de autorizare. Termenul de prescriptie curge teoretic de la data de 1 ianuarie 2002. Se pune, însă, problema intreruperii termenului de prescriptie prin emiterea celor doua somatii (nr. 58179/26.05.2005 şi nr. 59072/22.06.2005) si formularea contestatiilor la executare impotriva acestora. În raport cu respingerea irevocabila a contestatiei la executare impotriva somatiei nr. 59072/22.06.2005 privind suma totala de 11.835.088.737 ROL, termenul de prescriptie a dreptului de stabilire a obligatiilor de plata a sumelor mentionate in cuprinsul acesteia a fost intrerupt si dupa data ramanerii definitive a hotararii de respingere a inceput sa curga un nou termen de prescriptie.

In cazul sumei totatle de 20.854.176.120  ROL stabilita ca obligatie de plata prin somatia nr. 58179/26.05.2005, fiind admisa contestatia la executare, inseamna ca termenul de prescriptie ce a curs inainte de solutionarea definitiva a continuat sa curga, iar la data de 01.01.2007 prescriptia dreptului autoritatilor administrative locale de a pretinde achitarea sumei s-a implinit.

Faţă de aceste considerente, contestatoarea a solicitat admiterea contestatiei la executare, anularea adresei de infiintare a popririi mentionate, a executarii silite insasi, formelor şi actelor de executare efectuate pana in prezent, precum şi titlurile executorii mentionate in somatia nr. 203571/19.11.2009 si adresa de infiintare a popririi nr. 205624/16.12.2009. Cu cheltuieli de judecata.

In drept, au fost invocate art. 172 C.proc.fiscala, art. 403 alin. 1 si 3 Cpc, art. 244 alin. 1 pct. 1 Cpc, art. 91 C.proc.fiscala.

În susţinerea contestatiei au fost depuse la dosar inscrisuri.

Cererea a fost legal timbrata.

La solicitarea instantei, la dosar au fost ataşate actele de executare intocmite in dosarul de executare nr. 5/2005 a Primariei Sectorului 5 – Direcţia Impozite şi Taxe Locale Sector 5.

La data de 07.01.2010, contestatoarea a solicitat introducerea in cauza a Primariei Municipiului Bucuresti (f 86).

La termenul de judecata de la 18.02.2010, contestatoarea a invocat exceptia de nelegalitate a Deciziei nr. 71/28.02.2002 emisa de Curtea de Conturi a Romaniei ce a stat la baza emiterii somatiei de executare nr. 203571/19.11.2009 si a adresei de poprire a conturilor contestatoarei nr. 205624/16.12.2009 (f 198).

Contestatoarea a solicitat instantei sa constate ca de actul administrativ -Decizia nr. 71/28.02.2002 -depinde solutionarea cauzei de faţă şi prin încheierea motivată să dispună suspendarea cauzei, sesizarea Curtii de Apel Bucureşti cu solutionarea excepţiei de nelegalite.

Contestatoarea a mai arătat că Decizia nr. 71/28.02.2002 este un act administrativ unilateral cu caracter individual in sensul dispozitiilor art. 2 alin. 1 lit. c) din Legea nr. 554/2004 modificată şi completată, de aceasta depinzand soluţionarea pe fond a contestatiei la executare, ea stând la baza emiterii şi a celorlalte două înscrisuri apreciate de catre intimata Primăria Sector 5 DITL ca fiind titluri executorii ce au stat la baza executării silite in dosarul nr. 5/2005; cauzele de nelegalitate urmează a fi analizate prin raportare la dispoziţiile legale in vigoare la momentul emiterii actului administrativ Decizia nr. 71/28.02.2002.

Cauza a fost suspendată, în temeiul art. 244 alin. 1 pct. 1 Cpc, la data de 19.02.2010, până la soluţionarea irevocabilă a dosarului nr. 12478/3/2008 a Curţii de Apel Bucureşti, fiind repusă pe rol la data de 20.04.2011, avand in vedere ca dosarul nr. 12478/3/2008 a fost solutionat irevocabil prin decizia nr 906/16.02.2011 a Inaltei Curti de Casatie si Justitie.

