Acţiune în anulare decizie desfacere disciiplinară a contractului individual de muncă.


Domeniul: litigii de muncă

Conflict de muncă. Acţiune în anulare decizie desfacere disciiplinară a contractului individual de muncă. Exercitarea de către angajator a prerogativei disciplinare cu respectarea criteriilor legale privind individualizarea sancţiunii aplicate salariatului. Recurs respins.

– Codul Muncii, art. 250;

Totuşi, procurorul i-a aplicat contestatorului-recurent sancţiunea administrativă a amenzii, apreciind că acesta a săvârşit faptele ce puteau întruni elementele constitutive ale infracţiunii de înşelăciune şi uz de fals, fapte comise în dauna intimatei şi care sunt cele descrise în cuprinsul deciziei de concediere disciplinară nr. 6280/18.09.2012, mai precis cele prevăzute în Regulamentul Intern al R-R SA, Capitolul VII, lit. b. şi n.

Aşa fiind, Curtea consideră că dată fiind gravitatea acestor fapte, intimata-angajator, care are prerogativa disciplinară potrivit art. 247 alin. 1 din Codul Muncii, a procedat adecvat atunci când a emis decizia contestată şi a aplicat recurentului cea mai drastică sancţiune disciplinară (cea a desfacerii contractului individual de muncă) în strictă concordanţă cu prevederile art. 248 lit. e din Codul Muncii.

Aşa fiind, Curtea consideră că dată fiind gravitatea acestor fapte, intimata-angajator, care are prerogativa disciplinară potrivit art. 247 alin. 1 din Codul Muncii, a procedat adecvat atunci când a emis decizia contestată şi a aplicat recurentului cea mai drastică sancţiune disciplinară (cea a desfacerii contractului individual de muncă) în strictă concordanţă cu prevederile art. 248 lit. e din Codul Muncii.

Din acest punct de vedere s-a făcut o justă aplicare a dispoziţiilor art. 250 din acelaşi cod, referitoare la criteriile pentru stabilirea sancţiunii disciplinare, avându-se în vedere împrejurările în care au fost săvârşite faptele, consecinţele acestora şi, mai ales, aspectul că abaterile au fost comise cu vinovăţie sub forma intenţiei.

Din acest punct de vedere s-a făcut o justă aplicare a dispoziţiilor art. 250 din acelaşi cod, referitoare la criteriile pentru stabilirea sancţiunii disciplinare, avându-se în vedere împrejurările în care au fost săvârşite faptele, consecinţele acestora şi, mai ales, aspectul că abaterile au fost comise cu vinovăţie sub forma intenţiei.

(CURTEA DE APEL BUCUREŞTI – SECŢIA A VII-A CIVILĂ ŞI PENTRU CAUZE PRIVIND CONFLICTE DE MUNCĂ ŞI ASIGURĂRI SOCIALĂ, DECIZIA NR. 5436 DIN 20.11.2014)

Prin sentinţa civilă nr. 2790 din data de 10.03.2014, pronunţată de Tribunalul Bucureşti – Secţia a VIII-a Conflicte de Muncă şi Asigurări Sociale, s-a respins ca neîntemeiată acţiunea prin care contestatorul C.L. a solicitat anularea deciziei de concediere disciplinară nr. 6280/18.09.2012 emisă de intimata SC R-R SA.

Contestatorul a declarat recurs, criticând sentinţa suscitată sub următoarele aspecte, în esenţă:

1. Hotărârea este nelegala şi netemeinica deoarece instanţa de fond în mod eronat a apreciat că termenul de 30 de zile prevăzut de art. 252 alin.1 din Codul muncii a curs de la momentul întocmirii Notei de constatare nr. 22055/10.09.2012 şi ca data de 10.09.2012 este momentul la care s-au constatat de către angajator aşa-zisele abateri disciplinare.

Referitor la aşa zisa abatere disciplinară privind decontarea unor bonuri de taxi în suma de 707,5 euro în cadrul deplasării pe care a efectuat-o în Italia la Udine trebuie arătat încă o dată că deplasarea în Italia, la Udine, a avut loc în perioada 07.01.2012-10.01.2012, iar decontarea bonurilor, inclusiv de celor la care se face referire în decizia de concediere, s-a făcut în cursul aceleiaşi luni.

