Litigiu locativ. locuinta de serviciu. încetarea contractului de munca si implicit a contractului de închiriere accesoriu la contractul de munca. evacuarea titularului contractului si a membrilor sai de familie.


MATERIE.  LITIGIU LOCATIV.

LOCUINTA DE SERVICIU. ÎNCETAREA CONTRACTULUI DE MUNCA SI IMPLICIT A CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE ACCESORIU LA CONTRACTUL DE MUNCA. EVACUAREA  TITULARULUI CONTRACTULUI SI A MEMBRILOR SAI DE FAMILIE.

În cazul locuintelor de serviciu, încetarea contractului de munca duce si la încetarea contractului de închiriere accesoriu contractului de munca atât în ceea ce îl priveste pe titularul contractului cât si membrii sai de familie.

În ceea ce priveste pe membrii de familie ai titularului, chiar daca acestia au un drept locativ propriu, acesta este unul accesoriu dreptului locativ principal, care apartine titularului, astfel ca încetarea dreptului locativ principal are ca efect încetarea si a  drepturilor accesorii.

(Decizia civila 665/22 aprilie 2008; dosar 5734/271/2006 al Curtii de Apel Oradea)

Prin sentinta civila nr.1477/01.03.2007 pronuntata de Judecatoria Oradea în dosarul nr.5734/2006 s-a admis actiunea formulata de reclamanta Ministerul Apararii Nationale Bucuresti împotriva pârâtilor A. A. si A. A.-I., A. A. M. C. prin reprezentat legal A. A. A dispus evacuarea pârâtilor din imobilul situat în Oradea str. Cerbului nr.5, bl.C.18, înscris în C.F. 50342 Oradea cu nr.top 4027/48.

A obligat pârâtii sa plateasca reclamantului suma de 10 lei cu titlu de cheltuieli de judecata.

Pentru a pronunta aceasta hotarâre, judecatoria a retinut ca, reclamanta are calitatea de proprietar asupra imobilului înscris în C.F. 50342 Oradea cu nr.top 4027/48, imobil situat în Oradea str. cerbului nr.5, bl.C.18.

Prin sentinta civila nr.4338/2001 a Judecatoriei Oradea, s-a constatat încetarea contractului de închiriere nr.533/18.12.1985 încheiat între M.Ap.N. si A. I., dispunându-se evacuarea acestuia din imobil.

Subliniaza instanta ca, A. I. a beneficiat de contractul de închiriere în calitatea sa de cadru militar.

A conchis instanta ca odata cu încetarea contractului de închiriere au încetat si drepturile locative ale familiei titularului, obligatia eliberarii imobilului rezultând din dispozitiile art.13,al.2 al Instructiunilor CZ 50/2000 si de art.23 din Legea 114/1996, astfel ca în prezent pârâtii ocupa fara titlu locuinta de serviciu.

Împotriva acestei hotarâri au declarat apel pârâtele A. A., A. A. si A. C.. Apelul nu a fost motivat.

Prin decizia civila nr. 816/A din 3 octombrie 2007 pronuntata de Tribunalul Bihor Oradea în dosar nr. 5734/271/2006 a fost respins ca nefondat apelul civil introdus de apelantele A. A., A. A. si A. C., toate cu domiciliul în Oradea str. Cerbului nr.5, bl.C.18, ap.18 în contradictoriu cu intimatul Ministerul Apararii Nationale cu sediul în Bucuresti str. Izvor nr.3-5 – sectorul 5 – cod 050563 împotriva sentintei civile nr.1477/10.03.2007 pronuntata de Judecatoria Oradea pe care a pastrat-o în totalitate.

Pentru a pronunta aceasta decizie, instanta de apel a retinut ca, corect judecatoria a dispus evacuarea pârâtilor din imobilul situat în Oradea str. Dragos Voda nr.5, bl.C.18,ap.18, în conditiile în care în prezent acestia nu mai detin nici un titlu locativ asupra imobilului, ca urmare a constatarii încetarii contractului de închiriere nr.533/18.12.1995 încheiat între reclamanta si sotul pârâtei A. A., prin sentinta civila nr.4338/2001 a Judecatoriei Oradea.

Împotriva acestei decizii în termen au formulat recurs pârâtii, care au solicitat admiterea acestuia, modificarea hotarârilor si respingerea actiunii formulata de reclamanta.

În motivarea recursului s-a sustinut ca în mod gresit instantele au retinut ca drepturile locative ale pârâtilor au încetat o data cu dreptul locativ al titularului contractului de închiriere desi pârâtii detin fiecare un drept locativ propriu asupra locuintei din litigiu.

Analizând hotarârile atacate prin prisma motivelor invocate cât si din oficiu, Curtea constata ca acestea sunt legale si temeinice, recursul fiind nefondat.

Prin sentinta civila nr. 4438/2001 a Judecatoriei Oradea, irevocabila, s-a constatat ca a încetat contractul de închiriere a numitului A. I., locuinta închiriata fiind una de serviciu si contractul de închiriere a încetat odata cu încetarea contractului de munca principal.

Pârâtii sunt membrii familiei numitului A. I., care a fost titularul contractului de închiriere si chiar daca au un drept locativ propriu, acesta este unul accesoriu dreptului locativ principal, care apartine titularului contractului de închiriere.

Prin urmare în mod corect instantele au dispus evacuarea pârâtilor din imobil.

Asa fiind în temeiul disp. art. 312 cu referire cu 316  si 296 cod pr. civila, recursul pârâtilor urmeaza a fi respins ca nefondat.

Se constata ca nu s-au solicitat cheltuieli de judecata.