Contract de muncă. Concediere nelegală. Lipsa cercetării prealabile. Lipsa mentiunilor prevăzute sub sanctiunea nulitătii absolute de art. 268 al. 2 c. Muncii. Perioada acordării despăgubirilor bănesti, in conditiile in care nu se solicită reintegr…


Contract de muncă.

Concediere nelegală. Lipsa cercetării prealabile. Lipsa mentiunilor prevăzute sub sanctiunea nulitătii absolute de art. 268 al. 2 C. Muncii. Perioada acordării despăgubirilor bănesti, in conditiile in care nu se solicită reintegrarea.

Contestatorul V. S. a solicitat anularea deciziei de desfacere a contractului de muncă emisă de intimata SC T. SRL, eliberarea unei adeverinţe tip cu stagiul de cotizare pentru întreaga perioadă lucrată, eliberarea unei dovezi a deducerii din impozit pentru soţia aflată în întreţinere, obligarea la plata drepturilor băneşti începând cu data de 24.08.2007 şi până la pronunţarea hotărârii, să fie consemnată perioada ca vechime in muncă .

In motivarea acţiunii a arătat că  pe luna iulie 2007 a primit salariul diminuat, aflând despre aceasta pe data de 11.07.2007 .I s-a comunicat că i s-a întocmit  referatul nr 39435/22 08 2007, in urma căruia s-a luat decizia de desfacere a contractului de muncă . Pe data de 17.08.2007 i s-a interzis accesul in unitate.

In drept îşi întemeiază acţiunea pe disp. art 266, 267, 268 Codul muncii .

La data de 20.09.2007 intimata a formulat întimpinare prin care a solicitat respingerea acţiunii.

Din analiza actelor şi lucrărilor dosarului,instanţa a constatat următoarele :

În baza contractului individual de muncă înregistrat sub nr 4202/10.05.2007 contestatorul a fost angajat in funcţia de maistru la punctul de lucru Craiova, începând cu data de 2.05.2007 pe perioadă nedeterminată.

Prin decizia contestată nr. 1872/22.08.2007 contestatorul a fost sanctionat cu desfacerea disciplinară a contractului de muncă in baza art. 61 lit. a C. Muncii, incepând cu data de 24.08.2007.

S-a retinut in decizie că la data de 15.08.2007 contestatorul fiind in serviciu in tura a II-a cu program de la ora 18,oo la ora 2,30, s-a prezentat la punctul de lucru la ora 18,20 şi a plecat la ora 1,15, conform înregistrării de pe foaia de lucru personală, a completat ca oră de sosire 18,oo şi oră de plecare 2,30 .

Incepând cu data de 01.10.2007 s-a desfiintat punctul de lucru din Craiova al societătii intimate conform inştiintării depuse la fila 17 din dosar.

Instanta a admis contestatia constatând că este intemeiată exceptia nulitătii deciziei de concediere pentru lipsa efectuării cercetării prealabile, asa cum prevede imperativ art. 267 al. 1 C . Muncii, precum si art.82 al. 1 din Contratul Colectiv de Muncă  al unitătii pe anii 2007-2009.

Astfel, acest text de lege prevede că sub sanctiunea nulitătii absolute nici o măsură, cu exceptia celei prevăzute de art. 264 al. 1 lit. a , nu poate fi dipusă mai inainte de efectuarea cercetării disciplinare prealabile.

In sedinta publică de la 01.11.2007 instanta a pus in vedere apărătorului intimatei să facă dovada efecturii cercetării disciplinare prealabile, însă această dovada nu s-a făcut.

Totodată se retine faptul că decizia contestată nu contine mentiunile prevăzute sub sanctiunea nulitătii absolute de art. 268 al. 2 C. Muncii. Astfel, nu cuprinde mentiunile prev. la art. 268 al. 2 lit. C cu privire la motivele pentru care au fost înlăturate apărările formulate de salariat in timpul cercetării prealabile sau motivele pentru care, in conditiile prev. la art. 267 al. 3 , nu a fost efectuată cercetarea.

In baza art. 78 al. 1 C.Muncii a obligat pârâta către contestator la plata unei despăgubiri egală cu salariile indexate, majorate şi actualizate şi cu celelalte drepturi de care ar fi beneficiat salariatul pe perioada 24 august 2007-data concedierii, până la data de  06 martie 2008-data pronuntării hotărârii.

Nu are relevantă cu privire la acest aspect faptul că s-a desfiintat punctul de lucru din Craiova la data de 01.10.2007, deoarece in cazul concedierii nelegale, se acordă despăgubiri până la data reintegrării, in cazul in care se solicită acest lucru sau până la data pronuntării hotărârii, asa cum este cazul de fată in care contestatorul nu a mai solicitat reintegrarea.

In consecintă instanta a admis actiunea, a anulat decizia de concediere si a obligat intimata la plata drepturilor bănesti.