Dacă angajatorul avea vreun fel de suspiciuni cu privire la decontarea bonurilor respective, în primul rând nu ar fi trebuit să aprobe decontarea cheltuielilor, iar în al doilea rând, în temeiul prevederilor art. 252 alin.1 din Codul muncii – prevederi ce au caracter imperativ – era obligat să realizeze cercetarea disciplinară în termenul de 30 de zile de la data la care a luat la cunoştinţa (şi care nu poate fi mai târziu de data depunerii decontului de către salariat) şi să aplice sancţiunea care i se părea justificată.

Potrivit art.252 din Codul muncii orice sancţiune disciplinară, inclusiv concedierea, se dispune printr-o decizie scrisă, emisă în termen de maximum 30 de zile de la data luării la cunoştinţa despre săvârşirea abaterii disciplinare şi care trebuia comunicată în termen de 5 zile calendaristice de la data emiterii.

Înăuntrul acestui termen de 30 de zile, calculat cel târziu de la data aprobării decontului depus la casieria angajatorului, trebuia realizată cercetarea disciplinară prin care angajatorul urma să stabilească existenţa sau nu a vinovăţiei contestatorului şi în funcţie de presupusa fapta şi gravitatea ei urma să stabilească şi sancţiunea aplicabilă (dacă era cazul).

În mod total greşit Tribunalul Bucureşti a apreciat că momentul constării faptelor apreciate de angajator ca abateri disciplinare a început să curgă de la data întocmirii Notei de constatare, adică de la 10.09.2012 şi că în termenul de 30 de zile calculat de la 10.09.2012 trebuia aplicată sancţiunea disciplinară.

Din probele administrate în faţa instanţei – interogatoriul luat pârâtei, audierea martorilor propuşi de ambele părţi, înscrisurile depuse la dosarul cauzei – a rezultat fără dubii că a întocmit şi depus foaia de decont pentru deplasarea din Italia câteva zile după momentul întoarcerii în ţară, adică în luna ianuarie 2012.

Textul legal invocat trebuia interpretat în sensul că termenul de 30 de zile curge de la data luării la cunoştinţă de către angajator despre săvârşirea presupusei abateri, adică de la data înregistrării notei, referatului, etc. în registrul general.

Data depunerii documentelor contabile de către contestator la serviciul financiar al angajatorului şi aprobării decontului de cheltuieli astfel cum a fost prezentat, adică cu depăşirea bugetului iniţial (ceea ce implicit înseamnă aprobarea majorării bugetului de cheltuieli pentru deplasarea respectivă) este momentul de la care curge pentru R-R acest termen de 30 de zile, termen care, pentru presupusa abatere disciplinară din deplasarea din Italia a expirat cu mult înainte de 10.09.2012.

2. Hotărârea este nelegala şi netemeinica deoarece în mod eronat Tribunalul Bucureşti a reţinut că abaterea disciplinară consta în faptul că a depăşit bugetul alocat cu ocazia celor 2 deplasări (Turcia şi Italia), nu a cerut suplimentarea lui şi nu a motivat această nevoie, a suplimentarii bugetului.

A reţinut instanţa ca sancţiunea aplicată este justificată deoarece cu ocazia celor două deplasări ar fi depăşit bugetul aprobat fără a solicita suplimentarea bugetului şi fără a motiva această necesitate, ar fi prezentat bonuri de taxi ce nu corespundeau suma în cifre cu cea în litere iar numărul deplasărilor cu maşina nu era justificat de activitatea profesională.

Soluţia instanţei este eronată, ea fiind rezultatul unui raţionament greşit şi al unei greşite aprecieri a probelor din dosar: este adevărat că în urma deplasărilor făcute în Italia şi respectiv în Turcia bugetul de cheltuieli pentru fiecare dintre cele două deplasări a fost depăşit, dar nu cu sumele indicate în decizia nr.6280/18.09.2012, aspect care rezultă cu claritate din verificarea bonurilor depuse spre decontare.

În ceea ce priveşte bonurile de taxi aduse de la deplasarea din Turcia, a arătat că sumele cele mai mari s-au plătit pentru deplasarea de la şi către aeroport, deoarece în timp ce aeroportul pe care a aterizat se afla situat în Istanbul în partea europeană, hotelul se află poziţionat în partea asiatică a oraşului, aspect care rezultă chiar din declaraţia colegului T.L. cu care a făcut deplasarea în Turcia, declaraţie dată în cursul cercetării disciplinare.