La termenul de judecată de la 20.04.2011, contestatoarea a formulat, în temeiul art. 174 C.pr.fis., si o cerere de intoarcere a executarii silite si restabilire a situatiei anterioare, respectiv restituirea de catre intimatele Primaria Municipiului Bucureşti şi Primaria Sectorului 5 – Directia Impozite si Taxe Locale a sumei de 1.615.408,46 lei (f 269).

La ultimul termen de judecata, instanţa a respins ca inadmisibila exceptia de nelegalitate a deciziei nr. 71/2002 a Curtii de Conturi şi a admis excepţia tardivităţii contestaţiei cu privire la anularea titlului executoriu nr. 200897/2005, a deciziei nr. 71/2002 a Curţii de Conturi şi a deciziei nr. 1145/2002 emisă de PMB, pentru considerentele expuse in incheierea de la 18.05.2011.

Sub aspectul probatoriului, in cauza a fost incuviintata si administrata proba cu înscrisuri.

Analizând actele şi lucrarile dosarului, instanţa retine următorele:

Prin decizia nr. 71/28.08.2002 a Curtii de Conturi-Directia de Control Financiar Ulterior Bucuresti (f 103-104), s-a stabilit ca taxa aferenta autorizatiilor de construire 44 S/1998 si nr 23S/1999 este in cuantum de 12.648.913.406 lei vechi (ROL), dispunandu-se ca P MB sa incaseze aceasta suma la care se adauga majorari si penalitati (majorarile calculate pana la 15.06.2002 fiind de 8.266.064.911 ROL, iar penalitatile pana in luna iunie 2002 fiind de 569.201.103 lei)  de la SC C H G SRL.

In baza acestui act, P M B a emis decizia nr. 11145/24.10.2002 (f 34), prin care se solicita contestatoarei sa plateasca sumele  mai sus mentionate.

La data de 26.05.2005, PS 5 a intocmit somatia nr 58179 (f 119), in baza Deciziei  nr. 71/28.08.2002 a Curtii de Conturi, pentru suma de 20.854.176.120 lei.

De asemenea, la 26.06.2005, P S 5 a emis titlul executoriu nr. 200897 in dosarul de executare nr. 5/2005 (f 137), in baza Deciziei  nr. 71/28.08.2002 a Curtii de Conturi, pentru sumele de 630.600.300 ROL (taxe regularizare), 8.927.603.083 ROL (majorari) si 2.276.804.414 ROL (penalitati). La aceeasi data, s-a intocmit si somatia nr. 59072/22.06.2005 (f 136).

Prin decizia nr. 1384R/01.10.2005 a T B pronuntata in dosarul nr. 33811/3/2005 (f 282-286), irevocabila, s-au anulat formele de executare pornite in baza Deciziei  nr. 71/28.08.2002 a C de C, apreciindu-se ca acest act nu are valoarea unui titlu executoriu impotriva contestatoarei-debitoare, ci eventual un titlu de creanta, retinandu-se, totodata, ca numai dupa epuizarea tuturor cailor de atac impotriva acestui act (intampinare si recurs) creditoarea poate declansa executarea silita. In conditiile in care contestatoarea-debitoare formulase intampinare, ce nu fusese solutionata, neepuizandu-se caile de atac impotriva Deciziei  nr. 71/28.08.2002 a Curtii de Conturi, instanta a considerat ca pornirea executarii silite in temeiul deciziei Curtii de Conturi si emiterea somatiei nr. 58179/26.05.2005 sunt nelegale.

Avand in vedere ca aceasta hotarare este irevocabila, atat considerentele, cat si solutia au intrat in puterea lucrului judecat.

Se mai constata ca, prin sentinta civila nr 3696/26.09.2005 a T B, ramasa irevocabila prin Decizia Civila nr. 345/06.03.2006 a C  A B pronuntata in dosarul nr. 35077/3/2005 (f 18-20), s-a statuat ca debitoarea SC C H G SRL nu are calitate procesuala activa de a formula intampinare impotriva Deciziei  nr. 71/28.08.2002 a Curtii de Conturi. Din aceasta perspectiva, epuizandu-se caile de atac impotriva acestei decizii (P M B nefacand dovada ca ar fi contestat acest act), rezulta ca aceasta a devenit titlu executoriu.