În ceea ce priveşte chitanţele emise de către taximetrişti, a predat chitanţele aşa cum le-a primit, cele scrise de mâna taximetriştilor exact ca atare.

Depune alăturat Ordonanţa Parchetului de pe lângă Judecătoria sectorului 5 din 28.01.2014 şi referatul de neîncepere a urmăririi penale din dosarul 9997/P/2012 (soluţia fiind confirmată prin respingerea plângerii formulate de RCS&RDS împotriva ordonanţei procurorului conform extrasului din sistemul Ecris) din care rezultă cu claritate că a fost audiat martorul T.L.V. şi că acesta ” precizează faptul că pe perioada cât am fost în Istanbul au efectuat mai multe curse cu taxiul, deoarece prin natura profesiei era necesare să aibă echipamentul de proiecţie video, însă nu poate specifica dacă au folosit acelaşi taxi la fiecare deplasare şi nici costul curselor efectuate (…) şi că a observat de fiecare dată când se afla în taxi că valoarea pe fiecare km diferea”.

În ceea ce priveşte deplasarea din ianuarie 2012 din Italia a arătat şi dovedit (inclusiv prin audierea martorilor, chiar şi a martorului propus de către R&R, dl. L.S.) ca contestatorul şi echipa cu care era în deplasare au fost nevoiţi să plece cu taxiul de la Udine la Veneţia de unde urmau să ia avionul spre ţară (pentru că aşa fuseseră cumpărate biletele de avion de către angajator) deoarece cursa de tren cu care ar fi trebuit să ajungă de la Udine la Veneţia se anulase.

3. Hotărârea este nelegala şi netemeinica şi sub aspectul respingerii criticilor privind nulitatea deciziei de concediere ca urmare a încălcării dreptului prevăzut în art. 251 alin. 4 din Codul muncii cu privire la posibilitatea de a-şi susţine apărările şi de a fi asistat de avocat pe parcursul cercetării disciplinare.

Instanţa a reţinut în hotărârea pronunţata ca în cadrul cercetării disciplinare singura condiţie aceea ca comisia de cercetare disciplinară să asigure respectarea salariatului cercetat de a fi asistat, la cererea sa, de un reprezentant al sindicatului.

Textul art.251 alin 4 sună altfel decât a interpretat instanţa conţinutul său: “în cursul cercetării disciplinare prealabile salariatul are dreptul să formuleze şi să susţină toate apărările în favoarea sa şi să ofere persoanei împuternicite să realizeze cercetarea toate probele şi motivaţiile pe care le consideră necesare, precum şi dreptul să fie asistat, la cererea sa, de către un avocat sau de către un reprezentant al sindicatului al cărui membru este”.

În cadrul R-R nu exista sindicat al salariaţilor, dar atunci când a fost chemat la Direcţia Juridică, pe data de 12.09.2012 şi i s-a comunicat convocarea la cercetarea disciplinară, a arătat expres că vrea să fie asistat de un avocat în cadrul cercetării şi că are nevoie de 2-3 zile pentru a-şi angaja un avocat (mai ales că auzise tot felul de discuţii în cadrul societăţii cu privire la faptul că vor fi făcute disponibilizări în cadrul societăţii pentru că e nevoie de eliberarea unor posturi pe care să fie aduşi unii dintre salariaţii disponibilizaţi de la TVR); iniţial i s-a spus că angajatorul este de acord să se prezint însoţit de avocat, după care, pe data de 13.09.2012- a doua zi după discuţia purtată la Direcţia Juridică – a fost chemat la secretariat unde s-a dorit comunicarea convocării la cercetarea disciplinară prin curier.

A refuzat să primească convocarea şi a rugat reprezentantul angajatorului să-i comunice convocarea la adresa sa de corespondenţă, care era cunoscută la nivelul angajatorului deoarece o indicase în scris anterior.

Toată această desfăşurare de forţe cu privire la realizarea cercetării disciplinare nu a avut alt scop practic decât să-l împiedice ca în cazul desfăşurării cercetării disciplinare să fie asistat de avocat şi să poată să-şi facă apărările în mod corect, motiv pentru care consideră că decizia nr.6280/18.09.2012 a fost emisă în mod nelegal şi în raport de acest aspect.