Trebuie precizat ca, prin sentinta civila nr. 6313/28.10.2005 a J S 5 pronuntata in dosarul nr. 10498/2005 (f 138-142), irevocabila prin decizia civila nr. 488R/12.03.2008 a TB (f 143-148), s-a respins contestatia debitoarei impotriva titlului executoriu nr. 200897/22.06.2005 si a somatiei nr. 59072/22.06.2005, astfel incat, in cadrul prezentului dosar, instanta nu va mai analiza motivele de nulitate invocate in raport cu aceste acte de executare, intrucat au fost examinate prin hotararea de mai sus, a carei solutie si considerente au intrat in puterea lucrului judecat.

De asemenea, se mai retine ca, la 19.11.2009, PS 5 a intocmit, in baza Deciziei  nr. 71/28.08.2002 a Curtii de Conturi, a deciziei nr. 1145/24.10.2002 a P M B si a  titlului executoriu nr. 200897/22.06.2005, somatia nr. 203571 (f  100), pentru suma de 1.264,891 RON (taxe), 3.643.267 RON (dobanda calculata pana la 19.11.2009) si 330.137 RON (penalitati calculate pana la aceeasi data), precum si adresa de infiintare poprire nr. 205624/16.12.2009 (f 99), acte ce sunt contestate in prezenta cauza.

Sub aspectul primului motiv al contestatiei, in sensul ca organul de executare nu a instiintat debitoarea despre infiintarea popririi, instanta il va respinge, avand in vedere ca, potrivit art 149 alin 5 din OG nr. 92/2003 si art. 454 alin 1 Cod Pr Civ, infiintarea popririi se face fara somarea prealabila a  debitorului, acestuia comunicandu-i-se doar instiintare cu privire la instituirea masurii popririi.

Referitor la motivul de nulitate a executarii, in sensul ca nu s-au comunicat debitoarei titlurile executorii mentionate in somatie (decizia nr. 71/28.08.2002 a Curtii de Conturi, decizia nr. 1145/24.10.2002 a PMB, titlul executoriu nr. 200897/2005), instanta apreciaza ca acesta este neintemeiat, intrucat, chiar daca partii nu i-au fost transmise titlurile odata cu adresa de instiintare infiintare poprire, aceasta avea cunostinta de respectivele acte, avand in vedere ca ii fusesera comunicate la momentul declansarii primei executari silite. Astfel, in dosarul nr. 10498/2005 al JS 5, debitoarea a contestat insasi titlul executoriu nr. 200897/2005, in motivarea actiunii partea invederand ca i s-a comunicat titlul executoriu odata cu somatia nr. 59072/2005, iar decizia nr. 71/2002 a Curtii de Conturi i-a fost inmanata in urma demersurilor efectuate (f 139). De asemenea, contestatoarea a formulat actiune in anularea deciziei nr. 1145/2002 a P M B (f 153), ceea ce presupune cunoasterea continutului acesteia.

Astfel, avand in vedere ca neatasarea deciziilor si a titlului executoriu la adresa de instiiintare a infiintarii popririi nu este sanctionata cu nulitatea absoluta, iar partii nu i s-a produs nicio vatamare, fiind in posesia acestor inscrisuri cel putin din anul 2005, nu poate opera nulitatea relativa, motiv pentru care instanta va respinge acest motiv de nulitate a executarii, ca neintemeiat.

Cu privire la sustinerea ca denumirea societatii este gresita in cuprinsul somatiei, instanta are in vedere ca, in acest act de executare, se indica numele debitoarei ca fiind C H G H, avand CUI si sediul in Bucuresti,  sector 5. Dat fiind ca aceste elemente de identificare (CUI si sediu) sunt corecte, executarea efectuandu-se impotriva debitoarei, iar nu a altei persoane juridice, instanta considera ca partea nu a fost vatamata, astfel incat va respinge acest motiv de nulitate a executarii.

In ceea ce priveste motivul de contestare, in sensul ca decizia nr. 71/28.08.2002 a Curtii de Conturi nu contine nicio data de identificare a debitorului, instanta retine ca acest act nu este adresat contestatoarei, deoarece este rezultatul unui control financiar-contabil realizat in cadrul P M B, insa, in cuprinsul sau, se identifica debitorul in raport cu care s-a efectuat verificarea prin denumire, ceea ce este suficient, motiv pentru care va respinge aceasta sustinere.