Este total incorecta interpretarea pe care instanţa a dat-o textului prevăzut de art.251 alin.4 deoarece din interpretarea textului, sub orice formă, nu rezultă că legea prevede expres că este încălcare a dreptului la apărare numai lipsa unui reprezentant al sindicatului aşa cum se afirmă în hotărâre.

Din moment ce legea nu distinge între situaţia prezenţei la cererea angajatului, a unui avocat sau a unui reprezentant al sindicatului şi nu reglementează sancţiuni distincte pentru cele două situaţii, nici noi nu putem face o altfel de interpretare deoarece ubilex non distinguitnecnosdistingueredeemus (unde legea nu dinstinge nici noi nu putem distinge); în consecinţa hotărârea pronunţata de instanţa de fond este greşita şi nelegala şi sub acest aspect.

Nu s-au propus noi dovezi în cauză.

Curtea, văzând prevederile art. 312 alineatul 1 teza a II-a Cod Procedură Civilă şi apreciind că în raport de pretenţiile deduse judecăţii, de probatoriul administrat şi de normele juridice relevante, soluţia primei instanţe este legală şi temeinică, va respinge recursul ca nefondat pentru considerentele ce vor fi expuse în continuare.

Criticile exprimate în cadrul primului motiv de recurs nu pot fi primite.

Este adevărat faptul că potrivit art. 252 alin. 1 din Codul Muncii, „angajatorul dispune aplicarea sancţiunii disciplinare printr-o decizie emisă în formă scrisă, în termen de 30 de zile calendaristice de la data luării la cunoştinţă despre săvârşirea abaterii disciplinare, dar nu mai târziu de 6 luni de la data săvârşirii faptei”.

Recurentul susţine că emiterea deciziei contestate s-ar fi făcut cu nerespectarea termenului de 30 zile calendaristice prevăzut de textul legal redat anterior, termen care, în opinia sa, ar fi trebuit să se considere că a început să curgă de la data la care a prezentat spre decontare documentele (bonurile) privind călătoriile sale în interes de serviciu în Italia şi Turcia, iar nu ziua de 10.09.2012, când s-a întocmit Nota de constatare nr.22055/10.09.2012 de către comisia desemnată pentru efectuarea cercetării disciplinare.

Prin intermediul acestei note s-a constatat că faptele imputate recurentului-contestator întrunesc condiţiile pentru a fi considerate abateri disciplinare grave, făcându-se propuneri pentru aplicarea unei sancţiuni disciplinare adecvate. Practic, această notă de constatare reprezintă actul final întocmit de comisia de cercetare disciplinară, act ce a fost înaintat persoanei fizice competente din conducerea intimatei împuternicită să aplice sancţiuni disciplinare, respectiv administratorul SC R-R SA.

Susţinerile recurentului urmează a fi înlăturate.

Faţă de problema de drept pusă în discuţie de către autorul căii de atac, cea referitoare la momentul la care începe să curgă termenul de 30 zile prevăzut de art. 252 alin. 1 din Codul Muncii, în speţă trebuie să se ţină seama de considerentele şi dispozitivul Deciziei nr. 16/12.11.2012, pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie în completul prevăzut de art. 330/6 Cod Procedură Civilă (completul competent să soluţioneze recursuri în interesul legii), decizie obligatorie pentru instanţele judecătoreşti potrivit art. 330/7 Cod Procedură Civilă.

Prin această decizie s-a statuat că „în interpretarea şi aplicarea art. 252 alin. 1 din Codul muncii, republicat, momentul de la care începe să curgă termenul de 30 de zile calendaristice pentru aplicarea sancţiunii disciplinare este data înregistrării raportului final al cercetării disciplinare prealabile la registratura unităţii”.

În conţinutul acestei decizii se arată, printre altele:

„Termenul de 30 de zile nu poate curge decât de la data la care, în urma finalizării cercetării disciplinare prealabile, fapta salariatului a fost calificată ca abatere disciplinară şi a fost adusă la cunoştinţa reprezentantului angajatorului abilitat să aplice sancţiuni disciplinare, prin înregistrarea raportului final asupra cercetării disciplinare la registratura unităţii.

Aceasta deoarece fapta dobândeşte caracteristicile unei abateri disciplinare numai după finalizarea procedurii “cercetării disciplinare prealabile”, care are atât caracter obligatoriu, cât şi anterior oricărei alte măsuri, astfel cum rezultă din chiar denumirea sa. Doar în momentul identificării elementelor cerute pentru existenţa unei abateri disciplinare se poate vorbi despre încunoştinţarea angajatorului asupra “săvârşirii” acesteia”… .

„De altfel, art. 247 alin. (2) din Codul muncii, republicat, include în noţiunea de “abatere disciplinară” noţiunea de “faptă”, privită ca acţiune sau inacţiune, de care legea leagă îndeplinirea anumitor condiţii. Aceste condiţii urmează a fi verificate ulterior săvârşirii faptei de către organul sau persoana împuternicită de către angajator să efectueze cercetarea disciplinară prealabilă .

Numai după finalizarea cercetării prealabile se poate aprecia dacă “fapta” are caracterul unei “abateri disciplinare”, deoarece, până la acel moment, persoana care a săvârşit “fapta” beneficiază de prezumţia de nevinovăţie. Astfel, “luarea la cunoştinţă” despre existenţa abaterii disciplinare va avea loc numai după finalizarea cercetării prealabile, deci ulterior momentului în care a fost săvârşită fapta care a declanşat cercetarea prealabilă, tocmai pentru a se constata în ce măsură făptuitorul este sau nu vinovat.

Prin urmare, momentul săvârşirii “faptei” este distinct şi anterior momentului stabilirii existenţei “abaterii disciplinare”, ca urmare a necesităţii verificării îndeplinirii condiţiei ca “fapta” să fie săvârşită cu încălcarea normelor legale, a regulamentului intern etc.

În acest context, trebuie avută în vedere şi distincţia dintre comisia sau persoana împuternicită de angajator să efectueze cercetarea prealabilă şi persoana îndreptăţită să emită decizia de aplicare a sancţiunii disciplinare.

Termenul de 30 de zile nu se poate raporta decât la momentul la care persoana îndreptăţită să emită decizia de aplicare a sancţiunii disciplinare a luat la cunoştinţă despre rezultatul cercetării disciplinare prealabile şi numai dacă aceasta a constatat întrunirea elementelor constitutive necesare pentru existenţa abaterii disciplinare.

Raţiunea instituirii termenului de 30 de zile este aceea ca angajatorul, după studierea referatului care finalizează cercetarea disciplinară prealabilă, să stabilească dacă există abatere disciplinară, care sunt consecinţele acesteia şi dacă se impune aplicarea unei sancţiuni disciplinare, care anume sancţiune se cuvine a fi aplicată. De asemenea, s-a avut în vedere şi alocarea timpului necesar motivării în fapt şi în drept a luării acestei măsuri de către angajator, motivare care urmează a fi cenzurată pe calea controlului judiciar”.

Aplicând cele ce rezultă din conţinutul acestor considerente ale instanţei supreme la situaţia de fapt din cauza de faţă, este evident că termenul de 30 zile prevăzut de art. 252 alin. 1 din Codul Muncii a început să curgă de la data de 10 septembrie 2012, când s-a întocmit Nota de constatare nr. 22055/10.09.2012 de către comisia desemnată pentru efectuarea cercetării disciplinare în cazul recurentului-contestator.

În fapt, această notă de constatare are natura şi caracterul „raportului final al cercetării disciplinare prealabile” despre care se vorbeşte în dispozitivul Deciziei nr. 16/12.11.2012, pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie în completul prevăzut de art. 330/6 Cod Procedură Civilă.

Tocmai din acest motiv, în speţă, termenul de 30 zile trebuie considerat că a început să curgă de la data înregistrării respectivei note de constatare în registrele de evidenţă ale intimatei, adică ziua de 10 septembrie 2012.

De aici concluzia că decizia nr. 6280/18.09.2012 a fost emisă de intimată înăuntrul termenului prevăzut de art. 251 alin. 1 prima teză din Codul Muncii.

Aşa fiind, cel dintâi motiv de recurs apare ca nefondat.

La fel se priveşte şi cel de-al doilea motiv.

Abaterile disciplinare imputate recurentului nu au constat în aceea că „a depăşit bugetul alocat cu ocazia celor 2 deplasări (Turcia şi Italia), nu a cerut suplimentarea lui şi nu a motivat această nevoie, a suplimentarii bugetului”.