In legatura cu critica referitoare la lipsa caracterului de titlu executoriu a deciziei nr. 71/28.08.2002 a Curtii de Conturi, instanta are in vedere  cele expuse mai sus, aceasta decizie devenind titlu executoriu ca urmare a epuizarii cailor de atac (rationamentul rezultand din considerentele

deciziei nr. 1384R/01.10.2005 a Tribunalului Bucuresti -f 282-286). De altfel, ar fi absurda interpretarea ca actul Curtii de Conturi  sa fie titlu de creanta, dar sa nu ajunga niciodata sa fie titlu executoriu (ceea ce ar insemna ca nu ar produce efecte juridice). O asemenea interpretarea ar incalca atat dispozitiile Codului de Procedura fiscala, considerentele deciziei nr. 1384R/01.10.2005 a Tribunalului Bucuresti, cat si principiul de drept potrivit caruia un act juridic se interpreteaza in sensul producerii de efecte juridice.

Sub aspectul motivului de nulitate in sensul ca decizia nr. 1145/2002 a P M B nu contine elementele prevazute de art 141 Cod Pr Fiscala, instanta il apreciaza ca neintemeiat, decizia mentionand numele debitorului, sediul acestuia, creanta, modul de calcul al acesteia, temeiul sau.

Cu referire la motivul de nulitate a executarii ca urmare a intervenirii prescriptiei dreptului de a stabili obligatiile fiscale  prevazute in somatia nr 58179/26.05.2005, instanta retine ca acest act de executare a fost anulat prin decizia nr. 1384R/01.10.2005 a Tribunalului Bucuresti, iar pe de alta parte executarea in cadrul dosarului de executare nr. 5/2005 a fost reluata prin somatia nr. 203571/19.11.2009 si adresa de infiintare poprire nr. 205624/16.12.2009.

Conform art. 91 din Codul de Procedura Fiscala, termenul de prescriptie a dreptului de a stabili creanta fiscala este de  5 ani si curge de la 1 ianuarie a anului urmator celui in care s-a nascut creanta. Astfel  cum recunoaste debitoarea ( f 9), lucrarile au fost finalizate in decembrie 2000, iar, conform art 28 din Legea nr. 27/1994 (in vigoare la data emiterii autorizarii si a efectuarii regularizarii), contestatoarea avea obligatia de a declara valoarea reala a lucrarii, in intervalul de 15 zile de la expirarea datei de executare, care se implineste in ianuarie 2001, astfel incat termenul de prescriptie curge din ianuarie 2002. Cum atat decizia Curtii de Conturi, cat si cea  P MB au fost emise in 2002, rezulta ca termenul de prescriptie pentru stabilirea obligatiilor fiscale nu a  fost depasit.

Trebuie precizat ca aceste decizii reprezinta titlurile prin care se determina creanta, iar nu somatiile emise de P S 5 (inclusiv somatia nr. 58179/26.05.2005), acestea fiind acte de executare (de  aducere la indeplinire a titlurilor prin care s-a fixat creanta).

Cu privire la criticile legate de corectitudinea calculului taxei de autorizare, conform deciziei nr. 1145/2002 a P M B, instanta are in vedere ca, prin sentinta civila nr. 812/16.02.2010 a C de A B (f 271-274) irevocabila prin decizia civila nr. 906/16.02.2011 a I C C Î (f 275), s-a anlat aceasta decizie, apreciindu-se ca este nelegala, iar modul de calcul al taxei fiind eronat.

Astfel, in situatia in care executarea in dosarul nr 5/2005 al PS 5 a fost pornita in baza deciziei nr. 1145/2002 a P M B, ce a fost desfiintata, actele de executare efectuate nu au suport.

Potrivit dispozitiilor art 372 din Cod Pr Civ, executarea silita poate avea loc numai in temeiul unei hotarari judecatoresti sau al altui inscris, ce constituie titlu executoriu.

In  conditiile in care titlul  executoriu in baza caruia s-a pornit executarea  a fost desfiinţat, conform art 371 indice 5  lit d Cod Pr Civ, trebuie sa inceteze insasi executarea silita, actele de executare efectuate pana la acest moment neavand temei juridic.