Aşa cum reiese din examinarea deciziei contestate, faptele reţinute în sarcina autorului acţiunii rezidă în încălcarea dispoziţiilor Capitolului VII lit. b. („frauda”), m. („falsul în acte contabile) şi n.(„inducerea în eroare prin folosirea de acte false”) din Regulamentul Intern al intimatei, fiind vorba mai precis de „obţinerea unor sume de bani în dauna societăţii prin falsificarea documentelor justificative pe baza cărora s-au făcut înregistrări în contabilitate şi inducerea în eroare a Societăţii prin prezentarea acestor documente falsificate în vederea obţinerii unor sume de bani”.

Trebuie relevat faptul că intimata a avut în vedere strict doar faptele săvârşite de recurent cu ocazia deplasării sale în interes de serviciu în Turcia în perioada 31.07-02.08.2012.

Prin Ordonanţa din 28.01.2014 emisă de Parchetul de pe lângă Judecătoria Sector 5 Bucureşti în dosarul penal nr. 9997/P/2012, recurentului-contestator i s-a aplicat sancţiunea administrativă a amenzii în cuantum de 1000 lei, dispunându-se neînceperea urmăririi penale în ceea ce-l priveşte pentru infracţiunile înşelăciune (art. 215 alin. 1 şi 2 Cod Penal) şi uz de fals (art. 290 Cod Penal). Această măsură s-a luat apreciindu-se de către organul de urmărire penală că faptele respective nu prezintă gradul de pericol social al unei infracţiuni, fiind întrunite cerinţele prevăzute de art. 10 lit. b/1 din Codul de Procedură Penală.

Totuşi, procurorul i-a aplicat contestatorului-recurent sancţiunea administrativă a amenzii, apreciind că acesta a săvârşit faptele ce puteau întruni elementele constitutive ale infracţiunii de înşelăciune şi uz de fals, fapte comise în dauna intimatei şi care sunt cele descrise în cuprinsul deciziei de concediere disciplinară nr. nr. 6280/18.09.2012, mai precis cele prevăzute în Regulamentul Intern al R-R SA, Capitolul VII, lit. b. şi n.

Nici un angajator nu poate fi obligat să tolereze un comportament ilicit de tipul celui pe care l-a avut recurentul în timpul deplasărilor sale în interes de serviciu în străinătate, situaţie în care aplicarea sancţiunii disciplinare a desfacerii contractului individual de muncă al unui asemenea salariat apare ca fiind cea mai potrivită măsură, ţinând seama de starea de pericol pe care o prezintă respectivul comportament, de urmările produse, precum şi de faptul că este foarte posibil ca el să se repete.

Şi cel de-al treilea motiv de recurs este neîntemeiat.

La data la care s-a emis decizia contestată, art. 251 alin. 4 din Codul Muncii nu avea forma de redactare indicată de recurent („în cursul cercetării disciplinare prealabile salariatul are dreptul să formuleze şi să susţină toate apărările în favoarea sa şi să ofere persoanei împuternicite să realizeze cercetarea toate probele şi motivaţiile pe care le consideră necesare, precum şi dreptul să fie asistat, la cererea sa, de către un avocat sau de către un reprezentant al sindicatului al cărui membru este”), ci avea următorul cuprins: „în cursul cercetării disciplinare prealabile salariatul are dreptul să formuleze şi să susţină toate apărările în favoarea sa şi să ofere persoanei împuternicite să realizeze cercetarea toate probele şi motivaţiile pe care le consideră necesare, precum şi dreptul să fie asistat, la cererea sa, de către un reprezentant al sindicatului al cărui membru este”.

Aceasta din urmă este varianta legală ce se aplică în cauză.

Or, din interpretarea logico-gramaticală a acesteia nu reiese în nici un caz că salariatul avea dreptul de a fi asistat de un avocat în cursul cercetării disciplinare prealabile. Pe cale de consecinţă, nu se poate susţine existenţa la acel moment a obligaţiei corelative a intimatei de a-i permite recurentului-contestator să fie asistat de un avocat pe parcursul cercetării disciplinare prealabile.

În raport de toate cele ce preced, recursul apare nefondat şi va fi respins ca atare.