Desi in mod formal, decizia nr. 71/2002 a Curtii de Conturi nu a fost desfiintata, criticile cu privire la modul de calcul al taxei din cuprinsul sentintei civile nr. 812/16.02.2010 a C de A B se extind si asupra acestui titlu, retinandu-se ca institutia (Curtea de Conturi) nu a tinut cont la emiterea deciziei ca valoarea lucrarii (autorizate prin autorizatia nr 44S/1998 si nr. 23S/1999 si cu privire la care s-a incheiat un contract de antrepriza cu o firma austriaca) a fost exprimata in valuta, fiind stabilit un pret fix, ce nu a suferit modificari pana la terminarea sa, astfel incat la regularizarea taxei trebuia avuta in vedere acest pret, iar nu cel al lucrarilor realizare anterior sau cel de inventar al constructiei.

Pentru aceste motive, executarea silita nu poate continua nici in temeiul deciziei nr. 71/2002 a Curtii de Conturi.

Desi cu privire la titlul executoriu nr. 200879/22.06.2005, s-a retinut ca prezenta contestatie este tardiva, iar legalitatea acestui act de executare, inclusiv a somatiei nr. 59072/22.06.2005 au fost examinate prin sentinta civila nr. 6313/28.10.2005 a J S 5, irevocabila, fiind respinsa contestatia la executare, instanta apreciaza ca situatia juridica la momentul de fata este diferita in raport cu cea  de la data pronuntarii respectivei hotarari, ca urmare a anularii deciziei nr. 1145/2002 a P MB, astfel incat nici in temeiul acestor acte de executare nu se poate pretinde debitoarei plata diferentei de taxa, a dobanzilor si a penalitatilor, atat timp cat titlul ce a stat la baza lor s-a desfiintat.

Pentru aceste considerente, instanta va admite contestatia si va anula somatia nr. 203571/19.11.2009 si adresa de infiintare poprire nr. 205624/16.12.2009, precum si executarea insasi efectuata in dosarul nr. 5/2005 al primariei Sectorului 5.

Referitor la contestatia formulata impotriva deciziei nr 71/2002 a Curtii de Conturi, a deciziei nr 1145/2002 a P M B si a titlului executoriu nr. 200879/2005, instanta a admis exceptia tardivitatii (a se vedea incheierea din 18.05.2011), motiv pentru care va respinge contestatia cu privire la aceste acte ca tardiva.

In ceea ce priveste capatul referitor la intoarcerea executarii, conform art 404 ind 1 si 2 Cod Pr Civ,  in cazul in care  se desfiinteaza executarea silita  sau actele de executare, la cererea celui interesat, se va putea dispune, prin aceeasi hotarare, si intorcerea executarii, prin repunerea in situatia anterioara. In speta, debitorul a achitat cu titlu de regularizare taxa autorizare construire suma de 652.632 ROL (chitanta nr 026701/10.01.2001(f 17), iar, in urma declansarii executarii silite, -s-a poprit din conturile contestatoarei suma de1.615.408,46 lei (f 276-280), astfel incat  repunerea in situatia anterioara, fata de obiectul executarii, inseamna restituirea sumei poprite.

Tinand cont de solutia de mai sus, instanta va dispune intoarcerea executarii, in sensul restituirii sumei poprite de 1.615.408,46 lei  de catre intimate.

Instanta va lua act ca debitoarea-contestatoare a solicitat cheltuieli pe cale separata.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Admite în parte contestaţia formulată de contestatoarea S C H G SRL, cu sediul în Bucureşti, în contradictoriu cu intimatele PS 5-DITL, P M B, şi terţul poprit ING BANK.

Anulează somaţia nr. 203571/19.11.2009 şi adresa de înfiinţare a propririi nr. 205624/16.12.2009, precum şi executarea însăşi din dosarul nr. 5/2005 al Primăriei Sector 5.

Admite excepţia tardivităţii contestaţiei cu privire la decizia nr. 71/2002 a Curţii de Conturi şi decizia nr. 1145/2002 a PMB.

Respinge contestaţia cu privire la aceste acte, ca tardivă.

Dispune întoarcerea executării pentru suma de 1.615.408,46 lei şi obliga intimatele să restituie suma de mai sus.

Ia act că debitoarea contestatoare a solicitat cheltuieli pe cale separată.

Cu recurs în termen de 15 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică, azi, 25.05.2011.

PREŞEDINTE, GREFIER,